5.4. Бюджетна система та її складові

 

Вертикальна структура бюджету держави за рівнями влади характеризується двома поняттями: бюджетний устрій та бюджетна система.

Бюджетний устрій – це організація І принципи побудови бюджетної системи, взаємозв’язок між її ланками. Бюджетний устрій визначається державним устроєм. В унітарних державах бюджетна система складається з двох рівнів: державного та місцевих бюджетів. У державах із федеративним устроєм (США, Німеччина, Росія) бюджетна система складається з трьох рівнів: федерального бюджету, бюджетів членів федерації та місцевих бюджетів. В основу бюджетного устрою покладено: визначення видів бюджетів, установлення принципів побудови бюджетної системи, розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи, організацію взаємовідносин між бюджетами різних рівнів.

Бюджетний устрій України визначається закріпленим у Конституції України державним ладом України та її адміністративно-територіальним поділом. Україна є унітарною державою, яка поділена на 25 адміністративно-територіальних одиниць (Автономну Республіку Крим і 24 області країни).

Бюджетна система є обов’язковим елементом фінансової системи будь-якої держави. Під бюджетною системою розуміють сукупність усіх бюджетів, які формуються і діють на території певної країни згідно з її бюджетним устроєм. Економічна природа та сутність бюджетної системи виявляються не в її структурі, тобто не в тому, скільки в ній ланок, а в тому, які фінансові можливості законодавчо закріплені за кожною ланкою, який рівень фінансової незалежності мають ці ланки при здійсненні покладених на них функцій. Складовими бюджетної системи є ЇЇ структура, принципи побудови та організація функціонування.

Бюджетна система України формується відповідно до Конституції України та Бюджетного кодексу України. Згідно з Бюджетним кодексом України, бюджетна система – це сукупність державного і місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного І адміністративно-територіального устроїв і врегульована нормами права. Бюджетна система України складається з таких ланок (рис. 5.1):

-         Державний бюджет України;

-         місцеві бюджети.

До місцевих бюджетів належать бюджет Автономної Республіки Крим, обласні та районі бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування, до яких належать бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань, а також бюджети міст Києва та Севастополя.

Сукупність показників доходів і видатків усіх бюджетів становить зведений бюджет України, який використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного й соціального розвитку України.

 

 

 

Рис. 5.1. Бюджетна система України

 

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів і бюджетів міст республіканського значення. У свою чергу, зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області. У такий спосіб формується зведений бюджет району, бюджети місцевого самоврядування та ін. (рис. 5.2).

Основні принципи побудови бюджетної системи України закріплено Конституцією України. Так, у ст. 95 Конституції проголошено, що бюджетна система України будується на засадах справедливого й неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах:

1) принцип єдності бюджетної системи України — єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів і ведення бухгалтерського обліку та звітності;

2) принцип збалансованості — повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період;

 

 

Рис. 5.2. Структура зведеного бюджету України

 

3) принцип самостійності — Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов’язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов’язання одне одного, а також за бюджетні зобов’язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів бюджету, правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим і відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одна від одної розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети;

4) принцип повноти — до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження бюджетів і витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

5) принцип обґрунтованості — бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку України та розрахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик і правил;

6) принцип ефективності та результативності – при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим самоврядуванням, при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягненні максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

7) принцип субсидіарності — розподіл видів видатків між державним бюджетом і місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача;

8) принцип цільового використання бюджетних коштів — бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями;

9) принцип справедливості і неупередженості — бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

10) принцип публічності та прозорості — інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів.