12.3.               Механізм фінансового менеджменту

 

Управління фінансами базується на відповідному механізмі. Механізм фінансового менеджменту – це сукупність рівнів, систем забезпечення, методів і важелів розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень з питань фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. При цьому механізм фінансового менеджменту є не тільки сумою його складових, а й цілісною системою, адекватною певному рівню, де всі складові взаємопов’язані, взаємодіють і перебувають у процесі розвитку та вдосконалення.

Механізм фінансового менеджменту функціонує на таких рівнях:

-         міжнародному, який стосується механізму фінансового менеджменту транснаціональних корпорацій;

-         національному, де механізм фінансового менеджменту суб’єктів господарювання діє у межах фінансової системи національної держави, специфіка якого зумовлена національною законодавчо-нормативною базою;

-         ринковому, за якого особливості механізму фінансового менеджменту, зумовлені впливом ринкових регуляторів І механізмів, зміною кон’юнктури товарних і фінансових ринків;

-         галузевому, де на механізм фінансового менеджменту впливає законодавчо-нормативна база, що регламентує діяльність господарюючих суб’єктів певної галузі;

-         відомчому, де механізм фінансового менеджменту суб’єктів господарювання діє в межах окремого відомства з урахуванням відомчої нормативно-методичної бази;

-         внутрішньому, на якому особливість механізму фінансового менеджменту визначена в статуті та внутрішніх положеннях суб’єкта господарювання.

 

Складовими механізму фінансового менеджменту є:

    фінансові методи, до яких належать: фінансове планування, оперативне управління, фінансове прогнозування, фінансове регулювання, фінансовий аналіз, бюджетування, самофінансування, оцінювання ризиків, диверсифікація та ін.

    фінансові важелі, такі як: фінансові нормативи, фінансові стимули, фінансові санкції, дохід, прибуток, ціна, податки, відсотки, дисконти, дивіденди, курси валют і цінних паперів тощо.

 

Ефективному функціонуванню фінансового менеджменту сприяють системи забезпечення, до яких входять:

    система організаційного забезпечення, яка являє собою взаємопов’язану систему внутрішніх підрозділів, служб, керівників суб’єкта господарювання, що уповноважені здійснювати підготовку та прийняття фінансових рішень, несуть відповідальність за їх здійснення і результати фінансово-господарської діяльності, досягнення мети та реалізації завдань фінансового менеджменту;

    система інформаційного забезпечення, яка є процесом безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування і підготовки ефективних управлінських рішень за усіма аспектами фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання. Інформаційна система менеджменту не тільки покликана забезпечувати необхідною інформацією управлінський персонал і власників самого підприємства, але і задовольняти Інтереси широкого кола зовнішніх її користувачів;

    система кадрового забезпечення, яка є системою підбору, навчання й атестації працівників фінансової служби підприємства. При цьому належна увага має приділятись роботі з персоналом, до якої входить комплекс робіт з підбору, анкетування, стажування майбутніх працівників і визначення вимог до їх кваліфікаційного рівня, досвіду роботи, вміння працювати в команді, людських якостей, культурного рівня та морально-етичних якостей;

    система технічного забезпечення, яка передбачає застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, оргтехніки й оперативної поліграфії для вирішення завдань фінансового менеджменту з мінімальними трудовими та вартісними витратами, з необхідною точністю й достовірністю. Використання сучасних технічних засобів дає змогу підвищити продуктивність праці керівників і співробітників служби персоналу, прискорити оброблення кадрової інформації, підвищити якість і оперативність рішень у галузі менеджменту персоналу, а також культуру управлінської праці;

    програмне забезпечення, яке дає змогу використовувати сучасні пакети прикладних комп’ютерних програм і комплексних автоматизованих систем управління фінансово-господарською діяльністю підприємства для отримання всебічної, точної та неупередженої інформації для своєчасного прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

    фінансове забезпечення, яке передбачає визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення формування та функціонування всіх систем механізму фінансового менеджменту підприємства, їх використання, своєчасне реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, оцінку якості та ефективності фінансово-господарської діяльності.