Практикум

 

Плани семінарських занять

 

Заняття 1. Сутність та функції фінансового ринку

1. Поняття і передумови фінансового ринку.

2. Функції фінансового ринку.

3. Місце і роль фінансового ринку в системі фінансових відносин.

Теми для рефератів

1. Формування і розвиток фінансового ринку в Україні.

2. Міжнародні стандарти розвитку фінансового ринку.

3. Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку.

Запитання для самоконтролю

1. За яких умов виникає потреба у формуванні фінансового ринку?

2. Яка головна передумова існування фінансового ринку?

3. Якою є основна відмінність фінансового ринку від інших ринків?

4. Охарактеризуйте фінансовий ринок за економічною сутністю та за організаційною ознакою.

5. Дайте визначення терміна «фінансовий ринок».

6. Поясніть зміст основних функцій фінансового ринку.

7. У чому полягає призначення фінансового ринку?

 

Заняття 2. Суб’єкти фінансового ринку, їх класифікація та функції

1. Класифікація суб’єктів фінансового ринку за економічною, юридичною та функціональною ознаками.

2. Прямі учасники фінансового ринку.

3. Фінансові посередники.

3. Інститути інфраструктури.

Теми для рефератів

1. Професійні учасники як суб’єкти фінансового ринку.

2. Роль фондової біржі на фінансовому ринку.

Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте суб’єкти фінансового ринку за економічною ознакою.

2. Хто виступає у ролі суб’єктів фінансового ринку за правовою ознакою?

3. На які групи поділяються суб’єкти фінансового ринку за функціональною ознакою?

4. Якою є класифікація прямих учасників фінансового ринку залежно від сегмента ринку, де вони виконують свої функції?

5. У чому полягає значення фінансових посередників на фінансовому ринку?

6. Яка є класифікація фінансових посередників?

7. Якими є суб’єкти фінансового ринку, що виконують функції обслуговування основних учасників чи окремих операцій на фінансовому ринку?

 

Заняття 3. Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа

1. Економічна і правова природа інструментів фінансового ринку.

2. Класифікація інструментів фінансового ринку.

3. Характеристика боргових і пайових фінансових інструментів.

Теми для рефератів

1. Первинні фінансові інструменти та їх характеристика.

2. Вторинні фінансові інструменти та їх характеристика.

Запитання для самоконтролю

1. Що є об’єктами фінансового ринку?

2. За якими критеріями класифікують інструменти, що обслуговують фінансовий ринок?

3. Як поділяються фінансові інструменти за видами фінансових ринків?

4. Охарактеризуйте фінансові інструменти за характером фінансових зобов’язань.

5. Що таке первинні І вторинні фінансові інструменти?

6. Якою є класифікація цінних паперів, що перебувають в обігу в Україні?

7. На які види поділяються фінансові інструменти за рівнем ризику?

 

Заняття 4. Структура фінансового ринку

1. Структура фінансового ринку за часовою ознакою.

2. Структура фінансового ринку за Інституційною ознакою.

Теми для рефератів

1. Роль валютного ринку у перерозподілі фінансових ресурсів.

2. Ринок капіталів як найважливіше джерело інвестиційних ресурсів суб’єктів господарської діяльності.

Запитання для самоконтролю

1. Якою є структура фінансового ринку за часовою ознакою?

2. Що таке грошовий ринок?

3. Охарактеризуйте обліковий ринок як частину грошового ринку.

4. У чому призначення міжбанківського та валютного ринків?

5. Що таке ринок капіталів?

6. Якими є основні складові ринку капіталів?

7. Якою є структура фінансового ринку за Інституційною ознакою?

 

Заняття 5. Кредитний ринок і ринок цінних паперів як основні

складові фінансового ринку

1. Суб’єкти, інструменти і структура кредитного ринку.

2. Суб’єкти, інструменти і структура ринку цінних паперів.

3. Види цінних паперів, їх класифікація та характеристика.

Теми для рефератів

1. Кредитний ринок як канал опосередкованого фінансування.

2. Ринок цінних паперів як канал прямого фінансування.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке суб’єкти І інструменти кредитного ринку?

2. Чому кредитний ринок є основною складовою фінансового ринку?

3. Охарактеризуйте суб’єкти й інструменти ринку цінних паперів.

4. Як ринок цінних паперів класифікують за стадіями торгівлі?

5. На які складові поділяється ринок цінних паперів за місцем торгівлі?

6. Що таке фондова біржа і які функції вона виконує?

7. Охарактеризуйте позабіржовий ринок цінних паперів.

Заняття 6. Державне регулювання фінансового ринку

1. Зміст і необхідність регулювання фінансового ринку.

2. Державні органи, що здійснюють державне регулювання фінансового ринку в Україні.

Теми для рефератів

1. Державне регулювання фінансового ринку в Україні: органи та їх функції.

2. Зарубіжна практика регулювання фінансового ринку.

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягають зміст і необхідність регулювання фінансового ринку?

2. Охарактеризуйте зарубіжний досвід в організації системи регулювання і контролю на ринку фінансових послуг.

3. Які завдання Національного банку України щодо регулювання ринку банківських послуг?

4. Які завдання покладено на Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку?

5. Який орган є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг?

6. Які завдання покладено на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг?

7. Як співпрацюють та координують свою діяльність НБУ, НКЦПФР та Нацкомфінпослуг?

 

Практичні завдання

1. Проаналізуйте визначення терміна «фінансовий ринок» різними авторами та аргументуйте вибір найповнішого і найточнішого, а також найменш повного і найменш точного визначення:

1)     фінансовий ринок – це сфера економічних взаємовідносин з приводу кулівлі-продажу фінансових ресурсів (Ринок фінансових послуг: навч. посіб. /Д.І. Дема, І.В. Абрамова, І.А. Шубенко та ін. – Житомир: Рута, 2010—382 с);

2)     за своєю економічною сутністю фінансовий ринок – сукупність економічних відносин, які виникають між його учасниками при формуванні попиту і пропозиції на специфічні фінансові послуги, пов’язані з купівлею-продажем фінансових активів, які знаходяться у власності економічних суб’єктів національної, регіональної та світової економіки (Фінанси: підручник/за ред. С.І. Юрія, В.М Федосова. -К: Знання, 2008. —611 с.);

3)     фінансовий ринок ... у політико-економічному значенні — це ринок, на якому визначаються попит і пропозиція на різноманітні фінансові ресурси (Теорія фінансів: підручник /П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник та ін.; за ред. В. М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. -576 с.);

4)     фінансовий ринок – це механізм організації руху потоків фінансових активів, який охоплює сфери функціонування валютного ринку, ринку цінних паперів, грошового ринку, ринку золота (Азаренкова Г.М. Фінанси: Практикум: навч. посіб. / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко. -К: Знання, 2008. —279 с.);

5)     фінансовий ринок — це економічні відносини між підприємствами, державою, населенням з приводу перерозподілу тимчасово вільних грошових коштів на основі повної економічної самостійності та механізму саморегуляції ринкової економіки» (Шморгун Н.П. Фінансовий аналіз: навч. посіб. /Н.П. Шморгун, І.В. Головко. —К.: ЦНЛ, 2006. – 528 с.);

6)     фінансовий ринок – це сукупність економічних відносин, пов’язаних з розподілом фінансових ресурсів, купівлею-продажем тимчасово вільних грошових коштів і цінних паперів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності (Венгер В.В. Фінанси: навч. посіб, для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Венгер. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 432 с.);

7)     фінансовий ринок – сукупність економічних відносин щодо фінансових операцій, які регулюють потоки коштів від їх власників до позичальників (Ковбасюк Ю.В. Державні фінанси: теоретико-організаційні аспекти: навч. посіб. /Ю.В. Ковбасюк. —К: КИЙ, 2007. — 260 с.);

8)     фінансовий ринок являє собою систему економічних та правових відносин, пов’язаних із купівлею-продажем або випуском та обігом фінансових активів (Шелудько В.М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / В.М. Шелудько. – 3-те вид., випр. і доп. – К: Знання-Прес, 2008. – 535 с.);

9)     ... фінансовий ринок — це сукупність економічних відносин, пов’язаних з розподілом фінансових ресурсів, купівлею-продажем тимчасово вільних грошових коштів і цінних паперів (Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О. Р. Романенко. — 4-те вид. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. —312с.).

 

2. До кожного з перелічених визначень підберіть відповідний термін (поняття):

1.      Фінансові документи, які обертаються на ринку, мають грошову вартість і за допомогою яких здійснюються операції на фінансовому ринку.

2.      Ринок, на якому продаються І купуються грошові кошти у вигляді короткострокових позик та фінансових активів (боргові зобов’язання до одного року).

3.      Посередники, які діють на фінансовому ринку за дорученням і за рахунок клієнтів, одержуючи за це комісійну винагороду.

4.      Суб’єкти фінансового ринку, які купують окремі види цінних паперів з метою формування диверсифікованого портфелю цінних паперів, оптимального за критеріями дохідності, ліквідності та ризику.

5.      Суб’єкти, які спеціалізуються на зберіганні цінних паперів, обліку прав власності на цінні папери та обліку руху цінних паперів.

6.      Допуск цінних паперів до торгів на біржі після перевірки фінансового стану їх емітентів.

7.      Фінансові інструменти, які, характеризуючи кредитні відносини між їх покупцем і продавцем, зобов’язують боржника погасити у передбачені терміни їх номінальну вартість і заплатити додаткову винагороду у формі відсотка (якщо він не входить до складу номінальної вартості боргового фінансового інструменту, який погашається).

8.      Цінний папір, який засвідчує внесення його власником певних коштів і підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати власникові номінальну вартість цього цінного папера у передбачений термін з виплатою фіксованого відсотка.

9.      Фізична або юридична особа, яка гарантує емітентові цінних паперів їх розміщення на ринку на узгоджених умовах за відповідну винагороду.

10.  Сектор грошового ринку, на якому під час укладання угод в обігу знаходяться високоліквідні активи зі строками погашення до одного року.

11.  Фінансові інструменти, які підтверджують право їх власника на частку у статутному капіталі їх емітента і на отримання відповідного доходу у формі дивіденду, відсотка тощо.

12.  Ринок, на якому купуються і продаються середньо і довгострокові кредити і фінансові активи строком понад один рік.

13.  Цінний папір, який засвідчує право на певну частину власності у статутному капіталі акціонерного товариства і дає право на отримання доходу від неї у вигляді дивідендів.

14.  Юридичні особи, які залучають необхідні фінансові ресурси за рахунок емісії цінних паперів, грошових знаків, платіжно-розрахункових документів.

15.  Організація, винятковим предметом діяльності якої є забезпечення необхідних умов нормального обігу цінних паперів, визначення їх ринкових цін і розповсюдження інформації про них, підтримка високого рівня професіоналізму учасників ринку цінних паперів.

 

1.

Обліковий ринок

9.

Боргові фінансові інструменти

2.

Емітенти

10.

Грошовий ринок

3.

Депозитарії

11.

Ринок капіталів

4.

Фінансові інструменти

12.

Облігація

5.

Андерайтер

13.

Пайові фінансові інструменти

6.

Портфельні інвестори

14.

Брокери

7.

Акція

15.

Лістинг

8.

Фондова біржа

 

 

 

3. Визначте, правильними (+) чи неправильними (-) є твердження:

1.      Економічна роль фінансового ринку полягає у його здатності об’єднати дрібні, розрізнені грошові кошти в інтересах усього суспільного нагромадження.

2.      Фінансові інститути не належать до складу інфраструктури фінансового ринку, але виконують функції обслуговування основних учасників або окремих операцій на фінансовому ринку.

3.      Роль фінансового ринку полягає в акумуляції грошових заощаджень населення, підприємств, держави і спрямування їх у сферу споживання.

4.      Завдяки системі фінансових посередників на фінансовому ринку заощадження населення та нагромадження підприємств перетворюються на кредити та інвестиції для інших суб’єктів господарювання, що дає їм змогу задовольнити потребу в додаткових коштах для розширення своєї діяльності.

5.      Позабіржовий ринок більшою мірою гарантує таємницю здійснення окремих угод і зазвичай приносить інвесторам вищий дохід.

6.      На фінансовому ринку держава може бути лише кредитором, здійснюючи цільове кредитування підприємств за рахунок загальнодержавного та місцевих бюджетів, а також державних цільових позабюджетних фондів.

7.      Похідні фінансові інструменти використовують для здійснення спекулятивних фінансових операцій і страхування цінового ризику.

8.      Зміст регулятивної функції фондової біржі полягає в тому, що вона створює достатні і всебічні умови для торгівлі цінними паперами емітентам, інвесторам і фінансовим посередникам.

9.      Стратегічні інвестори купують контрольний пакет акцій з метою отримання доходу

10.  Фінансові посередники діють на ринку від свого імені і за власний рахунок, створюючи власні зобов’язання і власні вимоги.

11.  Ринок капіталів насамперед підтримує ліквідність на фінансовому ринку.

12.  Головними суб’єктами фінансового ринку є домашні господарства, видатки яких здебільшого перевищують доходи на величину заощаджень.

13.  Цінні папери – основний товар фінансового ринку, своєрідний предмет купівлі-продажу цього ринку.

14.  Акціонерне товариство може випускати акції для покриття збитків, пов’язаних з його господарською діяльністю.

15.  Ринок цінних паперів є сектором фінансового ринку, що належить до каналів непрямого переміщення коштів від інвесторів до емітентів і опосередковується випуском та обігом цінних паперів.

 

4. Оберіть правильну відповідь:

1. Фінансовий ринок — це :

а) специфічна сфера грошових відносин, яка функціонує за умов наявності в економіці реальних власників;

б) ринок, на якому здійснюються емісія та купівля-продаж цінних паперів, формується ціна на них, урівноважуються попит і пропозиція;

в) ринок середньо- та довгострокових капіталів або грошових коштів з терміном понад один рік, що становлять інвестиційний фактор у розвитку економіки;

г) сукупність економічних відносин, пов’язаних із розподілом фінансових ресурсів, купівлею-продажем тимчасово вільних грошових коштів та цінних паперів.

2. До вторинних фінансових інструментів належать:

а) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

б) ф’ючерси, форварди, опціони, свопи, варанти;

в) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

г) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки, деривативи.

3. Суб'єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет акцій для здійснення управління підприємством, – це:

а) емітенти;

б) стратегічні інвестори;

в) портфельні інвестори;

г) індивідуальні інвестори.

4. До боргових фінансових інструментів належать:

а) первинні фінансові інструменти та деривативи;

б) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

в) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

г) державні та корпоративні облігації, казначейські й комерційні векселі, чеки.

5. Державне регулювання фінансового ринку в Україні здійснює:

а) Національний банк України (НБУ), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Міністерство фінансів України (МФУ);

б) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінлослуг), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Кабінет міністрів України (КМУ);

в) Національний банк України (НБУ), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг);

г) Міністерство фінансів України (МФУ), Національний банк України (НБУ), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

6. Передумовою існування фінансового ринку є:

а) суспільний поділ праці;

б) розвиток товарно-грошових відносин;

в) наявність незалежних суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність;

г) коливання потреби у фінансових ресурсах суб’єктів ринкових відносин та джерелах їх задоволення.

7. Посередниками в торговельних угодах на фінансовому ринку є:

а) брокери й дилери;

б) емітенти та інвестори;

в) кредитори і позичальники;

г) зберігачі та реєстратори цінних паперів.

8. Які суб’єкти фінансового ринку здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів:

а) пенсійні фонди;

б) кредитні спілки;

в) комерційні банки;

г) фінансові компанії?

9. Суб'єктами фінансового ринку з правового погляду є:

а) емітенти й інвестори;

б) кредитори та позичальники;

в) основні, інфраструктурні і професійні учасники;

г) індивідуальні учасники, інституційні учасники та органи державного регулювання.

10. Емітенти — це суб’єкти, що:

а) залучають фінансові ресурси;

б) перерозподіляють фінансові ресурси;

в) реалізують різні види страхових послуг;

г) вкладають грошові кошти у фінансові інструменти.

11. До ринку капіталів належить:

а) фондовий і валютний ринок;

б) обліковий, міжбанківський та валютний ринок;

в) ринок грошей та довгострокових банківських кредитів і депозитів;

г) ринок довгострокових і безстрокових цінних паперів, середньо- і довгострокових банківських кредитів.

12. Діяльність фінансових посередників спрямована на:

а) поповнення державного бюджету;

б) прибутковість комерційних банків;

в) переміщення позичкових капіталів в економіці;

г) забезпечення функціонування комерційних банків.

13. Фінансові інститути на фінансовому ринку — це:

а) емітенти;

б) зберігачі;

в) інвестори;

г) посередники.

14. До пайових фінансових інструментів належать:

а) акції, паї, інвестиційні сертифікати;

б) форварди, ф’ючерси, опціони, свопи, варанти;

в) облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

г) державні та корпоративні облігації, казначейські й комерційні векселі, чеки.

15. Спеціалізовані небанківські установи – це:

а) НБУ, спеціалізовані комерційні банки, пенсійні фонди;

б) інвестиційні банки, ощадні банки, іпотечні банки, кредитні спілки;

в) страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, іпотечні та ощадні банки;

г) кредитні спілки, пенсійні і фінансові фонди, інвестиційні і страхові компанії.

16. До безстрокових фінансових інструментів належать:

а) акції;

б) облігації;

в) деривативи;

г) депозитні сертифікати.

17. Фінансовий ринок за часовою ознакою поділяється на:

а) обліковий і міжбанківський ринок;

б) ринок грошей і ринок капіталів;

в) кредитний ринок і фондовий ринок;

г) ринок позичкових зобов’язань і валютний ринок.

18. Цінні папери, які використовують для проведення спекулятивних фінансових операцій і страхування цінового ризику, – це:

а) акції, інвестиційні сертифікати;

б) казначейські та комерційні векселі, чеки;

в) форварди, ф’ючерси, опціони, свопи;

г) облігації, векселі, депозитні сертифікати.

19. Інструментами грошового ринку є:

а) акції;

б) ф’ючерси й опціони;

в) державні облігації зовнішньої державної позики;

г) казначейські векселі та короткострокові комерційні векселі.

20. Суб’єкти, які спеціалізуються на зберіганні цінних паперів, обліку прав власності на цінні папери та обліку руху цінних паперів, — це:

а) зберігачі;

б) реєстратори;

в) депозитарії;

г) брокери й дилери.

 

 

Рекомендована література

1.     Венгер В.В. Фінанси: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Венгер. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. — 432 с.

2.     Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

3.     Кощеєв О.О. Цінні папери та фондовий ринок: навч. посіб. /О.О. Кощеєв. – К.: Експерт-Консалтинг, 2010. – 461 с.

4.     Кремень О.І. Фінанси: навч. посіб. / О.І. Кремень, В.М. Кремень. — К.: Центр навчальної літератури, 2012. — 416 с.

5.     Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг: Закон України від 07.07.2011 №3610-VI

6.     Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР

7.     Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: положення, затверджене Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070/2011

8.     Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-III

9.     Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480—IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — №31.-Ст. 268.

10. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Д.І. Дема, І.В. Абрамова, І.А. Шубенко та ін. – Житомир: Рута, 2010-382 с.

11. Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко. – 4-те вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 312 с.

12. Теорія фінансів: підручник /П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник та ін.; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. — 576 с.

13. Фінанси: навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Ланкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред. В.І. Оспіщева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 366 с.

14. Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

15. Фондовий ринок: навч. посіб. / В.М. Діденко, М.М. Свердан, В.П. Булат, О. М. Грубляк; ред. В.М. Діденко. – Чернівці: Наші книги, 2010,-624 с.

16. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / В.М. Шелудько. – 3-те вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2008. – 535 с.

17. Школьник L О. Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи: монографія / І.О. Школьник. — С.: УАБС НБУ, 2007. – 98 с.