Практикум

Плани семінарських занять

 

Заняття 1. Економічна сутність і призначення бюджету

1. Економічний зміст, функції та призначення бюджету.

2. Характеристика бюджету як основного фінансового плану держави.

3. Показники, що характеризують стан бюджету.

Теми для рефератів

1. Роль Бюджетного кодексу України у регулюванні бюджетних відносин.

2. Бюджет – основний фінансовий план держави.

3. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку суспільства.

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення бюджету як економічної категорії.

2. У чому полягає необхідність створення та використання централізованого фонду державних фінансових ресурсів?

3. Охарактеризуйте бюджет за формою прояву.

4. Охарактеризуйте бюджет за матеріальним змістом.

5. Які фактори впливають на розмір бюджетного фонду?

6. Які функції виконує державний бюджет?

7. У чому полягає призначення бюджету?

 

Заняття 2. Економічна сутність і склад доходів бюджету

1. Економічна сутність бюджетних доходів.

2. Методи та джерела формування доходів бюджету.

3. Бюджетна класифікація доходів бюджету.

Теми для рефератів

1. Доходи бюджетів: склад і тенденції розвитку.

2. Порівняльний аналіз доходів і видатків державного бюджету України за останні два роки.

Запитання для самоконтролю

1. У чому сутність поняття «доходи бюджету»?

2. Якими є методи І джерела формування доходів бюджету?

3. Яка існує класифікація доходів бюджету?

4. Які основні види податкових І неподаткових надходжень?

5. Як поділяються доходи бюджету від операцій з капіталом?

 

Розділ 5. Бюджет. Бюджетна система

Заняття 3. Сутність, склад та класифікація видатків бюджету

1. Економічна сутність бюджетних видатків, форми їх вияву і матеріальне втілення.

2. Склад та класифікація видатків бюджету.

3. Сутність, форми і принципи бюджетного фінансування.

Теми для рефератів

1. Видатки державного бюджету: економічне і соціальне значення.

2. Видатки бюджету на соціальний захист населення.

Запитання для самоконтролю

1. У чому сутність понять «видатки бюджету» та «витрати бюджету», в чому полягає ВІДМІННІСТЬ між цими поняттями?

2. Які економічні відносини виражають видатки?

3. У чому полягає суть функціональної класифікації видатків бюджету?

4. Якою є економічна класифікація видатків?

5. У чому полягає сенс відомчої та програмної класифікацій видатків?

6. Які принципи покладено в основу бюджетного фінансування?

7. Які існують форми бюджетного фінансування?

 

Заняття 4. Бюджетна система та бюджетний процес

1. Склад і структура бюджетної системи.

2. Принципи побудови бюджетної системи.

3. Зміст та етапи бюджетного процесу.

4. Бюджетні права і функції учасників бюджетного процесу.

Теми для рефератів

1. Організація та принципи побудови бюджетної системи України.

2. Порівняльна характеристика бюджетних систем України та однієї із зарубіжних країн.

3. Бюджетне регулювання як складова бюджетного процесу.

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення бюджетної системи України.

2. Якими є склад і структура бюджетної системи?

3. На яких принципах побудована бюджетна система України?

4. Що таке бюджетний процес, які його основні складові?

5. Які бюджетні права мають державні органи законодавчої та виконавчої влади?

6. Якими є зміст і процедура бюджетного планування?

7. У чому полягає процес виконання бюджету?

8. Як здійснюється касове виконання державного бюджету в Україні?

9. Що є завершальною ланкою бюджетного процесу?

 

Заняття 5. Бюджетний дефіцит і методи його фінансування

1. Сутність, причини виникнення та види бюджетного дефіциту.

2. Характеристика джерел фінансування бюджетного дефіциту.

3. Бюджетний дефіцит та його вплив на державний борг країни.

4. Управління бюджетним дефіцитом.

Теми для рефератів

1. Економічні та соціальні наслідки бюджетного дефіциту.

2. Бюджетний дефіцит та його вплив на державний борг України.

3. Сучасний стан бюджетного дефіциту в Україні та шляхи його подолання.

Запитання для самоконтролю

1. У чому сутність дефіциту бюджету, які причини його виникнення?

2. Що таке бюджетний профіцит, які причини його утворення?

3. Чому бюджетний дефіцит є складним і неоднозначним економічним явищем?

4. Які основні причини виникнення бюджетного дефіциту?

5. За якими ознаками класифікується бюджетний дефіцит?

6. Які є методи фінансування бюджетного дефіциту? Охарактеризуйте їх.

7. У чому сутність концепції А. Лаффера?

 

Практичні завдання

1. Проаналізуйте визначення терміна «бюджет держави» різними авторами та аргументуйте вибір найповнішого і найточнішого, а також найменш повного і найменш точного визначення:

1) державний бюджет – це фонд фінансових ресурсів, що використовується для забезпечення функцій держави (Кудряшов В. П. Курс фінансів: навч. посіб. /В. П. Кудряшов. —К: Знання, 2008. — 431 с.);

2) бюджет являє собою сукупність грошових відносин між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами, з іншого боку, з приводу формування і використання централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій (Венгер В. В. Фінанси: навч. посіб, для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Венгер. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. — 432 с.);

3) бюджет являє собою економічні відносини між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами, з іншого боку, з приводу розподілу і перерозподілу ВВП (частково і національного багатства) з метою формування і використання бюджетного фонду, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій (Романенко О. Р. Фінанси: підручник / О. Р. Романенко. — 4-те вид. – К,: Центр навчальної літератури, 2009. -312 с.);

4) бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду (Micцеві фінанси: підручник / за ред. О.П. Кириленко. — К.: Знання, 2006.-677 а);

5) бюджет відображає фінансові відносини щодо формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів держави (Теорія фінансів: підручник/П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л.Л. Лазебник та ін.; за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. —К: Центр навчальної літератури, 2010. – 576 с.);

6) бюджет — фінансові відносини держави з суб’єктами господарювання, а також населенням згідно з формуванням і використанням централізованого фонду грошових ресурсів з метою забезпечення функцій держави, передбачених у Конституції (Фінанси: курс для фінансистів: навч. посіб, /за ред. В. І. Оспіщева. -К.: Знання, 2008. -567 с.);

7) державний бюджет визначається як сукупність економічних відносин держави з юридичними і фізичними суб’єктами; по-друге, це фінансовий план держави, що має статус закону на фінансовий рік і водночас це централізований фонд фінансових ресурсів, що утворюється для забезпечення видатків, пов’язаних із діяльністю держави і органів місцевого самоврядування (Худолій Л. М Теорія фінансів: навч. — метод. посіб /Л. М. Худолій. —К: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 167 с.);

8) бюджет держави як об’єктивна економічна категорія – сукупність грошових відносин, пов’язаних з розподілом і перерозподілом ВВП і національного багатства, з метою формування і використання основного централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій (Фінанси: підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — К.: Знання, 2008. — 611 с.);

9) державний бюджет — це план формування та використання державних фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, передбачених Конституцією, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду (Лондар С.Л. Фінанси: навч. посіб. /С.Л. Лондар, О. В. Тимошенко. — Вінниця: Нова Книга, 2009. -384 с.).

 

2. До кожного з перелічених визначень підберіть відповідний термін (поняття):

1. Надання юридичним особам у безоплатному порядку коштів з бюджетних і позабюджетних фондів.

2. Надання допомоги у грошовій або натуральній формі фізичним або юридичним особам, органам місцевого самоврядування чи іншим державам за рахунок державного або місцевого бюджетів, а також спеціальних цільових фондів.

3. Сукупність самостійних відокремлених взаємопов’язаних між собою ланок, у яких функціонують бюджетні відносини.

4. Порядок складання і виконання бюджетів різних рівнів.

5. Дефіцит, що виникає в умовах достатності ресурсів у суспільстві та за досить високого рівня доходів юридичних і фізичних осіб.

6. Послідовність заходів і дій зі складання, розгляду та затвердження проекту бюджету, яка визначається Бюджетним кодексом.

7. Безоплатна, безповоротна допомога вищого бюджету нижчому, яка не має цільового характеру і надається у разі перевищення видатків над доходами.

8. Грошові відносини, пов’язані з використанням централізованих і децентралізованих державних коштів на різні потреби держави.

9. Перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів.

10. Сукупність економічних відносин у зв’язку з формуванням, розподілом і використанням централізованого фонду грошових коштів держави.

11. Грошові відносини, пов’язані з мобілізацією фінансових ресурсів, які є у розпорядженні державних структур.

12. Дохід, одержуваний державою від емісії грошей.

13. Перевищення видатків держави над її доходами.

14. Вид грошової допомоги вищого бюджету нижчому, надання якої здійснюється з чітким визначенням цілей і напрямів витрат коштів.

15. Організаційні принципи побудови бюджетної системи, її структура і взаємозв’язок бюджетів, об’єднаних у ній.

 

1.

Субвенція

9.

Бюджетне фінансування

2.

Бюджетне регулювання

10.

Бюджетне планування

3.

Бюджетна дотація

11.

Бюджетний дефіцит

4.

Сеньйораж

12.

Бюджетна система

5.

Субсидія

13.

Бюджетні видатки

6.

Бюджетний устрій

14.

Бюджетні доходи

7.

Бюджетний процес

15.

Свідомий дефіцит

8.

Бюджет

 

 

 

3. Визначте, правильними (+) чи неправильними (-) є твердження:

1. Державний бюджет – найбільший грошовий фонд, який використовує уряд з метою фінансування своєї діяльності.

2. Плановий бюджетний дефіцит – це реальне перевищення видатків над доходами.

3. Держава, будучи власником засобів виробництва у державному секторі, здійснює підприємницьку діяльність і відповідно є одним із суб’єктів створення та розподілу ВВП.

4. Обсяги фінансових ресурсів і отриманих доходів у суспільстві визначаються не потужністю та ефективністю фінансової системи, а станом бюджету.

5. Проект державного бюджету розробляє Кабінет Міністрів України.

6. Склад доходів бюджету, їх структура органічно пов’язані з обсягами суспільного продукту І національного доходу та визначаються фінансовою політикою держави.

7. Державні органи на всіх рівнях управління з метою виконання покладених на них функцій не повинні мати у своєму розпорядженні відповідних фінансових ресурсів.

8. При фінансуванні соціальних заходів важливо встановити правильне співвідношення між видатками бюджету на соціальні цілі та на економічну діяльність.

9. Брак коштів у бюджеті може бути І за умови високого рівня доходів юридичних та фізичних осіб.

10. Якщо бюджетний дефіцит стосовно ВВП становить близько 10%, то фінансовий стан країни є задовільним.

11. Боргове фінансування бюджетного дефіциту сприяє збільшенню Інвестицій в економіку.

12. Податкові надходження до бюджету знижуються у період спаду виробництва та безробіття.

13. Бюджетні кредити, на відміну від банківських кредитів, видаються на менш пільгових умовах та за нижчими відсотковими ставками.

14. За рахунок боргового фінансування можна знизити розмір бюджетного дефіциту, але відразу ж автоматично починає зростати державний борг.

15. Бюджетний профіцит може виникнути внаслідок неправильного планування дохідної бази бюджету.

 

4. Оберіть правильну відповідь:

1. Державний бюджет – це:

а) грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами у зв’язку зі створенням централізованих фондів;

б) грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу та використання валового внутрішнього продукту за певний період:

в) система економічних відносин, що складаються у суспільстві у процесі формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави;

г) сукупність економічних відносин, що виникають у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих грошових фондів.

2. Державний бюджет України як фінансовий план держави затверджується:

а) Указом Президента і має силу закону;

б) постановою Кабінету Міністрів;

в) розпорядженням Міністерства фінансів;

г) Верховною Радою.

3. Під бюджетною системою розуміють сукупність:

а) бюджетів;

б) бюджетних установ;

в) бюджетних відносин;

г) доходів І видатків бюджетів.

4. Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи, — це:

а) зведений бюджет;

б) бюджетний устрій;

в) бюджетна система;

г) бюджетний механізм.

5. Функціональна класифікація визначає склад видатків за:

а) розпорядниками коштів;

б) бюджетними програмами;

в) галузями економіки;

г) завданнями, з виконанням яких пов’язані видатки.

6. Залежно від методів мобілізації доходи бюджету поділяються на:

а) власні та регулюючі;

б) податкові та неподаткові;

в) доходи від юридичних осіб і населення;

г) доходи центрального (державного) бюджету і доходи місцевих бюджетів.

7. Відповідно до Бюджетного кодексу України, проект бюджету розробляє:

а) Кабінет Міністрів;

б) Міністерство економіки;

в) Міністерство фінансів;

г) Бюджетний комітет Верховної Ради.

8. Які етапи бюджетної діяльності охоплює бюджетний процес:

а) виявлення резервів, розгляд і затвердження бюджету, його виконання, складання звіту про виконання бюджету;

б) бюджетне планування, узгодження бюджету із загальною програмою фінансової стабілізації, виконання бюджету;

в) складання проекту бюджету, розгляд І затвердження бюджету, його виконання, складання звіту про виконання бюджету і його затвердження;

г) складання проекту бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету і його затвердження?

9. До видів державного фінансування належать:

а) дотації, субвенції, субсидії;

б) дотації, субвенції, податки;

в) позики, субвенції, субсидії;

г) дотації, сеньйораж, субсидії.

10. За матеріальним змістом бюджет – це:

а) документ (фінансовий план);

б) економічні процеси, які відбуваються у структурних сферах економіки;

в) відносини між державою, з одного боку, та юридичними й фізичними особами, з іншого, щодо розподілу і перерозподілу ВВП;

г) фонд фінансових ресурсів, який перебуває в розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня й використовується з метою виконання покладених на них функцій.

11. Головним матеріальним джерелом доходів бюджету є:

а) доходи нерезидентів;

б) доходи підприємств державної власності;

в) валовий внутрішній продукт;

г) доходи державних страхових компаній.

12. Прибуток, одержуваний державною скарбницею або центральним банком від випуску грошей, — це:

а) спред;

б) сторно;

в) секвестр;

г) сеньйораж.

13. Державний бюджет стає дефіцитним, якщо:

а) зростають видатки бюджету;

б) видатки бюджету підлягають секвеструванню;

в) постійні доходи бюджету держави переважають над його видатками;

г) спостерігається зменшення податкових надходжень до бюджету за умови збільшення видатків держави.

14. Найпростішим і найпривабливішим методом фінансування бюджетного дефіциту с:

а) емісія грошей;

б) податкова політика;

в) державний кредит;

г) боргове фінансування.

15. В якому випадку відповідно до світової практики дефіцит розглядається як припустимий:

а) на рівні 6% ВВП;

б) не більше 3% ВВП;

в) не більше 10% ВВП;

г) не більше 15% ВВП?

16. Дефіцит, який пов’язаний з політикою помірного оподаткування з метою зміцнення фінансової бази суб'єктів господарювання є:

а) свідомим:

б) циклічним;

в) вимушеним;

г) структурним.

17. Які є методи покриття бюджетного дефіциту:

а) податки, дотації та емісія;

б) податки, державні позики та емісія;

в) капітальні інвестиції, субсидії та дотації;

г) державні позики, капітальні інвестиції та емісія?

18. Профіцит бюджету – це:

а) збільшення видатків держави;

б) збалансованість доходів і видатків бюджету;

в) перевищення доходів держави над її видатками;

г) перевищення видатків держави над її доходами.

19. Дефіцит державного бюджету виникає у тих випадках, коли:

а) сума активів держави перевищує розміри її зобов’язань;

б) сума витрат держави перевищує суму надходжень;

в) сума податкових надходжень скорочується;

г) зобов’язання держави перевищують її активи.

20. За рахунок проведення державних запозичень:

а) зростає бюджетний дефіцит;

б) зменшується ринкова ставка відсотка;

в) збільшуються обсяги кредитних та інвестиційних операцій;

г) збільшуються фінансові ресурси держави та частково покривається дефіцит державного бюджету.

 

Рекомендована література

1.      Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. -№ 50, 51.- Ст. 572.

2.      Венгер В.В. Фінанси: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Венгер. – К.; Центр навчальної літератури, 2009. — 432 с.

3.      Гордієнко В. О. Бюджетний менеджмент: навч. — метод, посіб. / В.О. Гордієнко, М.В. Тимошенко. – К.: Знання, 2010. — 188 с.

4.      Загорський В. С. Бюджетно-податкова система України: теорія і практика; монографія / В.С. Загорський. — Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006. -304 с.

5.      Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. -К.: Преса України, 1997. – 80 с.

6.      Кремень О. І. Фінанси: навч. посіб. і О.І. Кремень, В.М. Кремень. -К.: Центр навчальної літератури, 2012.-416 с.

7.      Кудряшов В. П. Курс фінансів: навч. посіб. / В.П. Кудряшов. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

8.      Лондар С.Л. Фінанси: навч. посіб. / С.Л. Лондар, О. В. Тимошенко. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 384 с.

9.      Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: монографія / К.В. Павлюк. — К.: НДФІ, 2006. — 584 с.

10.  Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. — № 13-17. – Ст. 112.

11.  Романенко О. Р. Фінанси: підручник / О. Р. Романенко. — 4-те вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. — 312 с.

12.  Теорія фінансів: підручник / П.1. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник та ін.; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 576 с.

13.  Управління державним бюджетом України: підручник / кол. авт.; за заг. ред. М.Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, 2010.-816 с.

14.  Фінанси: курс для фінансистів: навч. посіб. / за ред. В. ї. Оспіщева. – К.: Знання, 2008. — 567 с.

15.  Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. — К.: Знання, 2008. -611 с.