Практикум

 

Плани семінарських занять

 

Заняття 1. Сутність та принципи фінансового менеджменту

1. Сутність фінансового менеджменту.

2. Мета і завдання фінансового менеджменту.

3. Принципи фінансового менеджменту.

Теми для рефератів

1. Особливості фінансового менеджменту, пов’язані з формою власності і сферою здійснення бізнесу.

2. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства.

Запитання для самоконтролю

1. Чим зумовлена необхідність фінансового менеджменту?

2. Яка сутність фінансового менеджменту?

3. Яке значення має фінансовий менеджмент для прийняття управлінських рішень?

4. Яка головна мета фінансового менеджменту?

5. Що є об’єктом і матеріальною основою фінансового менеджменту?

6. У чому полягають завдання фінансового менеджменту?

7. Якими є принципи фінансового менеджменту?

 

Заняття 2. Функції та механізм фінансового менеджменту

1. Функції фінансового менеджменту.

2. Сутність і складові механізму фінансового менеджменту.

Теми для рефератів

1. Організаційна структура фінансового менеджменту.

2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

Запитання для самоконтролю

1. Які функції виконує фінансовий менеджмент?

2. Чому контрольна функція є зв’язуючою складовою всіх сторін фінансового менеджменту?

3. Що становить механізм фінансового менеджменту і в чому він виявляється?

4. На яких рівнях функціонує механізм фінансового менеджменту?

5. Які системи забезпечення сприяють ефективному функціонуванню фінансового менеджменту?

6. Які є методи фінансового менеджменту?

7. Що належить до важелів фінансового менеджменту?

 

Заняття 3. Стратегія і тактика фінансового менеджменту

1. Стратегія фінансового менеджменту.

2. Фінансова політика і ЇЇ зміст.

3. Тактика фінансового менеджменту.

4. Управління державними фінансами.

Теми для рефератів

1. Процес розробки та реалізації фінансових рішень.

2. Політика управління фінансовими ризиками підприємства.

3. Державний фінансовий менеджмент.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке фінансова стратегія підприємства і як вона узгоджується з його загальною стратегією?

2. Які етапи включає процес формування стратегії фінансового менеджменту?

3. Що таке фінансова політика і чим вона відрізняється від фінансової стратегії підприємства?

4. Які є складові системи формування фінансової політики?

5. За якими параметрами здійснюється заключний етап формування стратегії фінансового менеджменту підприємства?

6. У чому полягає зміст тактики фінансового менеджменту?

7. Чим тактика фінансового менеджменту відрізняється від його стратегії?

8. У чому полягає управління державними фінансами?

9. Які функції і повноваження мають державні органи, що здійснюють оперативне управління фінансами в Україні?

 

Практичні завдання

1. Проаналізуйте визначення терміна «фінансовий менеджмент» різними авторами та аргументуйте вибір найповнішого і найточнішого, а також найменш повного і найменш точного визначення:

1)     фінансовий менеджмент являє собою науку про управління фінансами підприємств щодо вироблення і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства (Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. — 2-е вид. – Київ: Центр навчальної літератури, 2009. — 520 с. );

2)     фінансовий менеджмент є підсистемою загального управління господарсько-комерційною діяльністю підприємства, яка охоплює сукупність принципів, методів і форм організації управління всіма аспектами його фінансової діяльності і спрямована на реалізацію стратегічних і тактичних цілей підприємства (Менеджмент організацій: підручник/за заг. ред. Л.І. Федулової. – К: Либідь, 2004. – 448 с);

3)     фінансовий менеджмент як наука є системою знань щодо ефективного управління грошовими фондами і фінансовими ресурсами підприємств для досягнення стратегічних цілей і вирішення тактичних завдань (Теорія фінансів: підручник / П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник та ін.; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К: Центр навчальної літератури, 2010. -576 с.);

4)     фінансовий менеджмент – це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єкта господарювання та оптимізації обігу його грошових коштів (Фінансовий менеджмент: підручник / за ред. А.М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2005. —627 с.);

5)     фінансовий менеджмент — це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів господарюючого суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів (Фінанси: навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Ланкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред. В.І. Оспіщева. -2-ге вид., перероб. і don. —К: Знання, 2008. —366 с.);

6)     фінансовий менеджмент визначено як науку управління фінансами підприємства будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, спрямованої на досягнення його стратегічних і тактичних цілей: постійне зростання доходів І прибутку, раціональне їх використання та максимізацію ринкової вартості підприємства (Суржик В.Г. Фінансовий менеджмент акціонерних товариств: авто-реф. дис.  канд. екон. наук: 08.04.01 / В.Г. Суржик; Національна академія ДПС України. — Ірпінь, 2004. — 17 с.);

7)     управління фінансами (фінансовий менеджмент) — це діяльність суб’єктів з метою організації раціонального і ефективного формування, розподілу і використання фінансових ресурсів (Кудряшов В.П. Курс фінансів: навч. посіб. / В.П. Кудряшов. — К: Знання, 2008.-431 с.);

8)     фінансовий менеджмент — це система функціонування державних і корпоративних органів управління, що здійснюють фінансове управління діяльністю акціонерних товариств, яка відображає баланс інтересів власників та інших зацікавлених сторін і спрямована на одержання прибутку відповідно до норм чинного законодавств (Головко С.І. Фінансовий менеджмент в корпораціях: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 /С І. Головко; Дніпропетровський держ. аграр. ун-т. —Дніпропетровськ, 2006. —20 с.);

9)     фінансовий менеджмент – система підходів, принципів та методів розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень з питань фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання (Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. -К.: Знання, 2008. —611 с.).

 

2. До кожного з перелічених визначень підберіть відповідний термін (поняття):

1.      Засоби дії фінансових методів.

2.      Процес розробки можливих напрямів фінансової діяльності підприємства на тривалу перспективу, прогнозування змін його фінансового стану.

3.      Фінансування розвитку підприємства за рахунок власних фінансових ресурсів.

4.      Процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування І підготовки ефективних управлінських рішень за усіма аспектами фінансово-господарської діяльності підприємства.

5.      Поточна політика, спрямована на вирішення конкретних завдань відповідного періоду, що випливають із розробленої фінансової стратегії.

6.      Процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників щодо забезпечення поточної діяльності і потреб розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами та підвищення ефективності його фінансової діяльності в майбутніх

1.      періодах.

7.      Засоби впливу фінансових відносин на господарську діяльність підприємства.

8.      Сукупність методів фінансового менеджменту, що здійснюється у короткостроковому періоді і враховує фактори, які діють у цей час.

9.      Процес визначення співвідношення власного та позикового капіталу, за якого забезпечуються оптимальні пропорції між рівнем рентабельності власного капіталу та рівнем фінансової стійкості, тобто максимізується ринкова вартість підприємства.

10.  Система основних елементів, які регулюють процес управління фінансовою діяльністю підприємства.

11.  Цілеспрямована система заходів щодо забезпечення залучення необхідного обсягу капіталу із зовнішніх джерел, своєчасне й повне виконання зобов’язань з його обслуговування та повернення.

12.  Сформована система довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства та найефективніших шляхів їх досягнення, які визначаються фінансовою ідеологією.

13.  Процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку.

14.  Система принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства та оптимізацією обороту його грошових коштів.

15.  Напрями, форми, методи та періоди використання фінансових ресурсів з метою забезпечення економічного розвитку зростання ринкової вартості підприємства.

 

1.

Фінансова стратегія

9.

Самофінансування

2.

Фінансове планування

10.

Фінансовий менеджмент

3.

Фінансування

11.

Фінансові методи

4.

Фінансове прогнозування

12.

Фінансові важелі

5.

Оптимізація структури капіталу

13.

Фінансова політика

6.

Фінансова тактика

14.

Фінансова діяльність

7.

Фінансовий аналіз

15.

Механізм фінансового менеджменту

8.

Інформаційна система фінансового менеджменту

 

 

 

3. Визначте, правильними (+) чи неправильними (-) є твердження:

1.      Матеріальною основою фінансового менеджменту є фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання.

2.      Поняття «фінансовий менеджмент» можна одночасно розглядати у трьох аспектах: як систему раціонального управління фінансами підприємства; як орган управління фінансами підприємства; як форму підприємницької діяльності.

3.      Інформаційна система менеджменту повинна не тільки забезпечувати необхідною інформацією управлінський персонал і власників самого підприємства, але і задовольняти інтереси широкого кола зовнішніх її користувачів.

4.      Матеріальною основою фінансового менеджменту є грошовий оборот підприємства, який спричинює зміну форм вартості І супроводжується потоками платежів і розрахунків.

5.      Комплексний характер формування управлінських рішень означає системність у розробці стратегії і тактики фінансового менеджменту.

6.      Фінансова політика, на відміну від фінансової стратегії, формується лише за конкретними напрямами фінансової діяльності підприємства.

7.      Максимізація фінансового благополуччя власників капіталу підприємства забезпечується шляхом постійного підвищення ринкової вартості підприємства і його акцій.

8.      Система організаційного забезпечення передбачає застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, оргтехніки й оперативної поліграфії для вирішення завдань фінансового менеджменту.

9.      Ефективність фінансового менеджменту значною мірою залежить від узгодженості дій власників, керівників і фінансових менеджерів підприємства.

10.  До фінансових методів як засобів впливу фінансових відносин на господарську діяльність підприємства належать собівартість, ціна, відсоткові ставки, дивіденди, валютні курси, дисконт, фінансові санкції, ставки податків тощо.

11.  Максимізація прибутку будь-якою ціною суперечить таким завданням фінансового менеджменту, як мінімізація ризику та забезпечення фінансової стійкості підприємства.

12.  Тактичні завдання можуть стати для підприємства важливішими за стратегічні цілі, якщо значно погіршується фінансовий стан підприємства І виникає реальна загроза його банкрутства.

13.  Фінансовий менеджмент використовують лише для прийняття та реалізації управлінських рішень з питань фінансово-господарської діяльності корпоративних підприємств.

14.  Механізм фінансового менеджменту суб’єктів господарювання на галузевому рівні діє в межах окремого відомства з урахуванням відомчої нормативно-методичної бази.

15.  Фінансове планування здійснюють на основі розробленої фінансової стратегії підприємства, що конкретизується на кожному етапі його розвитку.

 

4. Оберіть правильну відповідь:

1. Прогрес визначення мети управління фінансами підприємств та її досягнення за допомогою методів і важелів фінансового механізму – це:

а) фінансова стратегія;

б) фінансова політика;

в) фінансовий механізм;

г) фінансовий менеджмент.

2. Оперативне управління фінансами в Україні здійснює:

а) державний фінансовий апарат;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Президент України;

г) Верховна Рада України.

3. Механізм фінансового менеджменту транснаціональних корпорацій є:

а) національним;

б) міжнародним;

в) ринковим:

г) внутрішнім.

4. Оптимізацію руху грошових потоків і забезпечення платоспроможності підприємства забезпечує:

а) фінансовий метод;

б) фінансовий інструмент;

в) тактика фінансового менеджменту;

г) стратегія фінансового менеджменту.

5. Принципом фінансового менеджменту підприємства є:

а) антикризове фінансове управління;

б) управління фінансовими ризиками;

в) плановість у розробленні управлінських рішень;

г) контроль за формуванням фінансових ресурсів.

6. Сферою застосування фінансового менеджменту як форми підприємства є:

а) фінансовий ринок;

б) фінансовий механізм;

в) фінансовий важіль;

г) фінансовий контроль.

7. Задоволення потреб фінансового відтворювального процесу за рахунок власних або залучених коштів – це:

а) фінансовий механізм;

б) фінансове забезпечення;

в) фінансове планування;

г) фінансове вирівнювання.

8. Передбачення відповідних змін розвитку фінансів господарюючого суб гєкта є характерним для:

а) планування;

б) прогнозування;

в) регулювання;

г) координації.

9. Яка функція фінансового менеджменту полягає у забезпеченні необхідної мотивації як власників, так і колективу підприємства загалом:

а) стимулююча;

б) прогнозування;

в) регулювання;

г) організаційна?

10. Фінансовий менеджмент підприємства спрямований на управління:

а) фінансовими ресурсами;

б) фінансовими відносинами;

в) усіма ресурсами підприємства;

г) фінансовими ресурсами і відносинами.

11. На якому етапі розроблення фінансової стратегії забезпечується динамічність представлення системи цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності:

а) оцінка ефективності розробленої фінансової стратегії;

б) конкретизація розробленої стратегії за періодами її реалізації;

в) визначення загального періоду розробки стратегії фінансового менеджменту;

г) дослідження чинників зовнішнього фінансового середовища та кон’юнктури фінансового ринку?

12. Матеріальною основою фінансового менеджменту підприємства є:

а) грошовий обіг;

б) суспільний поділ праці;

в) матеріальне виробництво;

г) внутрішній валовий продукт.

13. Формою реалізації фінансової стратегії підприємства є:

а) фінансові важелі;

б) фінансові методи;

в) фінансова політика;

г) фінансові інструменти.

14. Яка функція фінансового менеджменту забезпечує системний підхід до управління грошовими потоками і фондами, взаємодії функціональних структур підприємства з метою досягнення наміченого фінансового результату:

а) прогнозування;

б) контрольна;

в) організаційна;

г) планування?

15. Система основних елементів, які регулюють процес розробки та реалізації управлінських рішень у сфері фінансів підприємств, — це:

а) фінансова тактика;

б) фінансова політика;

в) фінансова стратегія;

г) механізм фінансового менеджменту.

16. Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів діяльності підприємства включає:

а) фінансові інструменти;

б) законодавчі і нормативні акти держави;

в) статут і власні нормативи підприємства;

г) зовнішні та внутрішні джерела інформації.

17. До принципів фінансового менеджменту не належить:

а) високий динамізм управління;

б) орієнтованість на тактичні цілі розвитку підприємства;

в) комплексний характер формування управлінських рішень;

г) багатоваріантність підходів до розробки окремих управлінських рішень.

18. Яке завдання фінансового менеджменту суперечить забезпеченню мінімізації ризику та фінансової стійкості підприємства?

а) високий динамізм управління;

б) максимізація прибутку будь-якою ціною;

в) максимізація прибутку за розумного ризику;

г) інтегрованість із загальною системою управління підприємством.

19. До складу фінансових важелів входять:

а) фінансовий контроль І його інструменти;

б) фінансове планування та прогнозування;

в) фінансові стимули І санкції;

г) фінансове та оперативне регулювання.

20. Заключним етапом формування стратегії фінансового менеджменту є:

а) конкретизація розробленої стратегії за періодами її реалізації;

б) формування стратегічних цілей і завдань фінансового менеджменту;

в) розробка фінансової політики за окремими напрямами фінансової діяльності;

г) оцінка ефективності розробленої фінансової стратегії.

 

 

Рекомендована література

1.      Бюджетний кодекс України \ Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50, 51. – Ст. 572.

2.      Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436—IV в редакції від 19.01.2012

3.      Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. -2011. -№ 13-17. — Ст. 112.

4.      Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 № 3125—XII \Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 24.

5.      Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576—XII

6.      Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР

7.      Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959—XII

8.      Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560—XII

9.      Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ

10.  Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. — 2-е вид. — Київ: Центр навчальної літератури, 2009. — 520 с.

11.  Кудряшов В.П. Курс фінансів: навч. посіб. і В.П. Кудряшов. – К.: Знання, 2008.-431 с.

12.  Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк; кер. кол. авт. і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.

13.  Теорія фінансів: підручник / П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник та ін.; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 576 с.

14.  Фінанси: навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Ланкова, О.П. Близнюк та Ін.; за ред. В. І. Оспіщева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. — 366 с.

15.  Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

16.  Фінансовий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я.П. Квач, В.М. Орлов, О.В. Орлова, Г. В. Толкачева; ред. д.е.н., проф. О.С. Редькін. – О.: Фенікс, 2010. -216 с.

17.  Фінансовий менеджмент: підручник / за ред. А. М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2005. – 627 с.