11.3. Інструменти фінансового ринку, їх класифікація та характеристика

 

Об’єктами фінансового ринку є різні інструменти ринку (фінансові активи — грошові кошти, цінні папери, позичкові угоди, валютні цінності), в які можуть вкладатись тимчасово вільні грошові кошти суб’єктів ринку фінансових послуг. Учасники фінансовому ринку, здійснюючи операції на ньому, обирають відповідні фінансові інструменти їх проведення.

Фінансові інструменти — це різноманітні фінансові документи, які підтверджують грошові зобов’язання або вкладення у капітал емітента, мають грошову вартість і можуть обертатися на фінансовому ринку. Основними інструментами на фінансовому ринку є грошові кошти, цінні папери, позичкові угоди, валютні цінності.

Фінансові інструменти, які обертаються на окремих сегментах фінансового ринку, характеризуються значною різноманітністю, тому їх можна класифікувати за багатьма ознаками:

1. За видами фінансових ринків:

-         інструменти грошового ринку та ринку позичкових капіталів (гроші, розрахункові документи, цінні папери, які обертаються на цьому ринку);

-         інструменти ринку цінних паперів (різноманітні цінні папери, що обертаються на цьому ринку);

-         інструменти валютного ринку (іноземна валюта, розрахункові валютні документи, а також окремі види цінних паперів, які обслуговують цей ринок);

-         інструменти ринку фінансових послуг — фінансові послуги, які надаються фінансовими інституціями (банками і небанківськими кредитними установами, факторинговими і лізинговими компаніями, фондовими і валютними біржами, страховими компаніями тощо) суб’єктам фінансових відносин – підприємницьким структурам, державі та громадянам.

 

2. За періодом обертання:

-         короткострокові фінансові інструменти (з терміном обігу до одного року), що обслуговують операції на ринку грошей;

-         довгострокові фінансові інструменти (з терміном обігу понад один рік), що обслуговують операції на ринку капіталів;

-         безстрокові фінансові інструменти (кінцевий термін погашення яких не встановлено, наприклад, акції), що обслуговують операції на ринку капіталів.

 

3. За характером фінансових зобов’язань:

-         інструменти, наступні фінансові зобов’язання за якими не виникають, тобто інструменти без наступних фінансових зобов’язань (валютні цінності, золото тощо);

-         боргові фінансові інструменти, які характеризують кредитні відносини між їх покупцем і продавцем та зобов’язують боржника погасити у встановлені терміни їх номінальну вартість і заплатити винагороду у формі відсотка (облігації, векселі тощо).

 

Облігація є борговим зобов’язанням позичальника перед кредитором, що оформлюється не кредитною угодою, а продажем-купівлею спеціального цінного паперу. Облігація — це цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера у встановлений термін з виплатою фіксованого відсотка. Існують різні види облігацій залежно від емітента, способу виплати доходу, термінів, на які вони випускаються, умов обігу та надійності.

Вексель є цінним папером, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання терміну певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю);

-         пайові фінансові інструменти. Вони підтверджують право їх власника на частку у статутному капіталі їх емітента і на отримання відповідного доходу у формі дивіденду чи відсотка (акції, інвестиційні сертифікати тощо).

Акція – це цінний папір без установленого терміну обігу, що є титулом власності на майно компанії, яка здійснила її емісію. Відповідно власник акції стає співвласником компанії—емітента акцій, що виражається в правах цієї особи на участь в управлінні компанією, на частку в її акціонерному капіталі, а також на отримання частини прибутку та залишку активів у разі її ліквідації. Є різні види акцій, які визначають різні права їх власників: прості й привілейовані; іменні та на пред’явника; паперові та електронні; номінальні й без номіналу; платні та преміальні; з вільним і обмеженим обігом. Застосування різних видів акцій пов’язане з різними цілями, якими керуються засновники акціонерних товариств.

Інвестиційний сертифікат – це цінний папір, що засвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді. Інвестиційні сертифікати можуть бути іменними та на пред’явника. Власник інвестиційних сертифікатів не має корпоративних прав.

 

4. За пріоритетністю:

-         первинні фінансові інструменти (фінансові інструменти першого порядку), які характеризуються їх випуском в обіг первинним емітентом і підтверджують прямі майнові права чи відносини кредиту (акції, облігації, чеки, векселі тощо);

-         вторинні фінансові інструменти, або похідні цінні папери, або деривативи (фінансові інструменти другого порядку), які характеризують виключно цінні папери, що підтверджують право чи зобов’язання їх власника купити або продати первинні цінні папери, що обертаються на ринку, валюту, товари або нематеріальні активи за попередньо визначеними умовами у майбутньому періоді. Такі фінансові інструменти використовують для здійснення спекулятивних фінансових операцій і страхування цінового ризику (хеджування). Основними видами деривативів є форварди, ф’ючерси, опціони, свопи, варанти та ін. Залежно від складу первинних фінансових інструментів або активів, згідно з якими вони випущені в обіг, деривативи бувають фондові, валютні, страхові, товарні тощо.

 

5. За гарантованістю рівня дохідності:

-         фінансові інструменти з фіксованим доходом, які характеризують фінансові інструменти з гарантованим рівнем дохідності при їх погашенні або протягом періоду їх обігу незалежно від кон’юнктурних коливань ставки позикового відсотка на ринку фінансових послуг;

-         фінансові інструменти з невизначеним доходом, рівень дохідності яких може змінюватися залежно від фінансового стану емітента (прості акції, інвестиційні сертифікати) або кон’юнктури фінансового ринку (боргові фінансові інструменти з плаваючою відсотковою ставкою).

 

6. За рівнем ризику:

-         безризикові фінансові інструменти, до яких належать державні короткострокові цінні папери, короткострокові депозитні сертифікати найбільш надійних банків, «тверда» іноземна валюта, золото та інші цінні метали, придбані на короткий період. Термін «безризикові» є певною мірою умовним, оскільки потенційний фінансовий ризик несе в собі будь-який із перелічених видів фінансових інструментів;

-         фінансові інструменти з низьким рівнем ризику: група короткострокових фінансових інструментів, які обслуговують ринок грошей і виконання зобов’язань, за якими гарантуються стійкий фінансовий стан і надійна репутація позичальника (характеризується терміном «першокласний позичальник»);

-         фінансові інструменти з помірним рівнем ризику, що характеризують групу фінансових інструментів, рівень ризику за якими приблизно відповідає середньоринковому;

-         фінансові інструменти з високим рівнем ризику, за якими рівень ризику істотно перевищує середньоринковий;

-         фінансові інструменти з дуже високим рівнем ризику, які використовують для здійснення найризикованіших спекулятивних операцій на фінансових ринках (наприклад, акції венчурних (ризикових) підприємств; облігації з високим відсотком, емітовані підприємствами, що перебувають у кризовому фінансовому стані; ф’ючерсні та опціонні контракти тощо).

Варто зазначити, що наведена класифікація відображає поділ фінансових інструментів тільки за найсуттєвішими загальними ознаками. Кожна з наведених груп фінансових інструментів, у свою чергу, класифікується за окремими особливими ознаками, що відображають особливості їх випуску, обігу і погашення.