Практикум

 

Плани семінарських занять

 

Заняття 1. Соціально-економічна сутність фінансів

1. Фінанси як економічна категорія.

2. Необхідність та характерні особливості фінансів.

3. Характеристика фінансових відносин.

Теми для рефератів

1. Розвиток фінансової думки у працях російських і українських учених.

2. Сучасна світова фінансова думка.

3. Вплив фінансів на суспільне виробництво та їх роль у ринковій економіці.

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризувати фінанси як економічну категорію.

2. Чому фінанси є об’єктивно існуючою категорією?

3. Що є основним матеріальним джерелом фінансів?

4. Які особливості притаманні фінансам?

5. В чому полягає відмінність категорій «фінанси» і «фінансові ресурси»?

6. Що є предметом вивчення фінансової науки?

7. Між якими економічними суб’єктами та за яких обставин виникають грошові відносини?

 

Заняття 2. Функції фінансів

1. Характеристика розподільної функції фінансів.

2. Характеристика контрольної функції фінансів.

3. Суспільне призначення функцій фінансів.

Теми для рефератів

Дискусійні підходи до визначення функцій фінансів.

Соціально-економічна суть і функції фінансів.

Запитання для самоконтролю

1. Якими є сутність і принцип здійснення розподільної функції фінансів?

2. Які Ви знаєте етапи розподілу вартості валового внутрішнього продукту? Охарактеризуйте їх.

3. Що є первинними доходами економічних суб’єктів, які беруть участь у створенні ВВП?

4. З яких стадій складається перерозподіл ВВП?

5. Який механізм реалізації контрольної функції фінансів?

6. Що таке фінансовий контроль?

7. В чому виявляється суспільне призначення фінансів?

 

Заняття 3. Фінансові ресурси держави» їх склад і характеристика

1. Фінансові ресурси та характеристика їх форм.

2. Джерела формування фінансових ресурсів.

3. Методи формування, розподілу та використання фінансових ресурсів.

Теми для рефератів

1. Фінансові ресурси держави, їх формування та використання.

2. Фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання.

3. Фінансові ресурси домашніх господарств, їх формування та використання.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке фінансові ресурси?

2. Якими є форми фінансових ресурсів держави?

3. На яких рівнях економічної системи накопичуються фінансові ресурси?

4. Які основні джерела формування грошових доходів держави?

5. Як поділяються фінансові ресурси держави за формами походження?

6. Які є методи формування фінансових ресурсів і в чому вони полягають?

7. Які є методи розподілу фінансових ресурсів?

8. Якими є зміст і види дотації?

9. Що таке субвенція та для чого її використовують?

10. Якими є зміст і призначення субсидії?

11. Яка існує класифікація методів використання фінансових ресурсів

Заняття 4. Фінансова система, її основні сфери та ланки

1. Характеристика фінансової системи за внутрішньою структурою.

2. Організаційна структура фінансової системи.

3. Специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи.

Теми для рефератів

1. Структурна побудова та засади функціонування фінансової системи в Україні.

2. Фінанси підприємств як базова ланка всієї фінансової системи.

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення терміна «фінансова система».

2. Охарактеризуйте фінансову систему за внутрішньою структурою.

3. Що таке організаційна структура фінансової системи?

4. Які сфери і ланки входять до складу фінансової системи?

5. Чому фінанси суб’єктів господарювання є базовою ланкою всієї фінансової системи?

6. Який зміст фінансів домашніх господарств?

7. Який зміст і призначення державних фінансів?

8. Які основні ланки державних фінансів?

9. Дайте характеристику міжнародних фінансів.

10. Що таке фінансовий ринок І в чому його призначення?

11. У чому полягає роль страхування у фінансовій системі держави?

 

 

Практичні завдання

1. Проаналізуйте визначення терміна «фінанси» різними авторами та аргументуйте вибір найповнішого і найточнішого, а також найменш повного і найменш точного визначення:

1) фінанси – це одна з конкретних історичних форм економічних відносин, функціонування яких пов’язано з об’єктивною необхідністю розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту з метою формування і використання централізованих і децентралізованих грошових фондів для виконання функцій і завдань держави (Венгер В. В. Фінанси: навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. /В. В. Венгер. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 432 с.);

2) фінанси – економічна категорія, що відображає створення, розподіл, використання фондів фінансових ресурсів для задоволення потреб господарської діяльності, надання різноманітних послуг населенню з боку держави, забезпечення виконання державою її функції (Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник/О.Д. Василик. —К: НЮС, 2000. -416с.);

3) фінанси як економічна категорія виражають розподільні відносини, що виникають з приводу розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту та національного доходу у грошовому вираженні (Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. — К.: Знання, 2008. —611 с.);

4) фінанси — це одна з конкретних історичних форм економічних відносин, функціонування яких пов’язано з об’єктивною необхідністю розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту (Романенко О. Р. Фінанси: підручник / О. Р. Романенко. — 4-те вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. —312 с.);

5) фінанси являють собою економічні відносини, що виникають у суб’єктів господарювання і держави з приводу формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих коштів для забезпечення умов розширеного відтворення, стимулювання і задоволення соціальних потреб товариства (Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент: підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. — 2-е вид. — Київ: Центр навчальної літератури, 2009. —520 с.);

6) фінанси – економічна категорія, яка відображає відносини, пов’язані з формуванням та рухом фондів грошових коштів (Клець Л. Є. Місцеві фінанси: Термінологічний словник. / Л. Є. Клець, М. Б. Тристан — Краматорськ.: ДДМА, 2007. – 223 с.);

7) фінанси – сукупність грошових відносин, пов’язаних із формуванням, мобілізацією і розміщенням фінансових ресурсів, обміном, розподілом та перерозподілом вартості створеного на основі їх використання валового внутрішнього продукту, а за певних умов — і національного багатства (Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посіб. / В. М. Опарін. – К: КНЕУ, 2001. – 240 с.);

8) фінанси – система відносин економічної власності між різними суб’єктами господарювання з приводу створення, мобілізації, розміщення, обміну та розподілу, в т.ч. перерозподілу, фінансових ресурсів І грошових коштів, їх руху в процесі обігу та використання з метою забезпечення кожного суб’єкта, а також будь-якої фізичної особи й суспільства загалом необхідними грошима (Економічний енциклопедичний словник: у 2-х т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій; за ред. С. В. Мочерного. –Т.2. О-Я. -Л.: Світ, 2006. -568 с.);

9) фінанси – це економічні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів для виконання функцій та завдань господарюючих суб’єктів, а також будь-якої фізичної особи й суспільства загалом й забезпечення умов розширеного відтворення (Теорія фінансів: підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник та ін.; за ред. В. М. Федосова, С.І. Юрія. -К: Центр навчальної літератури, 2010. -576 с.).

 

2. До кожного з перелічених визначень підберіть відповідний термін (поняття):

1. Фонди грошових засобів, які формуються суб’єктами економічних відносин і використовуються для задоволення суспільних потреб.

2. Кошти, що видаються на покриття збитків суб’єктів господарювання, але в тому випадку, коли такі збитки викликані причинами, що не залежать від господарюючих суб’єктів.

3. Сукупність економічних відносин, що виникають у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих грошових фондів.

4. Засоби і прийоми, за допомогою яких уповноважений державою орган від її імені мобілізує, розподіляє і використовує фонди грошових коштів.

5. Відносини, що відображають рух вартості від одного суб’єкта до іншого і характеризують розподільні та перерозподільні процеси і матеріально виявляються у грошових потоках.

6. Сукупна вартість кінцевого продукту, створеного всередині країни, в ринкових цінах за рік.

7. Безповоротний, безоплатний, цільовий відпуск коштів, що здійснюється на підставі затвердженого фінансового плану з відповідного централізованого фонду коштів.

8. Система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємства та досягнення поставлених ним цілей.

9. Сукупність економічних відносин, що виникають при утворенні, розподілі та використанні грошових доходів, заощаджень і грошових фондів громадян та їх сімей з метою задоволення особистих потреб.

10. Вартість нагромаджених у країні матеріальних цінностей та залучених у виробництво природних ресурсів.

11. Виділення коштів на певний строк на засадах оплатності та повороткості з додержанням цільового призначення.

12. Сукупність інститутів та елементів, які створюють сприятливі умови для функціонування всієї фінансової системи.

13. Частина сукупного суспільного продукту, що залишається після заміщення спожитих у процесі виробництва засобів виробництва, тобто новостворена вартість.

14. Сукупність сфер і ланок фінансових відносин, пов’язаних з ними грошових фондів та органів управління фінансами.

15. Діяльність держави та її органів у галузі мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів.

 

1.

Фінансові ВІДНОСИНИ

9.

Фінансова система

2.

Фінансова діяльність держави

10.

Фінансування

3.

Національне багатство

11.

Фінанси

4.

Фінансова діяльність підприємства

12.

Валовий внутрішній продукт

5.

Фінанси домогосподарств

13.

Кредитування

6.

Фінансові ресурси

14.

Національний дохід

7.

Фінансова інфраструктура

15.

Дотація

8.

Методи фінансової діяльності держави

 

 

 

3. Визначте, правильними (+) чи неправильними (-) ствердження:

1.      Матеріальною основою фінансів є гроші.

2.      Сутність фінансів виявляється, передусім, через контрольну функцію.

3.      Фінансова система є одним з головних важелів здійснення державою фінансової політики.

4.      Розподіл валового внутрішнього продукту є необхідною передумовою забезпечення безперервності виробництва.

5.      Фінанси суб’єктів господарювання є базовою сферою державних фінансів.

6.      Фінансові ресурси хоч і виступають завжди у грошовій формі, стають ними тоді, коли накопичуються у відповідних фондах.

7.      Централізовані та децентралізовані фонди грошових коштів утворюються на основі розподілу валового внутрішнього продукту та національного доходу.

8.      Збільшення національного доходу є однією з умов зростання фінансових ресурсів держави.

9.      Усі фінансові відносини є грошовими, але не всі грошові відносини є фінансовими.

10.  Розподільні і перерозподільні процеси фінансових відносин виявляються під час сплати рахунків за товари та послуги.

11.  Фінансові відносини завжди пов’язані з формуванням фінансових ресурсів, утворенням і використанням грошових фондів цільового призначення.

12.  Фінанси – це сукупність грошових відносин, що виникають у процесі створення валового внутрішнього продукту.

13.  На сучасному етапі розвитку фінансів відбувається поступове зростання їх ролі на макрорівні і зниження – на мікрорівні.

14.  Фінансові ресурси утворюються в процесі матеріального виробництва за рахунок створення нової вартості, в результаті чого створюється ВВП.

15.  Суспільне призначення фінансів виявляється у формуванні та використанні грошових фондів держави за допомогою особливих форм руху вартості.

 

4. Оберіть правильну відповідь:

 

1. Фінанси – це:

а) грошові фонди населення, підприємств, держави;

б) сукупність відносин, пов’язаних зі створенням, розподілом і перерозподілом ВВП;

в) загальний еквівалент, за допомогою якого насамперед вимірюються витрати праці виробників;

г) сукупність відносин, пов’язаних зі створенням державного бюджету та його використанням.

 

2. Базовою сферою фінансової системи країни є фінанси підприємств, тому що:

а) для них характерна висока регламентація державних фінансових відносин;

б) у них існують власні доходи;

в) саме тут утворюється більшість фінансових ресурсів держави;

г) завдяки їм тимчасово вільні кошти перетворюються на позичковий капітал для інвестицій в економіку.

 

3. Фінанси виконують такі основні функції:

а) розподільну, контрольну;

б) стимулюючу, засобу платежу;

в) контрольну, засобу обігу;

г) розподільну, засобу платежу.

 

4. До складу державних фінансів не входять:

а) державний кредит;

б) державний бюджет;

в) державні цільові фонди;

г) фінанси підприємств колективної форми власності.

 

5. Фінансові ресурси — це:

а) фонди, створені міністерствами та відомствами;

б) ресурси в натурально-речовій формі, які використовують у виробничій діяльності суб’єкти господарювання;

в) грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу та використання ВВП за певний період;

г) економічні відносини, що формуються під час створення та розподілу грошових доходів у держави та господарюючих суб’єктів.

 

6. Дія контрольної функції фінансів виявляється у:

а) мобілізації фінансових ресурсів суб’єктів економічної діяльності;

б) контролі за формуванням і використанням доходів суб’єктів фінансових відносин;

в) розподілі та перерозподілі всіх грошових надходжень економічних суб’єктів;

г) контролі за формуванням централізованих фондів грошових коштів.

 

7. Суспільним призначенням фінансів є:

а) грошові відносини з мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави;

б) рух вартості без участі готівки перерахуванням коштів по рахунках кредитних установ;

в) формування та використання грошових фондів держави за допомогою особливих форм руху вартості;

г) грошові відносини, пов’язані з використанням державних засобів на потреби держави.

 

8. У складі фінансової системи виділяють такі сфери:

а) міжнародні фінанси;

б) державний бюджет,

в) державний кредит;

г) міжнародний фінансовий ринок.

 

9. Специфічна ланка державних фінансів, яка безпосередньо пов’язана з бюджетним дефіцитом, — це:

а) державний кредит;

б) фінанси домогосподарств;

в) комерційний кредит;

г) фінансовий ринок.

 

10. Суб’єктами фінансових відносин є:

а) доходи, податки, збори;

б) валовий внутрішній продукт;

в) держава, підприємства, громадяни;

г) надходження від державних позик.

 

11. Поняття «фінансова система» означає:

а) сукупність централізованих фінансів;

б) потоки фінансових ресурсів;

в) сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні держави та суб’єктів господарювання;

г) сукупність різних сфер і ланок, які відображають специфічні форми та методи фінансових відносин.

 

12. Фінансові відносини виникають на стадії:

а) виробництва, обміну, розподілу;

б) розподілу, перерозподілу;