Анотація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

О.Я. СТОЙКО, Д.І ДЕМА

 

ФІНАНСИ

 

Навчальний посібник

 

За редакцією кандидата економічних наук, доцента О.Я. Стойка

 

Відповідальний за випуск - О.В. Діордійчук

Комп’ютерна верстка - Д.М. Алексєєв

Обкладинка - Д.М. Алексєєв

 

Підписано до друку 15.11.2013 р. Формат 60x84

Папір офсетний. Гарнітура «Times New Roman».

Друк офсетний. Умови,-друк. арк. 25,11.

Наклад 500 прим. Зам. № 11181.

 

Видавництво «Алерта»

04210, м. Київ, а/с 112.

Тел.: (044) 223-15-25, 223-15-30.

E-mail: alerta@ukr.net, веб-сайт: www.alerta.kiev.ua Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 788 від 29.01.2002 р.

 

Надруковано в друкарні ТОВ «Діса плюс».

61029, Харків, шосе Салтівське, буд. 154.

Тел. (057) 768-03-15, e-mail: disa_plus@mail.ru

Свід. суб. вид. справи ДК № 4047 від 15.04.11