Практикум

 

Плани семінарських занять

 

Заняття 1. Економічна сутність і загальні аспекти функціонування соціальних позабюджетних фондів в Україні

1. Необхідність, поняття і роль соціальних позабюджетних фондів.

2. Класифікація соціальних позабюджетних фондів.

3. Загальна характеристика функціонування соціальних позабюджетних фондів в Україні.

Теми для рефератів

1. Фінансове забезпечення соціальних гарантій громадян в Україні.

2. Становлення та розвиток державних страхових фондів в Україні.

3. Медичне страхування та перспективи його запровадження в Україні.

Запитання для самоконтролю

1. Чим зумовлена необхідність функціонування соціальних позабюджетних фондів?

2. Якою є економічна сутність соціальних позабюджетних фондів?

3. У чому полягає роль соціальних позабюджетних фондів?

4. Яка існує класифікація соціальних позабюджетних фондів?

5. Які державні цільові фонди створено в Україні для забезпечення загальнообов’язкового соціального страхування?

6. Чому державні цільові фонди належать до некомерційних самоврядних організацій?

7. Яким чином здійснюється управління соціальними позабюджетними фондами?

8. Що таке єдиний соціальний внесок і на рахунки якої установи він сплачується?

9. Якими є ставки єдиного соціального внеску для різних категорій платників?

 

Заняття 2. Вітчизняна практика функціонування соціальних позабюджетних фондів

1. Пенсійний фонд України.

2. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

3. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності.

Теми для рефератів

1. Сучасний стан пенсійного забезпечення в Україні та напрями його вдосконалення.

2. Органи управління фондами соціального страхування, їх повноваження.

Запитання для самоконтролю

1. Якими є рівні вітчизняної системи пенсійного забезпечення?

2. Які завдання виконує Пенсійний фонд України?

3. За рахунок яких джерел формуються доходи Пенсійного фонду України?

4. На які цілі використовуються кошти Пенсійного фонду України?

5. Які джерела доходів та напрями використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

6. Якими є склад доходів та напрями використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття?

7. Які джерела доходів та напрями видатків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності?

 

Практичні завдання

1. Проаналізуйте визначення терміна «державні цільові фонди» різними авторами та аргументуйте вибір найповнішого і найточнішого, а також найменш повного і найменш точного визначення:

1) державні цільові фонди – це сукупність фінансових ресурсів, які створюються і використовуються з метою фінансування програм, що виконуються державними органами управління (Кудряшов В.П. Курс фінансів: навч. посіб. /В.П. Кудряшов. —К: Знання, 2008. —431 с.);

2) централізовані спеціалізовані фонди – особлива ланка фінансової системи держави, яка має конкретне цільове призначення та визначену законодавством самостійність (Мацелик М. О. Фінансове право: навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький; за ред. В. К. Шкарупи. — К.: Знання, 2011. — 815 с.);

3) державні цільові фонди — це фонди, які створені відповідно до законодавства України і формуються за рахунок визначених ним внесків юридичних і фізичних осіб (Василик О.Д. Державні фінанси України: підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. —К: Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с.);

4) цільові державні фонди – це сукупність фінансових ресурсів, які знаходяться у розпорядженні держави або місцевих органів управління і мають цільове призначення (Фінанси: навч. посіб. / В. С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. — 2-ге вид., стер. – К: Знання, 2008. —247 с.);

5) державні цільові фонди – фонди фінансових ресурсів, що створені державою для задоволення соціальних та економічних потреб населення, для витрат на розширене виробництво, розвиток науково-технічного потенціалу держави тощо (Фінанси: навч. посіб. /B. І. Оспіщев, Л. І. Лачкова, О. П. Близнюк та ін.; за ред. В. І. Оспіщева. – 2-ге вид., перероб. і don. — К: Знання, 2008. – 366 с.);

6) державні цільові фонди – це форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, залучених державою для фінансування суспільних потреб із визначенням джерел, які мають цільове призначення (Базилевич В.Д Державні фінанси: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л. О. Баластрик; за заг. ред. В.Д. Базилевича. — 2-ге вид., доп. і перероб. —К: Атіка, 2004. – 368 с.);

7) державні цільові фонди – це форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, що залучаються державою для фінансування деяких суспільних потреб (Романенко О.Р. Фінанси: підручник/О. Р. Романенко. – 4-те вид. —К: Центр навчальної літератури, 2009. -312 с.);

8) фонди державні цільові – фонди, створені відповідно до законодавства України і сформовані за рахунок визначених цим законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) юридичних та фізичних осіб (Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. —К.: Знання, 2007. — 1072 с.);

9) фонди цільового призначення є сукупністю коштів, що знаходяться в розпорядженні центральних або місцевих органів влади і мають цільове призначення (Теорія фінансів: підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник та ін.; за ред. В. М. Федосова, C. І. Юрія. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. -576 с.).

 

2. До кожного з перелічених визначень доберіть відповідний термін (поняття);

1.      Консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі.

2.      Добровільне накопичення пенсійних коштів, яке здійснюється недержавними юридичними особами.

3.      Форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, що залучаються державою для фінансування деяких суспільних потреб.

4.      Цільовий позабюджетний фонд, що акумулює страхові внески застрахованих осіб, які обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках, з метою Інвестування та одержання доходів на користь застрахованих осіб.

5.      Фонди, виникнення яких пов’язане з вирізненням окремих функцій держави.

6.      Фонд, який створений з метою проведення профілактичних заходів з охорони праці, поліпшення здоров’я та відновлення працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування завданої їм матеріальної і моральної шкоди.

7.      Некомерційна самоурядова організація, що захищає права громадян на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, народження дитини, потреби догляду за малолітньою дитиною, смерті громадянина або члена його сім’ї.

8.      Фонди, які формуються з метою прискореного розв’язання актуальних проблем і припиняють своє функціонування після виконання покладених на них завдань.

9.      Самостійна фінансова система, яка має створювати відповідні умови для фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням зайнятості населення.

10.  Вилучення державою у громадян частини створеного ними національного доходу і повернення їм благ і послуг у формі освіти, дошкільного виховання, охорони здоров’я, культурного обслуговування, соціального страхування та забезпечення.

11.  Система гарантій, які надаються з метою впровадження соціального захисту громадян за рахунок державних страхових коштів.

12.  Самостійна фінансова структура, кошти якої не входять до державного бюджету і не можуть бути використані на інші цілі, крім виплат пенсій і допомоги.

13.  Централізований фонд фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї функцій.

14.  Самостійна галузь страхування, яка охоплює сукупність відносин щодо формування і використання колективних страхових фондів, призначених для виплати відшкодування у зв’язку із постійною або тимчасовою втратою працездатності чи місця роботи.

15.  Система загальнообов’язкового державного страхування, за якої пенсія, яку отримують більшість громадян, залежить від трудового стажу та сплачених до Пенсійного фонду страхових внесків.

 

1.

Солідарна пенсійна система

9.

Державний бюджет

2.

Механізм соціальних гарантій

10.

Державні цільові фонди

3.

Тимчасові фонди

11.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

4.

Пенсійний фонд України

12.

Накопичувальний пенсійний фонд

5.

Єдиний соціальний внесок

13.

Соціальне страхування

6.

Фонд соціального страхування у разі безробіття

14.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування

7.

Система недержавного пенсійного забезпечення

15.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків

8.

Постійні фонди

 

 

 

3. Визначте, правильними (+) чи неправильними (-) є твердження:

1.      Відповідно до чинного вітчизняного законодавства створювати позабюджетні фонди мають право органи державної влади, органи місцевого самоврядування й інші бюджетні установи.

2.      Формування фондів цільового призначення здійснюється для надання певних соціальних гарантій населенню у разі досягнення непрацездатного віку, втрати працездатності, годувальника, роботи та інших непередбачуваних подій.

3.      Правовий статус державних цільових фондів визначається нормами Конституції України, що встановлюють напрями соціальної політики держави.

4.      Розмір джерел формування коштів позабюджетних цільових фондів не залежить від економічного і фінансового стану держави на тому чи іншому етапі її розвитку.

5.      Напрями використання коштів позабюджетних цільових фондів залежать від призначення фондів, конкретних економічних умов і змісту розроблених програм, що реалізуються.

6.      Пенсійний фонд України має право вести комерційну діяльність і отримувати доходи від розміщення тимчасово вільних коштів фонду.

7.      Позабюджетні цільові фонди належать до комерційних самоврядних організацій.

8.      У системі державного соціального страхування страховиком є держава, яка зобов’язується створювати колективні страхові фонди і виплачувати страхове відшкодування.

9.      Головним централізованим фондом грошових коштів держави є Пенсійний фонд.

10.  Громадяни України можуть бути учасниками одночасно різних рівнів пенсійної системи.

11.  За допомогою державних цільових фондів неможливо впливати на процес виробництва та зайнятість населення.

12.  Залежно від цільового призначення державні фонди поділяються на загальнодержавні та регіональні.

13.  Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття включаються до складу Державного бюджету України і не можуть бути використані на будь-які інші цілі.

14.  Джерела формування позабюджетних цільових фондів визначаються за характером і масштабністю завдань, для реалізації яких вони створені.

15.  Забезпечення соціального захисту населення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності здійснюють органи державної служби зайнятості.

 

4. Оберіть правильну відповідь:

1. Позабюджетні цільові фонди в Україні створюються:

а) на регіональному рівні;

б) тільки на місцевому рівні;

в) на державному та місцевому рівнях;

г) тільки на державному рівні.

2. Виконання бюджетів соціальних страхових фондів в Україні

доручено:

а) Державній казначейській службі України;

б) Міністерству фінансів України;

в) Рахунковій палаті України;

г) Державній фінансовій інспекції України.

3. Залежно від рівня управління державні цільові фонди поділяються на:

а) постійні і тимчасові;

б) загальні і спеціальні;

в) економічні й соціальні;

г) загальнодержавні та регіональні.

4. Основним джерелам формування доходів позабюджетних фондів є:

а) кошти державного бюджету;

б) цільові надходження з бюджету;

в) обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб, установлені законодавством;

г) добровільні внески і пожертвування юридичних і фізичних осіб.

5. Страхування у разі постійної втрати працездатності здійснюється за рахунок:

а) Пенсійного фонду України;

б) Державного бюджету України;

в) Фонду соціального захисту інвалідів;

г) Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

6. Які цільові фонди входять до складу Державного бюджету України:

а) Пенсійний фонд України;

б) Фонд соціального захисту інвалідів;

в) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

г) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань?

7. Цільові виплати на прожиття громадянам з мінімальними доходами здійснюються за рахунок:

а) Фонду соціального захисту інвалідів;

б) Пенсійного фонду України;

в) Державного бюджету України;

г) Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

8. Органи управління Пенсійного фонду України утримуються за рахунок:

а) коштів Пенсійного фонду;

б) коштів місцевих бюджетів;

в) коштів Державного бюджету;

г) коштів Державної казначейської служби.

9. На рахунки якої установи в Україні сплачується єдиний соціальний внесок:

а) Пенсійного фонду;

б) Міністерства доходів і зборів;

в) Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

г) Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

10. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян в Україні здійснюється за рахунок коштів:

а) Фонду соціального захисту інвалідів;

б) Фонду соціального страхування на випадок безробіття;

в) Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

г) Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

11. Основним централізованим фондом грошових коштів держави є:

а) Державний бюджет;

б) Державний пенсійний фонд;

в) Державний фонд соціального страхування на випадок безробіття;

г) Державний фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

12. Який фонд створений з метою проведення профілактичних заходів з охорони праці:

а) Пенсійний фонд;

б) Фонд соціального захисту інвалідів;

в) Фонд соціального страхування від нещасних випадків;

г) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

13. Пенсійний фонд має право:

а) виплачувати пенсії по інвалідності внаслідок професійного захворювання;

б) надавати коротко- і довгострокові кредити пенсіонерам;

в) вносити кошти на депозитні рахунки в комерційних банках;

г) проводити розрахунково-касове обслуговування пенсіонерів.

14. Касове виконання Фонду соціального страхування від нещасних випадків забезпечує:

а) Рахункова палата України;

б) Національний банк України;

в) Міністерство фінансів України;

г) Державна казначейська служба України.

75. Фонди, які формуються з метою прискореного вирішення актуальних проблем і припиняють функціонування після виконання покладених на них завдань, є:

а) постійними;

б) соціальними;

в) тимчасовими;

г) економічними.

16. Третій рівень пенсійної системи передбачає:

а) загальнообов’язкове державне страхування;

б) добровільне недержавне пенсійне страхування;

в) обов’язкове накопичення пенсійних внесків на особистих рахунках громадян;

г) залежність майбутнього обсягу пенсій від страхового стажу та величини сплачених внесків.

17. Допомога на поховання непрацюючих пенсіонерів виплачується за рахунок коштів:

а) Пенсійного фонду;

б) Державного бюджету;

в) Фонду соціального захисту інвалідів;

г) Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

18. Залежно від цільового призначення державні цільові фонди поділяються на:

а) постійні і тимчасові;

б) загальні і спеціальні;

в) економічні й соціальні;

г) державні та регіональні.

19. Складовими системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні є:

а) обов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення та недержавне пенсійне забезпечення;

б) тільки накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

в) солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та система недержавного пенсійного забезпечення;

г) накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

20. Оперативне управління позабюджетними цільовими фондами здійснюють:

а) державні органи влади;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Державна казначейська служба України;

г) спеціально створений адміністративний апарат.

 

Рекомендована література

1.      Базилевич В.Д. Державні фінанси: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик; за заг. ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: Атіка, 2004. – 368 с.

2.      Василик О.Д. Державні фінанси України: підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с.

3.      Григораш Г.В. Системи соціального страхування зарубіжних країн: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. і Г.В. Григораш, Т. Ф. Григораш, В. Я. Олійник, І.Т. Субачов. — К.: Центр навчальної літератури, 2008.-144 с.

4.      Кремень О.І. Фінанси: навч. посіб. / О.І.Кремень, В.М.Кремень. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. — 416 с.

5.      Кудряшов В.П. Курс фінансів: навч. посіб. / В.П. Кудряшов. — К.: Знання, 2008. — 431 с.

6.      Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 № 1058—IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49-51. – Ст. 376.

7.      Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №46, 47.-Ст. 403.

8.      Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 № 1533—III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 22. – Ст. 171.

9.      Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: Закон України від 18.01.2001 №2240-111

10.  Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 08.07.2011 № 3668—VI

11.  Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 № 2464- VI | Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 2, 3. – Ст. 11.

12.  Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 105 7-ІV | Відомості Верховної Ради України. – № 47, 48.- Ст. 372.

13.  Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 № 1788-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -1992. – № 3. – Ст. 10.

14.  Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко. – 4-те вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 312 с.

15.  Теорія фінансів: підручник / П. 1. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник та ін.; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. — 576 с.

16.  Фінанси: навч. посіб. / В.1. Оспіщев, Л.І. Ланкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред. В. І. Оспіщева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. — 366 с.

17.  Фінанси: навч. посіб. / В.С. Загорський, О. Д. Вовчак, І.Г. Благун, І. Р. Чуй. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2008. – 247 с.