Практикум

 

Плани семінарських занять

 

Заняття 1. Фінанси підприємств як основа фінансової системи

1. Сутність та особливість фінансів підприємств.

2. Фінансові відносини підприємств та їх характеристика.

3. Характеристика функцій фінансів підприємств.

Теми для рефератів

1. Фінанси підприємств як основа фінансів суспільства.

2. Принципи організації фінансової діяльності підприємств.

Запитання для самоконтролю

1. Яка економічна сутність та призначення фінансів підприємств?

2. Які особливості мають фінанси підприємства порівняно з державними фінансами?

3. Якими є загальні і специфічні ознаки фінансів підприємств?

4. Які групи фінансових відносин належать до фінансів підприємств?

5. Чому матеріальною основою фінансово-економічних відносин є гроші?

6. Якими є функцій фінансів підприємств? Охарактеризуйте їх.

7. Які передумови є обов’язковими для ефективного функціонування фінансів підприємств?

 

Заняття 2. Основи організації фінансів підприємств

1. Організація фінансів підприємств різних організаційно-правових форм господарювання.

2. Галузеві особливості організації фінансів підприємств.

3. Форми об’єднань підприємств та їх характеристика.

Теми для рефератів

1. Особливості організації та функціонування фінансів підприємств різних організаційно-правових форм господарювання.

2. Галузева специфіка організації фінансів суб’єктів господарювання.

Запитання для самоконтролю

1. Що розуміють під організацією фінансів підприємств?

2. У чому полягають зміст комерційного розрахунку та принципи, на яких він базується?

3. Які чинники впливають на організацію фінансів підприємств?

4. Які є види підприємств залежно від форми власності та способу утворення статутного капіталу?

5. Які види господарських товариств, відповідно до чинного законодавства, створюються в Україні?

6. Які особливості організації і функціонування фінансів у різних видів господарських товариств?

7. Яким чином галузеві особливості діяльності підприємств впливають на організацію їх фінансів?

8. Які типи об’єднань підприємств можуть створюватись в Україні?

9. Якими можуть бути види об’єднання підприємств залежно від порядку їх заснування?

 

Заняття 3. Особливості організації фінансів акціонерних товариств

1. Умови та порядок створення акціонерних товариств.

2. Типи акціонерних товариств та їх характеристика.

3. Визначення та розподіл прибутку акціонерного товариства.

Теми для рефератів

1. Специфіка організації та функціонування акціонерних товариств.

2. Дивідендна політика акціонерних товариств.

Запитання для самоконтролю

1. Якими є особливості утворення акціонерних товариств?

2. Який існує порядок створення статутного капіталу акціонерного товариства?

3. Які відмінності існують між публічним і приватним акціонерними товариствами?

4. Які є органи управління в акціонерних товариствах?

5. Як обчислюють та використовують прибуток акціонерного товариства?

 

Заняття 4. Фінансові ресурси підприємства

1. Склад і структура фінансових ресурсів підприємства.

2. Формування фінансових ресурсів підприємства.

3. Використання фінансових ресурсів підприємства.

Теми для рефератів

1. Сутність і джерела формування фінансових ресурсів підприємств.

2. Управління процесами формування і використання фінансових ресурсів підприємства.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке фінансові ресурси підприємства?

2. Охарактеризуйте власні, залучені та позикові кошти підприємства.

3. Що являють собою грошові фонди та їх основні складові?

4. У чому полягають зміст і значення статутного капіталу підприємства?

5. Які грошові кошти підприємства використовують у нефондовій формі?

6.3 яких джерел підприємство може формувати фінансові ресурси?

7. Як склад і структура фінансових ресурсів впливають на фінансову діяльність підприємства?

 

Заняття 5. Формування і розподіл прибутку підприємства

1. Економічна сутність і види прибутку.

2. Процес формування чистого прибутку підприємства.

3. Порядок розподілу і використання прибутку підприємства.

Теми для рефератів

1. Формування та розподіл прибутку підприємств в сучасних умовах.

2. Показники рентабельності як індикатори прибутковості та конкурентоспроможності підприємства.

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягає економічна сутність прибутку підприємства?

2. Які чинники впливають на розмір прибутку?

3. Чому прибуткова діяльність суб’єктів господарювання є основою економічного розвитку держави?

4. Які є види прибутку підприємства?

5. Який порядок визначення валового прибутку підприємства?

6. Що таке загальний прибуток підприємства, як його обчислюють і розподіляють?

7. Як обчислюють чистий прибуток підприємства та якими є напрями його використання?

 

Практичні завдання

1. Проаналізуйте визначення терміна «фінанси підприємств» різними авторами та аргументуйте вибір найповнішого і найточнішого, а також найменш повного і найменш точного визначення:

1) фінанси підприємств – це сукупність обмінно-розподільних відносин, що виникають на підприємстві у процесі формування, розміщення і використання фінансових ресурсів, здійснення витрат, отримання і розподілу доходів (Венгер В.В. Фінанси: навч. посіб, для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Венгер. -К: Центр навчальної літератури, 2009. — 432 с.);

2) фінанси підприємств являють собою систему грошових відносин, які виникають у процесі створення підприємства, отримання і розподілу грошових доходів і накопичень, формування і використання відповідних фондів грошових коштів (Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: підручник / О.С. Філімоненков, Д.І. Дема. — К.: Алерта, 2009. – 496 с.);

3) фінанси підприємств – відносини економічної власності між суб’єктами господарювання та всередині підприємств щодо формування, розподілу І використання фінансових ресурсів (доходів і фондів) у процесі їх (підприємств) діяльності у всіх сферах суспільного відтворення (Економічний енциклопедичний словник: у 2-х т. / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій; за ред. С. В. Мочерного. -12. О-Я. -Л.: Світ, 2006. — 568 с.);

4) ... фінанси суб’єктів господарювання – економічні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення (Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. —К: Знання, 2008. -611 с.);

5) фінанси підприємств – це комплекс фінансових операцій, пов’язаних з формуванням грошових потоків, розподілом І використанням доходів і грошових фондів суб’єктів підприємництва в процесі проведення господарської діяльності (Кудряшов В.П. Курс фінансів: навч. посіб. / В.П. Кудряшов. — К. : Знання, 2008. —431 с.);

6) фінанси підприємств — це економічні відносини, пов’язані з рухом грошей, формуванням грошових потоків, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб’єктів господарювання в процесі відтворення (Фінанси підприємств: підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 5-тє вид., перероб. та допов. — К. : КНЕУ, 2005. — 546 с.);

7) фінанси підприємств — це економічні відносини, пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб’єктів господарювання у процесі відтворення (Фінанси: навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л. І. Ланкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред. В.І. Оспіщева. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 366 с.);

8) фінанси господарських суб’єктів – це економічні відносини, що пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів на мікроекономічному рівні в процесі відтворення (Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко. – 4-те вид. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 312 с.);

9) фінанси підприємств – це система економічних відносин щодо формування, розподілу й ефективного використання фінансових ресурсів на всіх стадіях життєвого циклу (Теорія фінансів: підручник / П. І. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник та ін.; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. —К.: Центр навчальної літератури, 2010. —576 с.).

 

2. До кожного з перелічених визначень підберіть відповідний терпін (поняття):

1.     Підприємство, яке утворюється двома або більше засновниками за їх спільним рішенням.

2.     Товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність всім своїм майном за зобов’язання підприємства.

3.     Фінансування діяльності підприємства за рахунок власних фінансових ресурсів.

4.     Товариство, що має статутний капітал, поділений на певну кількість акцій, і несе відповідальність щодо своїх зобов’язань лише майном товариства, а акціонери відповідають за зобов’язаннями товариства лише в межах вартості належних їм акцій.

5.     Частка прибутку підприємства, отримана в результаті діяльності в попередні періоди, яка не була спрямована на виплату дивідендів власникам підприємства чи поповнення складових власного капіталу підприємства.

6.     Грошові кошти, які знаходяться у розпорядженні господарюючого суб’єкта та беруть участь у процесі відтворення.

7.     Товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, а учасники товариства несуть відповідальність у межах їх внесків.

8.     Об’єднання підприємств, яке створене на основі повної фінансової залежності членів об’єднання від одного або групи його учасників.

9.     Методи, форми і способи формування та використання фінансових ресурсів, а також контроль за їхнім кругообігом з метою досягнення визначених підприємством цілей.

10. Товариство, статутний капітал якого поділений на певні частки відповідно до установчих документів, а його учасники несуть відповідальність за зобов’язаннями у розмірі своїх внесків, а якщо їх недостатньо, то додаткову солідарну відповідальність у розмірі, кратному до внеска кожного учасника.

11. Покриття витрат на просте відтворення виробництва за рахунок отриманих доходів.

12. Фонд, який створюється за рахунок чистого прибутку для забезпечення покриття можливих збитків від фінансово-господарської діяльності.

13. Об’єднання юридичних осіб, що діють на принципах господарської самостійності І рівноправності з метою постійної координації господарської діяльності.

14. Частина загального прибутку після сплати із нього відповідних податків і платежів до бюджету.

15. Товариство, яке включає поряд з одним або більшістю учасників, які несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, також одного або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства.

 

1.

Фінансові ресурси

9.

Самоокупність

2.

Асоціація

10.

Чистий прибуток

3.

Товариство з додатковою відповідальністю

11.

Товариство з обмеженою відповідальністю

4.

Корпоративне підприємство

12.

Самофінансування

5.

Концерн

13.

Нерозподілений прибуток

6.

Резервний фонд

14.

Організація фінансів підприємств

7.

Команд итне товариство

15.

Товариство з повною відповідальністю

8.

Акціонерне товариство

 

 

 

3. Визначте, правильними (+) чи неправильними (-) є твердження:

1.      В умовах ринкових відносин підприємства недержавної форми власності не мають права самостійно визначати напрями використання прибутку після сплати обов’язкових платежів і відрахувань.

2.      Склад фінансових ресурсів, їхні обсяги залежать від виду та розміру підприємства, роду його діяльності, обсягів виробництва.

3.      Асоціація має право втручатися у господарську діяльність будь-якого з її учасників.

4.      В Україні можуть створюватись і функціонувати два типи об’єднань підприємств: унітарні та корпоративні.

5.      Головною метою господарської діяльності переважної більшості підприємств є одержання прибутку.

6.      Учасники товариства з додатковою відповідальністю несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями підприємства всім своїм майном.

7.      Резервний фонд підприємства акумулює кошти, які використовуються для розвитку виробництва.

8.      Основна діяльність – це операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

9.      Суб’єктом фінансів підприємства є економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням і використанням грошових фондів.

10.  Чистим доходом (виручкою) від реалізації вважається сума грошових коштів, які надійшли підприємству від продажу продукції за цінами реалізації.

11.  Значна частина оборотних коштів торговельних підприємств вкладена у товарні запаси.

12.  Самофінансування передбачає повну окупність витрат на виробництво продукції, інвестування та розвиток виробництва за рахунок власних коштів.

13.  Від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб ї фінансова стійкість країни.

14.  Грошові кошти підприємства використовуються лише у фондовій формі.

15.  Залежно від виду діяльності фінанси підприємств поділяються на фінанси комерційних і некомерційних підприємств.

 

4. Оберіть правильну відповідь:

1. Фінанси підприємств — це:

а) комплекс заходів, спрямованих на досягнення мети підприємств;

б) сукупність грошових коштів, що обертаються в процесі діяльності підприємств;

в) грошові відносини, пов’язані з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємств;

г) комплексне і взаємопов’язане дослідження процесів та явищ господарської діяльності підприємств і їх структурних підрозділів та визначення на цій основі тенденцій розвитку.

2. Господарські об’єднання, члени яких зберігають юридичну і фінансову самостійність, — це:

а) асоціації та холдинги;

б) асоціації та консорціуми;

в) корпорації і концерни;

г) консорціуми й корпорації.

3. Принцип господарської самостійності підприємств обмежується:

а) одноманітністю форм власності;

б) сплатою податків за встановленими ставками;

в) встановленням цін на продукцію власного виробництва;

г) нарахуванням відсотків за користування банківським кредитом.

4. Характерними ознаками одноособового господарства є:

а) повна самостійність;

б) обмежена відповідальність;

в) солідарна відповідальність;

г) одержання додаткового доходу від спеціалізації.

5. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за борг товариства:

а) у межах належних їм внесків;

б) у формі солідарної відповідальності усім майном;

в) у формі субсидіарної відповідальності усім майном;

г) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному до внеску кожного учасника.

6. Вартісний облік витрат, формування та використання фінансових ресурсів підприємства є об’єктивною основою:

а) контрольної функції;

б) розподільної функції;

в) функції формування фінансових ресурсів;

г) немає правильної відповіді.

7. Порівняння у вартісній формі витрат і результатів фінансово-господарської діяльності підприємства — це:

а) саморегулювання;

б) цільове фінансування;

в) господарська самостійність;

г) комерційний розрахунок.

8. Фінансування діяльності підприємства за рахунок власних фінансових ресурсів — це:

а) самоокупність;

б) самофінансування;

в) саморегулювання;

г) кошторисне фінансування.

9. За характером утворення та формування статутного капіталу в Україні діють такі підприємства:

а) приватні й колективні;

б) державні і комунальні;

в) корпоративні та унітарні;

г) добровільні й інституціональні.

10. Суб’єкти якого об’єднання підприємств та організацій втрачають свою юридичну та господарську самостійність:

а) асоціації;

б) корпорації;

в) концерну;

г) консорціуму?

11. Прибуток підприємства — це:

а) джерело покриття витрат підприємства;

б) грошові кошти на рахунку підприємства;

в) сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати підприємства;

г) збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань.

12. Капітал підприємства поділяється на основний і оборотний за:

а) економічним змістом;

б) сферою функціонування;

в) вартістю його структурних елементів;

г) формою участі в процесі виробництва і особливостями перенесення власної вартості на продукцію, що виробляється.

13. Чистий прибуток підприємства спрямовується на:

а) поповнення статутного капіталу;

б) сплату ПДВ та акцизного податку;

в) формування фонду оплати праці;

г) поповнення амортизаційного фонду.

14. Власні фінансові ресурси підприємства – це:

а) позика, прибуток, амортизаційний фонд;

б) амортизаційний фонд, резервний фонд, прибуток;

в) резервний фонд, кредиторська заборгованість, прибуток;

г) прибуток, амортизаційний фонд, дебіторська заборгованість.

15. Кошти підприємства, які воно використовує у нефондовій формі, – це:

а) страхові платежі;

б) виплата дивідендів;

в) виплата заробітної плати;

г) внески засновників у статутний капітал.

16. Фінансові ресурси підприємства — це:

а) власний капітал підприємства;

б) грошові кошти на поточному рахунку підприємства;

в) грошові кошти підприємства, що використовуються у процесі його поточної діяльності;

г) частина грошових коштів підприємства, що акумулюються у різних фондах і мають цільове спрямування.

17. Валовий прибуток від реалізації продукції — це:

а) дохід від реалізації продукції без ПДВ;

б) грошове вираження вартості реалізованого товару без ПДВ, акцизів, знижок;

в) різниця між чистим доходом від реалізації та амортизаційними відрахуваннями;

г) різниця між чистим доходом від реалізації та собівартістю реалізованої продукції.

18. Частка прибутку підприємства, отримана в результаті діяльності у попередні роки, яка не була спрямована на виплату дивідендів і розширення виробництва, — це:

а) чистий прибуток;

б) валовий прибуток;

в) нерозподілений прибуток;

г) прибуток до оподаткування.

19. Фонд, що створюється за рахунок чистого прибутку для покриття можливих збитків підприємства, – це:

а) фонд розвитку;

б) фонд виплати дивідендів;

в) резервний фонд;

г) амортизаційний фонд.

20. Будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають унаслідок її проведення, — це:

а) звичайна діяльність;

б) фінансова діяльність;

в) надзвичайна діяльність;

г) інвестиційна діяльність.

 

 

 

Рекомендована література

1.      Венгер В.В. Фінанси: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Венгер. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 432 с.

2.      Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436—IV в редакції від 19.01.2012

3.      Зятковськии І.В. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень: монографія / І.В. Зятковський. — Тернопіль: Економічна думка, 2006. -384 с.

4.      Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

5.      Кремень О.І. Фінанси: навч. посіб. / О.І. Кремень, В.М. Кремень. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 416 с.

6.      Кудряшов В. П. Курс фінансів: навч. посіб. / В.П. Кудряшов. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

7.      Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. -2011. — № 13-17. – Ст. 112.

8.      Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 №514— VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. -№ 50, 51. – Ст. 384.

9.      Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність»: Закон України від 22.12.2011 № 4218-VI

10.  Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576—XII

11.  Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959—XII

12.  Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560—XII

13.  Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15.03.2006 № 3528-IV і Відомості Верховної Ради України. – 2006. — № 34. — Ст. 291.

14.  Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко. — 4-те вид. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. -312с.

15.  Теорія фінансів: підручник / П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник та Ін.; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 576 с.

16.  Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: підручник/О.С. Філімоненков, Д. І. Дема. – К.: Алерта, 2009. – 496 с.

17.  Фінанси: навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред. В. І. Оспіщева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 366 с.

18.  Фінанси підприємств: підручник і А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 5-тє вид., перероб. та допов. – К.; КНЕУ, 2005. – 546 с.

19.  Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. — 611 с.