Практикум

 

Плани семінарських занять

 

Заняття 1. Економічна сутність і призначення місцевих фінансів

1. Суть і призначення місцевих фінансів.

2. Функції та принципи організації місцевих фінансів.

3. Місцеві фінансові інститути та їх характеристика.

Теми для рефератів

1. Основи теорії місцевих фінансів.

2. Роль місцевих фінансів у забезпеченні соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

2. Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

Запитання для самоконтролю

1. У чому сутність і необхідність місцевих фінансів?

2. У чому полягає призначення місцевих фінансів?

3. Якими є функції місцевих фінансів?

4. Якими є принципи організації місцевих фінансів?

5. Який склад і призначення місцевих фінансових інститутів?

6. Що таке місцеві запозичення та в яких випадках вони виникають?

7. Що являють собою фінанси комунальних господарств?

 

Заняття 2. Місцеві бюджети як основа фінансового забезпечення місцевого самоврядування

1. Поняття місцевих бюджетів.

2. Доходи місцевих бюджетів.

3. Видатки місцевих бюджетів.

Теми для рефератів

1. Місцеві бюджети як основа місцевих фінансів.

2. Економічна природа та проблеми вдосконалення місцевого оподаткування в Україні.

Запитання для самоконтролю

1. Чому місцеві бюджети є центральною ланкою у системі місцевих фінансів?

2. Яка економічна сутність місцевих бюджетів?

3. Що таке дохідна частина місцевих бюджетів?

4. Якою є зарубіжна практика формування дохідної частини місцевих бюджетів?

5. Що таке закріплені доходи та міжбюджетні трансферти?

6. Чому головним елементом місцевих фінансів є видатки?

7. Яка існує класифікація видатків місцевих бюджетів?

 

Заняття 3. Збалансування місцевих бюджетів

1. Вертикальний фіскальний дисбаланс.

2. Горизонтальний фіскальний дисбаланс.

3. Фінансове вирівнювання.

Теми для рефератів

1. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання.

2. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах.

3. Реформування міжбюджетних відносин в Україні.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке збалансування місцевих бюджетів?

2. За яких обставин виникає вертикальний фіскальний дисбаланс?

3. Якими шляхами можна усунути вертикальний фіскальний дисбаланс?

4. У яких випадках виникають горизонтальні фіскальні дисбаланси?

5. Що таке фінансове вирівнювання?

6. Які існують проблеми фінансового вирівнювання в Україні?

7. Які шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні?

 

Практичні завдання

1. Проаналізуйте визначення терміна «місцеві фінанси» різними авторами та аргументуйте вибір найповнішого і найточнішого, а також найменш повного і найменш точного визначення:

1) місцеві фінанси – це система формування, розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих (Романенко О. Р. Фінанси: підручник / О. Р. Романенко. — 4-те вид. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. — 312 с.);

2) місцеві фінанси – це система фінансових відносин з приводу формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань (Mісцеві фінанси: підручник / за ред. О.П. Кириленко. —К.: Знання, 2006. — 677 с.);

3) місцеві фінанси як економічна категорія — система економічних відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань (Фінанси: підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — К.: Знання, 2008. —611 с.);

4) місцеві фінанси — система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів з метою забезпечення функцій і завдань, що покладаються на місцеві органи влади (Клець Л. Є. Місцеві фінанси: термінологічний словник / Л. Є. Клець, М.Б. Тристан. – Краматорськ: ДЦМА, 2007. -223 с.);

5) місцеві фінанси — сукупність завдань, які доручені місцевим органам, і сукупність засобів, якими вони розпоряджаються для задоволення потреб (Сунцова О. О. Місцеві фінанси: иавч. посіб. / О. О. Сунцова. —К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.);

6) місцеві фінанси — система економічних відносин, за допомогою яких формуються, розподіляються та перерозподіляються фонди грошових коштів, що використовуються на економічний та соціальний розвиток територій (Фінанси: навч. посіб. / В. І. Оспіщев, Л.І. Ланкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред. В. І. Оспіщева. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. —366 с.);

7) місцеві фінанси – це регульовані у визначеному правовому полі за допомогою спеціальних методів, прийомів та інструментарію потоки коштів, які циркулюють у національній економіці через створювану на місцевому рівні систему фондів фінансових ресурсів, забезпечують здійснення місцевими органами влади своїх повноважень, надання ними послуг соціального характеру та супроводжуються виникненням економічних відносин між всіма учасниками цих процесів (Лондар С. Л. Фінанси: навч. посіб. / С. Л. Лондар, О. В. Тимошенко. – Вінниця: Нова Книга, 2009. — 384 с.);

8) фінанси місцеві – система відносин економічної власності між місцевими органами влади та юридичними і фізичними особами у межах відповідної території з приводу привласнення і використання регіональних фондів грошових коштів і фінансової діяльності підприємств муніципального господарства з метою реалізації соціально-економічних функцій органів місцевого самоврядування (Економічний енциклопедичний словник: у 2-х т. /С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. 1. Юрій; за ред. С. В. Мочерного. – Т. 2. О-Я. – Л.: Світ, 2006. — 568 с.);

9) місцеві фінанси — це система формування, розподілу й використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них завдань і функцій (Теорія фінансів: підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник та ін.; за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. —576 с.).

 

2. До кожного з перелічених визначень підберіть відповідний термін (поняття):

1.      Видатки на фінансування Інвестиційної та інноваційної діяльності.

2.      Система формування, розподілу і використання фінансових ресурсів з метою забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так І делегованих.

3.      Балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються і витрачаються на відповідній території.

4.      Невідповідність між обсягами фінансових ресурсів однієї або кількох територіальних одиниць одного рівня й обсягами завдань, які покладаються на них і забезпечуються іншими територіальними одиницями цього рівня.

5.      Видатки, спрямовані на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів, яка діє на початок бюджетного року, а також фінансування заходів із соціального захисту населення тощо.

6.      Обов’язкові платежі, що встановлюються сільськими, селищними, міськими радами згідно із законодавством, стягуються у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховуються до їх бюджетів.

7.      Доходи, які мобілізуються місцевою владою самостійно на основі власних рішень і за рахунок джерел, визначених місцевим органом влади.

8.      Кошти, які безоплатно та безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

9.      Невідповідність між обсягами фінансових ресурсів того або іншого рівня влади, регіонального або місцевого, й обсягами завдань та обов’язків, покладених на нього у процесі розподілу компетенції між центральною, регіональною і місцевою владами.

10.  Сукупність організаційних структур, які забезпечують функціонування місцевих органів влади.

11.  Процес усунення вертикальних і горизонтальних дисбалансІв.

12.  Доходи, які в повному обсязі або за затвердженими нормативами зараховуються до бюджетів певного рівня тривалий час.

13.  Податки і збори, що закріплені Бюджетним кодексом України на постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються у процесі визначення обсягів міжбюджетних трансфертів.

14.  Тимчасово вільні у суспільному виробництві кошти, які позичають місцеві органи влади у фізичних та юридичних осіб.

15.  Операції, пов’язані з отриманням коштів на умовах повернення, платності та строковостІ, в результаті яких з’являються зобов’язання перед бюджетом, та операції, пов’язані з поверненням цих коштів до бюджету.

 

1.

Місцеві бюджети

9.

Видатки розвитку

2.

Комунальний кредит

10.

Горизонтальний фіскальний дисбаланс

3.

Міжбюджетні трансферти

11.

Місцеві запозичення

4.

Вертикальний фіскальний дисбаланс

12.

Власні доходи

5.

Поточні видатки

13.

Закріплені доходи

6.

Інститути в системі місцевих фінансів

14.

Фінансове вирівнювання

7.

Місцеві фінанси

15.

Кошик доходів місцевих бюджетів

8.

Місцеві податки і збори

 

 

 

3. Визначте, правильними (+) чи неправильними (-) є твердження:

1.      Місцеві бюджети мають повну самостійність, власні та закріплені дохідні джерела і право визначення напрямів їх використання.

2.      Доходи місцевих бюджетів формуються тільки за рахунок місцевих податків і зборів.

3.      Мета фінансової діяльності місцевих органів влади – задоволення власних інтересів і потреб та сприяння соціально-економічному розвиткові країни.

4.      Суб’єктами місцевих фінансів є фінансові ресурси, що мобілізуються, розподіляються і використовуються місцевими органами влади для виконання покладених на них функцій і завдань.

5.      Фінансові ресурси місцевих фінансових інститутів формуються як у фондовій, так і у нефондовій формі.

6.      Функціонування місцевих фінансів пов’язане із забезпеченням необхідними фінансовими ресурсами місцевих рад та органів місцевого самоврядування.

7.      Видатки місцевих бюджетів не залежать від бюджетної політики, яку проводить держава.

8.      В Україні розподіл видів видатків між місцевими бюджетами здійснюється на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача.

9.      Головним елементом місцевих фінансів є видатки, оскільки вони відображають функції та завдання, покладені на місцеву владу.

10.  Фінанси місцевих органів влади як система включають до свого складу кілька основних взаємопов’язаних структурних елементів.

11.  Причиною функціонування місцевих фінансів взагалі є поява держави і товарно-грошових відносин.

12.  Комунальне майно не належить до державного майна і є самостійною формою власності.

13.  Вертикальні фіскальні дисбаланси виникають тому, що є так звані бідні й багаті території.

14.  Горизонтальні фіскальні дисбаланси в Україні зумовлені насамперед нерівномірністю територіального розміщення продуктивних сил, яка зумовлює диференціацію податкової бази регіонів і територій України.

15.  У сучасних правових державах світу місцеві органи влади не належать до загальної системи державного управління.

 

4. Оберіть правильну відповідь:

1. Місцеві фінанси — це:

а) сукупність органів управління фінансами на рівні регіонів;

б) система економічних відносин, за допомогою яких формуються регіональні спеціальні фонди;

в) система економічних відносин, що складаються у суспільстві у процесі формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави;

г) система економічних відносин, за допомогою яких формуються, розподіляються та перерозподіляються фонди грошових коштів, що використовуються на економічний та соціальний розвиток територій.

2. За суб'єктом формування вирізняють бюджети:

а) державний та місцевий;

б) додатковий і приєднаний;

в) закріплений та регульований;

г) поточний і бюджет розвитку.

3. Власністю територіальної громади є:

а) майно приватного сектора;

б) майно державних підприємств;

в) майно кооперативних підприємств;

г) майно підприємств комунального господарства.

4. За економічним змістом доходи місцевих органів влади поділяються на:

а) поточні й капітальні;

б) податкові та неподаткові;

в) власні і закріплені;

г) трансферти від центральної влади та органів влади вищого територіального рівня.

5. В якому році Україна приєдналася до Європейської хартії про місцеве самоврядування:

а) 1991;

б) 1996;

в) 1993;

г) 2000?

6. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:

а) капітальні вкладення;

б) адміністративні витрати;

в) витрати на поточні потреби;

г) витрати на соціальний захист.

7. Вертикальні фіскальні дисбаланси виникають у зв’язку з:

а) наявністю так званих бідних і багатих територій;

б) більшою потребою одних територій порівняно з іншими;

в) вищою вартістю державних і громадських послуг у межах одних територій порівняно з іншими;

г) недостатністю фінансових ресурсів у влади певного рівня для забезпечення послуг у межах його завдань.

8. Субвенція — це:

а) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на суму доходів, якої не вистачає, не мають цільового призначення;

б) фінансові ресурси, перераховані з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування конкретних заходів або установ, мають цільове призначення;

в) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування видатків на засадах пайової участі, мають суворо цільове призначення;

г) правильної відповіді немає.

9. Об’єктивною причиною функціонування місцевих фінансів є:

а) суспільний поділ праці;

б) наявність державного апарату;

в) розвиток товарно-грошових відносин;

г) наявність завдань і функцій, що покладаються на місцеві органи влади.

10. Перерозподіл фінансових ресурсів на користь владних рівнів, які мають вертикальні і горизонтальні фіскальні дисбаланси з метою їх усунення, — це:

а) фінансова тактика;

б) фінансове вирівнювання;

в) фінансове планування;

г) фінансове забезпечення.

11. Головним фінансовим фондом місцевих органів влади є:

а) місцеві бюджети;

б) позабюджетні кошти;

в) випуск муніципальних позик;

г) валютний фонд.

12. Доходи, передані місцевим органам влади на стабільній та довгостроковій основі, — це:

а) власні;

б) поточні;

в) закріплені;

г) регульовані.

13. Дотація — це:

а) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на суму доходів, якої не вистачає, не мають цільового призначення;

б) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування конкретних заходів або установ, мають цільове призначення;

в) фінансові ресурси, перераховані з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування видатків на засадах пайової участі, мають суворо цільове призначення;

г) правильної відповіді немає.

14. Причиною виникнення горизонтальних фіскальних дисбалансів є:

а) унітарний устрій держави;

б) низький рівень суспільного виробництва;

в) нерівномірність розміщення податкової бази;

г) наявність значного тіньового сектора економіки.

15. Бюджет міста Києва – це:

а) бюджет розвитку;

б) місцевий бюджет;

в) поточний бюджет;

г) державний бюджет.

16. У випадку використання механізму комунального кредиту місцеві органи влади виступають найчастіше у ролі:

а) кредитора;

б) позичальника;

в) гаранта;

г) правильної відповіді немає.

17. Яка форма власності місцевих органів влади?

а) приватна;

б) державна;

в) комунальна;

г) кооперативна.

18. Субсидія — це:

а) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на суму доходів, якої не вистачає, не мають цільового призначення;

б) фінансові ресурси, перераховані з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування конкретних заходів або установ, мають цільове призначення;

в) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування видатків на засадах пайової участі, мають суворо цільове призначення;

г) правильної відповіді немає.

19. Об’єктами місцевих фінансів є:

а) муніципалітети, комуни, регіони, департаменти;

б) діяльність суб’єктів фінансових відносин;

в) територіальна громада та органи місцевого самоврядування;

г) фінансові ресурси, що мобілізуються, розподіляються і використовуються місцевими органами влади з метою виконання покладених на них функцій і завдань.

20. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування формуються у нефондовій формі за рахунок:

а) місцевих зборів;

б) місцевих податків;

в) доходів від майна, що належить місцевій владі;

г) запозичень в комерційних банках.

 

 

Рекомендована література

1.      Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50, 51. – Ст. 572.

2.      Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

3.      Лондар С. Л. Фінанси: навч. посіб. / С.Л. Лондар, О. В. Тимошенко. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 384 с.

4.      Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: монографія /І.0. Луніна. – К.: Наук, думка, 2006. -432 с.

5.      Місцеві фінанси: підручник / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. — 677 с.

6.      Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України.-2011.-№ 13-17.-Ст. 112.

7.      Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

8.      Романенко О.Р. Фінанси: підручник і О.Р. Романенко. – 4-те вид. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. — 312 с.

9.      Сунцова О. О. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О.О. Сунцова. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 560 с.

10.  Теорія фінансів: підручник / П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л. Л. Лазебник та ін.; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 576 с.

11.  Фінанси: навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.Т. Ланкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред. В. І. Оспіщева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 366 с.

12.  Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. — 611 с.