Практикум

 

Плани семінарських занять

 

            Заняття 1. Сутність міжнародних фінансів і складові міжнародної фінансової політики

1. Сутність і призначення міжнародних фінансів.

2. Функції міжнародних фінансів.

3. Міжнародна фінансова політика та її складові.

Теми для рефератів

1. Міжнародні фінанси, їх становлення та розвиток.

2. Взаємозв’язок міжнародних фінансів і світового економічного середовища.

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягає специфіка міжнародних фінансів?

2. Які основні чинники становлення і розвитку міжнародних фінансів?

3. Яка об’єктивна передумова Існування міжнародних фінансів?

4. Що є об’єктом І суб’єктами міжнародних фінансів?

5. У чому полягає сутність міжнародних фінансів?

6. За якими напрямами відбувається рух грошових потоків у світовому господарстві?

7. Які функції виконують міжнародні фінанси?

8. Що таке міжнародна фінансова політика?

9. Яким чином міжнародна фінансова політика класифікується залежно від характеру заходів і рекомендацій?

 

Заняття 2. Міжнародний фінансовий ринок та його структура

1. Поняття І структура міжнародного фінансового ринку.

2. Міжнародний валютний ринок та його характеристика.

3. Міжнародний кредитний ринок та Його класифікація.

4. Міжнародний ринок цінних паперів і його складові.

Теми для рефератів

1. Поняття і механізм функціонування міжнародного валютного ринку.

2. Поняття і механізм функціонування міжнародного кредитного ринку.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке міжнародний фінансовий ринок і на які сегменти він поділяється залежно від здійснюваних на ньому операцій?

2. Чому міжнародний валютний ринок є найбільшим за розміром і найліквіднішим сегментом міжнародного фінансового ринку?

3. Яким є призначення міжнародного валютного ринку?

4. Які функції виконує міжнародний валютний ринок?

5. Які особливості мають сучасні валютні ринки?

6. У чому полягають поняття та специфіка міжнародного кредитного ринку?

7. Які функції виконує міжнародний кредит?

8. Якою є класифікація міжнародного кредиту залежно від особи, що надає позички?

9. На які сегменти поділяється сучасний міжнародний ринок банківських кредитів?

10. У чому полягають зміст і призначення міжнародного ринку цінних паперів?

11. Охарактеризуйте єврооблігації та євроакції.

 

Заняття 3. Міжнародні фінансові інституції, їх завданні і сфери діяльності

1. Міжнародний валютний фонд.

2. Група Світового банку.

3. Банк міжнародних розрахунків.

4. Європейський банк реконструкції та розвитку.

Теми для рефератів

1. Глобальні світові тенденції та їх вплив на фінансову систему України.

2. Співробітництво України з міжнародними фінансовими інститутами.

Запитання для самоконтролю

1. Що являють собою міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації?

2. Які регіональні міжнародні кредитно-фінансові установи є найвідомішими?

3. У чому специфіка та призначення Міжнародного валютного фонду?

4. Як будуються відносини МВФ з державами колишнього СРСР, у тому числі з Україною?

5. Перелічіть основні етапи співробітництва України з МВФ.

6. Які інституції входять до Групи Світового банку?

7. Якими є завдання і сфери діяльності Світового банку?

8. Яке призначення Міжнародної асоціації розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Багатостороннього агентства з гарантування Інвестицій?

9. Чому найстарішою міжнародною валютно-кредитною установою вважається Банк міжнародних розрахунків і які напрями його діяльності?

10. Які завдання І сфери діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку?

11. Якими є пріоритетні напрями діяльності ЄБРР в Україні?

 

Практичні завдання

1. Проаналізуйте визначення терміна «міжнародні фінанси» різними авторами та аргументуйте вибір найповнішого і найточнішого, а також найменш повного і найменш точного визначення:

1)      міжнародні фінанси — це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, що виникають у зв’язку з рухом вартості між окремими країнами, їх суб’єктами та у процесі формування і використання на світовому та регіональному рівнях централізованих грошових фондів (Ковбасюк Ю.В. Державні фінанси: теоретико-рганізаційні аспекти: навч. посіб. / Ю.В. Ковбасюк. —К: КИЙ, 2007. —260 с.);

2)      фінанси міжнародні — система міжнародних фінансових відносин між національними суб’єктами економічної діяльності, державами та міжнародними організаціями і фінансово-кредитними інститутами, що виникають у сфері обміну та розподілу з приводу формування і використання на різних рівнях світового господарства централізованих грошових фондів (Економічний енциклопедичний словник: у 2-х т. / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій; за ред. С.В. Мочерного. -Т 2. О-Я. — Л.: Світ, 2006. – 568 с.);

3)      міжнародні фінанси — сукупність відносин, опосередкованих рухом валютно-фінансових потоків, що виникають у зв’язку з перерозподілом фінансових ресурсів і капіталу в системі світового господарства через дію ринкового і неринкового механізмів (Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. —К: Знання, 2008. —611 с.);

4)      міжнародні фінанси — це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, що виникають у зв’язку з формуванням і використанням на світовому або міжнародному рівнях фондів фінансових ресурсів (Венгер В.В. Фінанси: навч. посіб, для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Венгер. — К: Центр навчальної літератури, 2009. – 432 с);

5)      міжнародні фінанси – це відносини у грошовій формі, що виникають у процесі перерозподілу національних продуктів під час руху товарів, послуг і капіталів на світовому ринку; включають міждержавні й транснаціональні кредитно-фінансові відносини і характеризуються участю в них іноземного елемента (Міжнародні фінанси: навч. посіб. / О.М. Мозговий, Т.Є. Оболенська, Т В.Мусієць; за заг. ред. д-ра екон, наук, проф. О.М. Мозгового. —К.: КНЕУ, 2005. — 557 с.);

6)      міжнародні фінанси — це сукупність відносин зі створення і використання грошових коштів, необхідних для здійснення зовнішньоекономічної діяльності державами, фірмами, іншими юридичними та фізичними особами (Міжнародні фінанси: підручник/О.І. Рогач, А. С. Філіпченко, Т.С. Шемет та ін.; за ред. О.І. Рогач. -К.: Либідь, 2003. – 784 с.);

7)      міжнародні фінанси – фонди фінансових ресурсів, що утворюються на основі розвитку міжнародних економічних (ринкових) відносин і використовуються для забезпечення безперервності й рентабельності суспільного відтворення на світовому рівні та задоволення суспільних потреб, які мають міжнародне значення (Ворітець С.Я. Міжнародні фінанси: підручник / С.Я. Боринець. — 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. —494 с.);

8)      міжнародні фінанси – це сукупність перерозподільних відносин, що виникають у зв’язку з формуванням і використанням на світовому або міжнародному рівнях фондів фінансових ресурсів (Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко. — 4-те вид. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. -312 с.):

9)      міжнародні фінанси – це економічна категорія, що відображає обмінно-перерозподільні відносини національних і наднаціональних суб’єктів світової економіки з приводу руху вартості між країнами та у процесі формування Й використання централізованих грошових фондів (Теорія фінансів: підручник / П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник та ін.; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. —576 с.).

 

2. До кожного з перелічених визначень підберіть відповідний термін (поняття):

1.      Система певних відносин і своєрідний механізм збору та перерозподілу на конкурентній основі фінансових ресурсів між країнами, регіонами, галузями й інституціональними одиницями.

2.      Перший міждержавний банк, призначений для сприяння співробітництву між центральними банками та забезпечення сприятливих умов для проведення міжнародних фінансових операцій.

3.      Сукупність перерозподільних відносин, які виникають у зв’язку з формуванням і використанням на світовому або міжнародному рівнях фондів фінансових ресурсів.

4.      Сфера міжнародних економічних відносин, які виявляються у здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та розміщенні тимчасово вільних валютних коштів, а також операцій з інвестування валютного капіталу.

5.      Позичка, надана експортером однієї країни імпортеру іншої країни у вигляді відстрочення платежу за продані товари.

6.      Міжнародна валютно-фінансова організація, призначена для сприяння переходу до відкритої економіки, орієнтованої на ринок, а також для сприяння розвитку підприємницької ініціативи в країнах Центральної та Східної Європи, країнах СНД, які сповідують і реалізують принципи багатопартійної демократії, плюралізму та ринкової економіки.

7.      Сфера міжнародних економічних відносин, де здійснюється рух позичкового капіталу між країнами на умовах повернення та платності, формуються попит і пропозиція.

8.      Кредит, наданий урядовими установами від імені держави.

9.      Сукупність заходів і рекомендацій держави у сфері міжнародних фінансів.

10.  Сфера міжнародних економічних відносин, де здійснюється переміщення фінансових зобов’язань та інструментів у вигляді цінних паперів за межі країни шляхом купівлі-продажу з метою отримання прибутку.

11.  Кредит, який дає змогу позичальникові мобілізувати особливо великі суми на довгий строк, тому що кредитором виступає не один банк, а кілька банків.

12.  Міжнародна валютно-фінансова організація, що має статус спеціалізованої установи ООН і призначена для регулювання валютно-кредитних відносин між державами-членами та для фінансової допомоги їм через надання коротші середньострокових кредитів в Іноземній валюті.

13.  Форма руху позикового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, де кредиторами і позичальниками виступають

1.      суб’єкти різних країн.

14.  Боргові цінні папери на пред’явника, що випускаються позичальником (як правило, в іноземній валюті) для отримання довгострокової позики на євроринку.

15.  Економічні організації, створені на основі міждержавних угод для регулювання міжнародних валютних і фінансово-кредитних відносин з метою стабілізації світової економіки.

 

 

1.

Міжнародні фінанси

9.

Міжнародний валютний фонд

2.

Синдикований кредит

10.

Міжнародний валютний ринок

3.

Міжнародний кредит

11.

Європейський банк реконструкції і розвитку

4.

Міжнародний фінансовий ринок

12.

Урядовий кредит

5.

Єврооблігації

13.

Фірмовий комерційний кредит

6.

Міжнародна фінансова політика

14.

Міжнародний ринок цінних паперів

7.

Банк міжнародних розрахунків

15.

Міжнародний кредитний ринок

8.

Міжнародні фінансові організації

 

 

 

2.      Визначте, правильними (+) чи неправильними (-) є твердження:

1.      Міжнародні фінанси як логічне продовження і розвиток більш загальної категорії «фінанси» мають функції, притаманні фінансам у цілому, але водночас мають свої особливості.

2.      Переважна більшість єврооблігацій випускається державними органами (приблизно 2/3 всіх єврооблігаційних позик), решта приблизно однаковими частинами — міжнародними корпораціями та міжнародними організаціями.

3.      Міжнародні фінансові інституції можуть мати взаємовідносини як з урядами, так і з суб’єктами господарювання окремих країн.

4.      Світовий фінансовий ринок виник на основі інтеграційних процесів між національними фінансовими ринками.

5.      Суб’єктами міжнародних фінансів є потоки грошових коштів і капіталу та пов’язані з ними фінансові відносини на світовому ринку.

6.      При наданні кредитів Міжнародний валютний фонд ставить перед державами-боржниками деякі політичні й економічні умови, які втілюються у програмах перебудови економіки.

7.      Джерела фінансових ресурсів зосереджені в країнах-донорах, до яких належать країни, що розвиваються.

8.      Міжнародна фінансова політика є частиною економічної політики, і вони взаємопов’язані.

9.      У міжнародних розрахунках комерційний кредит виступає як різновид розрахунків із відстроченням платежів.

10.  Міжнародні фінанси є історичною категорією, яка постійно розвивається за об’єктивними соціально-економічними законами та закономірностями.

11.  В умовах світової фінансової кризи спостерігається послаблення державного регулювання.

12.  Світовий валютний ринок є могутнім, ліквідним і нечутливим до економічних і політичних змін.

13.  Функціональне призначення міжнародного фінансового ринку полягає у забезпеченні міжнародної ліквідності, тобто можливості швидко залучати достатню кількість фінансових ресурсів у різних формах на вигідних умовах на наднаціональному рівні.

14.  Річний оборот світового валютного ринку дорівнює обсягу світової торгівлі фізичними товарами протягом кількох днів.

15.  Із вступом до МВФ країн, що входили до колишнього СРСР, фактично завершився процес глобалізації економічного простору валютного регулювання, що здійснюється цією важливою міжнародною організацією.

 

4. Оберіть правильну відповідь:

1. Міжнародні фінанси виконують такі функції:

а) розподільну та фіскальну;

б) регулюючу й контрольну;

в) розподільну і контрольну;

г) нагромаджу вальну та контрольну.

2. Кредит, наданий декількома кредиторами одному позичальникові, є:

а) фірмовим;

б) синдикованим;

в) акцептним;

г) облігаційною позикою.

3. Міжнародна фінансова організацій, яка не менше як 60% загального обсягу свого фінансування спрямовує до приватного сектору; – це:

а) Міжнародний валютний фонд;

б) Банк міжнародних розрахунків;

в) Міжнародний банк реконструкції та розвитку;

г) Європейський банк реконструкції та розвитку.

4. Міжнародний комерційний кредит, як правило, оформляється:

а) чеком;

б) векселем;

в) акредитивом;

г) банківським переказом.

5. Міжнародна фінансова організація, яка надає фінансову підтримку найменш розвиненим державам на більш привабливих умовах, ніж інші фінансові інституції, — це:

а) Міжнародна фінансова корпорація;

б) Банк міжнародних розрахунків;

в) Міжнародна асоціація розвитку;

г) Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

6. До чинників становлення й розвитку міжнародних фінансів не належить:

а) міжнародний поділ праці;

б) виникнення світових ринків;

в) інтернаціоналізація і глобалізація культурних зв’язків;

г) посилення інтеграційних процесів у політичній та соціальних сферах.

7. Яка міжнародна фінансово-кредитна установа є банком центральних банків:

а) Міжнародний валютний фонд;

б) Банк міжнародних розрахунків;

в) Міжнародна фінансова корпорація;

г) Міжнародний банк реконструкції та розвитку?

8. Для сучасного валютного ринку характерна така особливість:

а) стабільність валют;

б) низький ступінь довіри;

в) централізований характер здійснення валютних операцій;

г) здійснення комерційних валютних операцій у значно менших обсягах порівняно із спекулятивними і арбітражними операціями.

9. Одним із найважливіших показників міжнародного фондового ринку є:

а) капіталізація;

б) сегментація;

в) суброгація;

г) сек’юритизація.

10. Надання кредитів якою міжнародною фінансово-кредитною установою має демонстраційний ефект:

а) БМР;

б) МБРР;

в) ЄБРР;

г) МФК?

11. Транснаціональні корпорації використовують єврооблігації для:

а) фінансування короткострокових інвестицій;

б) рефінансування старих позик;

в) покриття дефіциту державного бюджету;

г) фінансування середньо І довгострокових інвестицій.

12. За яким принципом МВФ надає кредити країнам-боржникам:

а) плюралізму;

б) обумовленості;

в) демократичного централізму;

г) багатопартійної демократії?

13. За характером заходів та їх наслідків міжнародна фінансова політика поділяється на:

а) довгострокову і поточну;

б) перманентну та гарантійну;

в) двосторонню та багатосторонню;

г) централізовану й децентралізовану.

14. Урядовий кредит – це:

а) кредит, за якого однією зі сторін кредитних відносин є банк;

б) кредит, що фінансується групою банків;

в) кредити, надані урядовими установами від імені держави;

г) кредит, за якого розрахунки між імпортером та експортером здійснюються в борг.

15. Міжурядова організація, призначена для регулювання валютно-кредитних відносин між державами-членами і надання їм фінансової допомоги за валютних ускладнень, зумовлених дефіцитом платіжного балансу, — це:

а) Світовий банк;

б) Міжнародний валютний фонд;

в) Банк міжнародних розрахунків;

г) Європейський банк реконструкції та розвитку.

16. Ринок грошей об’єднує:

а) валютний ринок і короткострокові боргові зобов’язання;

б) валютний ринок і ринок зобов’язань з терміном понад один рік;

в) валютний ринок і ринок довгострокових цінних паперів;