Рекомендована література

 

1.      Абрамов В.Ю. Страхование: теория и практика: практ. пособ. /B.Ю. Абрамов. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 505 с.

2.      Азаренкова Г.М. Фінанси: Практикум: навч. посіб. / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 279 с.

3.      Артус М.М. Проблеми трактування сутності та функцій категорії «фінанси» /М.М. Артус // Фінанси України. – 2007. – № 4. - C. 127-134.

4.      Базилевич В.Д. Державні фінанси: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик; за заг. ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., доп. і пере- роб. – К.: Атіка, 2004. – 368 с.

5.      Базилевич В.Д. Страхова справа / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – 6-те вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 351 с.

6.      Безугла В.О, Страхування: навч. посіб. / В.О. Безугла, І.І. Постіл, Л.П. Шаповал. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 582 с.

7.      Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: підручник і С.Я, Боринець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. — 494 с.

8.      Буряк П. Ю. Фінанси: підручник / П.Ю. Буряк, С.Д. Смолінська, Н.Б. Татарин. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 392 с.

9.      Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2010. —№ 50, 51. — Ст. 572.

10.  Василик О.Д. Державні фінанси України: підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

11.  Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник для студ. екон. спец. вищ. закл. освіти / О.Д. Василик. -4-те вид., доп. -К.: НЮС, 2003. – 411 с.

12.  Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник/О.Д. Василик.-К.: НЮС, 2000.-416 с.

13.  Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник / О.Д. Василик. – К.: НЮС.-2007.-241 с.

14.  Венгер В. В. Фінанси: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Венгер. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 432 с.

15.  Вовчак О.Д. Страхова справа: підручник / О. Д. Вовчак. – К.: Знання, 2011. -391 с.

16.  Головко С.І. Фінансовий менеджмент в корпораціях: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 /С.І. Головко; Дніпропетровський держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. – 20 с,

17.  Гордієнко В. О. Бюджетний менеджмент: навч. — метод, посіб. / В. О. Гордієнко, М. В. Тимошенко. – К.: Знання, 2010.-188 с.

18.  Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436—IV в редакції від 19.01.2012

19.  Григораш Г. В. Системи соціального страхування зарубіжних країн: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Григораш, Т.Ф. Григораш, В.Я. Олійник, І. Т. Субачов. – К.: Центр навчальної літератури, 2008.- 144 с.

20.  Дєєва Н.М. Державні фінанси і бюджетний процес: навч. посіб. і Н. М. Дєєва. – Д.: ДРТДУ НАДУ, 2006. – 260 с.

21.  Економічний енциклопедичний словник: у 2-х т. / С.В. Мочерний, Я.С.Ларіна, О.А. Устенко, С.Л. Юрій; за ред. С.В. Мочерного. – Т. 2. О-Я. – Л.: Світ, 2006. – 568 с.

22.  Загорський В.С. Бюджетно-податкова система України: теорія і практика: монографія / В.С. Загорський. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006. – 304 с.

23.  Зятковський І. В. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень: монографія /І.В. Зятковський. – Тернопіль: Економічна думка, 2006.-384 с.

24.  Іванов Ю.Б. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: монографія / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, Г.М. Дорожкіна та ін.; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 448 с.

25.  Клець Л.Є. Місцеві фінанси: термінологічний словник. / Л.Є. Клець, М.Б. Тристан. – Краматорськ: ДДМА, 2007. -223 с.

26.  Ковальчук В.М Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / В.М. Ковальчук, М.В. Лазарович, М.І. Сарай. – К.: Знання, 2008. – 647 с.

27.  Ковальчук С. В. Фінанси: навч. посіб. / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. — Л.: Новий світ — 2000, 2006. — 568 с.

28.  Ковбасюк Ю. В. Державні фінанси: теоретико-організаційні аспекти: навч. посіб. / Ю. В. Ковбасюк. – К.: КИЙ, 2007. – 260 с.

29.  Козюк В.В. Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України / В.В. Козюк. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 238 с.

30.  Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

31.  Кощеєв О.О. Цінні папери та фондовий ринок: навч. посіб. / О.О. Кощеєв. — К.: Експерт-Консалтинг, 2010. —461 с.

32.  Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: підручник / Г.О. Крамаренко, О. Є. Чорна. — 2-е вид. – Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 520 с.

33.  Кремень О.І. Фінанси: навч. посіб. / О.І. Кремень, В.М. Кремень. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 416 с.

34.  Кудряшов В.П. Курс фінансів: навч. посіб. / В.П. Кудряшов. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

35.  Лазебник Л.Л. Міжнародне фінансове право: навч. посіб. / Л. Л. Лазебник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. — 312 с.

36.  Леоненко П.М. Теорія фінансів: навч. посіб. / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко, А.А. Ільєнко та ін.; за заг. ред. О.Д. Василика. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 480 с.

37.  Лондар С.Л. Фінанси: навч. посіб. / С.Л. Лондар, О.В.Тимошенко. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 384 с.

38.  Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: монографія /І.О. Луніна. – К.: Наук, думка, 2006. – 432 с.

39.  Лютий І.О. Податки на споживання в економіці України: монографія / І.О. Лютий, А.Б. Дрига, М.О. Петренко. – К.: Знання, 2005. – 335 с.

40.  Маслова С.О. Фінансовий ринок: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – 2 вид., випр. – К,: Каравела, 2003.-344 с.

41.  Мацелик М. О. Фінансове право: навч. посіб. / М.О. Мацелик, Т.О. Мацелик, В. А. Пригоцький; за ред. В.К. Шкарупи. – К.: Знання, 2011. -815 с.

42.  Менеджмент організацій: підручник / за заг. ред. Л.І. Федулової. – К.: Либідь, 2004. – 448 с.

43.  Місцеві фінанси: підручник / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

44.  Міжнародні фінанси: навч. посіб. / О.М. Мозговий, Т.Є. Оболен- ська, Т.В. Мусієць; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 557 с.

45.  Міжнародні фінанси: підручник і О.І. Рогач, А.С. Філіпченко, Т.С. Шемет та ін.; за ред. О. І. Рогач. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.

46.  Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика. / М. В. Мних. – К.: Знання України, 2006.-283 с.

47.  Небрат В. В. Українська фінансова думка другої половини XIX – початку XX століть: монографія і В, В. Небрат. – К.: Ін-т екон. та про- гнозув., 2007. – 224 с.

48.  Огородиш С. Я. 100 років на ниві фінансової науки / С.Я. Огородник // Фінанси України. — 2007. – № 1. — С. 144—152.

49.  Онисько С.М. Податкова система: підручник / С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина.-Л.: Магнолія Плюс, 2005. -336 с.

50.  Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посіб. / В.М. Опарін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.

51.  Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посіб. / В.М. Опарін. – К.: КНЕУ, 2001.-240 с.

52.  Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): монографія / В. Опарін. — К.: КНЕУ, 2005. — 240 с.

53.  Павлюк К.В. Бюджет І бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: монографія / К.В. Павлюк. – К.: НДФІ, 2006. – 584 с.

54.  Педь І.В. Непрямі податки в податковій системі України: навч. посіб. / І.В. Педь; за ред. Ю. М. Лисенкова. – К.: Знання, 2008. – 348 с.

55.  Плиса В.Й. Страхування: навч. посіб. / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2005.-392 с.

56.  Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011.-№ 13—17. — Ст. 112.

57.  Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: підручник / А.М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк; кер. кол. авт. і наук. ред. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.

58.  Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514—VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. -№50,51.- Ст. 384.

59.  Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 № 3125- XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 24.

60.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів І фінансових послуг: Закон України від 07.07.2011 № 3610-VI

61.  Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність»: Закон України від 22.12.2011 №4218-VI

62.  Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 04.11.2011 №4014—VI

63.  Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576- XII

64.  Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР

65.  Про Державну казначейську службу України: положення, затверджене Указом Президента України від 13.04. 2011 № 460/2011

66.  Про Державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.90 № 509—XII із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 2.12.2010 №2756-Vl, від 7.04.2011 № 3205—VI, від 7.07.2011 № 3609—VI

67.  Про Державну податкову службу України: положення, затверджене Указом Президента України від 12.05.2011 №584/2011

68.  Про Державну службу фінансового моніторингу України: положення, затверджене Указом Президента України від 13.04.2011 №466/2011

69.  Про Державну фінансову інспекцію України: положення, затверджене Указом Президента України від 23.04.2011 № 499/2011

70.  Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49-51. – Ст. 376.

71.  Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 № 1105—XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №46, 47.-Ct.403.

72.  Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 № 1533—III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 22. – Ст. 171.

73.  Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: Закон України від 18.01.2001 №2240-111

74.  Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності: розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 №40

75.  Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 08.07.2011 № 3668-VI

76.  Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 № 2464-V1 // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 2, 3. — Ст. 11.

77.  Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-ХІІ

78.  Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560- XII

79.  Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01 .06.2000 № 1775-ІІІ

80.  Про Міністерство фінансів України: положення, затверджене Указом Президента України від 08.04.2011 №446/2011

81.  Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. — № 24. – Ст. 170.

82.  Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

83.  Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: положення, затверджене Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070/2011

84.  Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 №1057-1V і І Відомості Верховної Ради України. – № 47, 48. – Ст. 372.

85.  Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 № 1788—XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. — № 3. – Ст. 10.

86.  Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України від 11.07.1996 №315/96-ВР і і Відомості Верховної Ради України. – 1996.-№ 43.-Ст. 212.

87.  Про страхування: Закон України від 04.10.2001 Хе 2745-ІП // Урядовий кур’єр, додаток Орієнтир. – 2001. – № 205. – С. 1-13.

88.  Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 №2664-111

89.  Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15.03.2006 № 3528-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №34. – Ст. 291.

90.  Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

91.  Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Д.І. Дема, І.В, Абрамова, І.А. Шубенко та ін. – Житомир: Рута, 2010-382 с.

92.  Роль В. Ф. Фінансове право: навч. посіб. / В.Ф. Роль, В.В. Сергієнко, С.М. Попова. – К.: Центр навчальної літератури, 2011.- 392 с.

93.  Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко. — 4-те вид. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. -312 с.

94.  Страхові послуги: підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманкова та ін.; кер. авт. кол й наук. ред. С. С. Осадець і Т. М. Артюх. – К.: КНЕУ, 2007.-464 с.

95.  Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О.О. Сунцова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 560 с.

96.  Суржик В. Г. Фінансовий менеджмент акціонерних товариств: авто-реф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.Г. Суржик; Національна академія ДПС України. – Ірпінь, 2004. -17 с.

97.  Теорія фінансів: підручник / П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник та ін.; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 576 с.

98.  Управління державним бюджетом України: підручник / кол. авт.; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, 2010.-816 с.

99.  Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: підручник і О.С. Філімоненков, Д.І. Дема. – К.: Алерта, 2009. – 496 с.

100.                     Фінанси: курс для фінансистів: навч. посіб. / за ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2008. – 567 с.

101.                     Фінанси: навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І.Лачкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред. В. І. Оспішева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008.-366 с.

102.                     Фінанси: навч. посіб. / В.С. Загорський, О. Д. Вовчак, І.Г. Благун, І. Р. Чуй. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 247 с.

103.                     Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін, М.Д. Бі- лик, Л. Д. Буряк; наук. ред. А.М. Поддєрьогін. – 6-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.

104.                     Фінанси підприємств: підручник і А.М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.; кер. кол. авт. І наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 5-тє вид., перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.

105.                     Фінанси: підручник і за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова.-К.: Знання, 2008.-611 с.

106.                     Фінанси: підручник / П. Ю Буряк, О. Б. Жихор, Б. А. Кар пінський та ін.; ред. д.е.н., проф. П.Ю. Буряк.-К.: Хай-Тек Прес, 2010.-528 с.

107.                     Фінансовий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я.П. Квач, В.М. Орлов, О.В. Орлова, Г.В. Толкачева; ред. д.е.н., проф. О. С. Редькін. – О.: Фенікс, 2010. -216 с.

108.                     Фінансовий менеджмент: підручник / за ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2005. – 627 с.

109.                     Фондовий ринок: навч. посіб. / В.М. Діденко, М.М. Свердан, В.П. Булат, О.М. Грубляк; ред. В.М. Діденко. – Чернівці: Наші книги, 2010. – 624 с.

110.                     Худолій Л.М. Теорія фінансів: навч. – метод, посіб / Л.М. Худолій. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 167 с.

111.                     Шелудько В. М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / В.М. Шелудько. – З-те вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2008. – 535 с.

112.                     Школьник І.О. Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи: монографія / І.О. Школьник. – С.: УАБС НБУ, 2007. – 98 с.

113.                     ЦІморгун Н. П. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н.П.Шморгун,І.В. Головко. – К.: ЦНЛ, 2006. – 528 с.

114.                     Яворська Т.В. Страхові послуги: навч. посіб. / Т.В. Яворська. – К.: Знання, 2008. – 350 с.