5.5. Бюджетний процес в Україні

 

Бюджетний процес – це регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за цим процесом, підготовкою і затвердженням звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України. Учасниками бюджетного процесу є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів, Державне казначейська служба. Національний банк України, Рахункова палата, головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів й інші органи, на які законодавством України покладені бюджетні, податкові та інші повноваження.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, виділяються такі етапи бюджетного процесу:

1) складання проектів бюджетів;

2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;

3) виконання бюджету;

4) складання і затвердження звіту про виконання бюджету.

 

Основою бюджетного процесу є бюджетне планування, завданнями якого є достовірне визначення обсягу та джерел формування доходів бюджету; оптимальний розподіл видатків за окремими групами і галузями, збалансування бюджету.

Бюджетне планування починається з визначення можливого обсягу доходів, обґрунтованість планування яких забезпечує реальність усього бюджетного процесу. Оптимальність розподілу видатків визначається ефективністю використання бюджетних коштів із позицій забезпечення економічного зростання та соціальної справедливості у суспільстві. Збалансування бюджету – найскладніше завдання, оскільки зазвичай потреби у видатках перевищують реальні можливості у формуванні доходів.

В Україні на державному рівні бюджетне планування включає такі етапи і стадії:

1. Складання проекту бюджету:

-         направлення Президентом Верховній Раді бюджетного послання;

-         розроблення Верховною Радою бюджетної резолюції, у якій визначаються основні напрями бюджетної політики на наступний рік;

-         розроблення Міністерством фінансів на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку прогнозного проекту Державного бюджету;

-         узгодження показників прогнозного проекту бюджету з пропозиціями міністерств, відомств та інших органів;

-         розроблення Міністерством фінансів робочого (узгодженого) проекту Державного бюджету і подання його в Кабінет Міністрів;

-         розгляд проекту бюджету в Кабінеті Міністрів, прийняття рішення про його схвалення і подання Президенту проекту закону про бюджет;

-         розгляд проекту закону про бюджет Президентом і подання його до Верховної Ради.

 

2. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України:

-         розгляд проекту Закону про Державний бюджет у комісіях і комітетах Верховної Ради;

-         доповідь Міністра фінансів на засіданні Верховної Ради та співдоповідь голови комітету з питань бюджету;

-         обговорення проекту Державного бюджету на засіданні Верховної Ради;

-         прийняття відповідного рішення про результати розгляду проект Закону про Державний бюджет:

а) затвердити Закон про Державний бюджет України;

б) схвалити у першому читанні і направити на доопрацювання;

в) відхилити і направити на перероблення.

 

3. Затвердження проекту Закону про Державний бюджет України:

-         проект Закону про Державний бюджет після розгляду у трьох читаннях на пленарних засіданнях Верховної Ради України приймається нею до 1 грудня року; що передує плановому.

-         Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік та Постанова Верховної Ради про порядок введення його в дію публікуються в пресі для загального відома.

Важливим етапом бюджетного процесу є виконання бюджету, у ході якого проводиться мобілізація коштів, передбачених Законом про Державний бюджет, а також організація їх використання. Виконання бюджету – не забезпечення одержання запланованих доходів і фінансування передбачених видатків. При цьому метою виконання бюджету є досягнення своєчасної і повної суми надходжень до бюджету. Видатки мають здійснюватися у найбільш раціональних формах та обсягах Із забезпеченням їх ефективного використання.

Організація виконання бюджету покладається на Кабінет Міністрів, оперативна робота ведеться Міністерством фінансів, Державною податковою службою І Державною казначейською службою. Виконання бюджету здійснюється на підставі розпису доходів і видатків. Цей документ складається у місячний термін після затвердження бюджету згідно з підрозділами бюджетної класифікації, яка містить повну деталізацію видів доходів і напрямів видатків. До затвердження бюджетного розпису Міністерство фінансів затверджує тимчасовий розпис на відповідний період. Розпис доходів і видатків складається з поквартальною розбивкою, яка дає змогу збалансувати бюджет на різні періоди.

Особливе значення у ході виконання державного бюджету має організація його касового обслуговування. Касове виконання бюджету (зарахування коштів на рахунки бюджету та перерахування з них) може здійснюватися за двома системами: банківською і казначейською. За банківською системою рахунки бюджету відкриваються в установах банків, за казначейської створюється спеціальна структура – Державне казначейство, яке обслуговує рахунки бюджету, мобілізує кошти і фінансує видатки.

В Україні касове виконання державного бюджету здійснюється Державною казначейською службою, яка підпорядкована Міністерству фінансів України. Вона має єдиний казначейський рахунок у Національному банку України та його регіональних управліннях і через них проводить усі операції розпорядників коштів державного бюджету, забезпечує чіткий контроль за надходженням коштів до бюджету та їх використанням. Якщо в ході виконання бюджету рівень дефіциту бюджету перевищує встановлений або виникає значне зниження надходжень від дохідних джерел, Верховна Рада України за пропозицією Кабінету Міністрів України приймає рішення про запровадження пропорційного скорочення (на 5, 10, 15%) бюджетних видатків, що затверджені, щомісячно за всіма статтями бюджету (крім статей, що потребують захисту) до кінця бюджетного року. Такий механізм називається секвестром бюджету.

Завершальною ланкою бюджетного процесу є складання і затвердження звіту про виконання державного бюджету. Бюджетний рік в Україні триває з 1 січня до 31 грудня поточного року. Після закінчення бюджетного року Міністерство фінансів складає Звіт про виконання державного бюджету, який подається Міністерством фінансів до Верховної Ради України для затвердження. Доповідь за звітом про виконання державного бюджету робиться на засіданні Верховної ради міністром фінансів. Щодо звіту приймається постанова про його затвердження (до І травня наступного за бюджетним року), після чого він публікується у засобах масової інформації у двотижневий термін.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються фінансовий контроль, аудит та оцінка ефективності використання бюджетних коштів. Тривалість стадій бюджетного процесу різна в окремих державах, але у більшості випадків увесь процес триває в середньому близько двох років.