Практикум

 

Плани семінарських занять

 

Заняття 1. Економічна сутність і функції податків.

1. Об’єктивна необхідність та економічна сутність податків.

2. Ознаки і функції податків.

3. Форма прояву податкових платежів.

Теми для рефератів

1. Розвиток податкових теорій у фінансовій науці.

2. Дискусійні питання функцій податків.

3. Роль податків у фінансовій системі України.

Запитання для самоконтролю

1. Яка економічна сутність податків? Значення їх у фінансовій системі держави.

2. Охарактеризуйте економічну категорію «податок» за економічним змістом, формою прояву та з організаційно-правового боку.

3. Які є види обов’язкових платежів? Охарактеризуйте їх.

4. У чому полягають відмінності між податком і обов’язковим платежем?

5. Які функції виконують податки?

 

Заняття 2. Елементи системи оподаткування

1. Суб’єкт, об’єкт і база оподаткування.

2. Ставки податку порядок обчислення податку та податковий період.

3. Строк і порядок сплати податку та подання звітності про обчислення і сплату податку.

Теми для рефератів

1. Обов’язкові елементи системи оподаткування.

2. Податкові пільги та їх регулююча роль.

Запитання для самоконтролю

1. Які основні елементи податку?

2. Хто є реальним платником податків?

3. У чому зміст об’єкта І бази оподаткування?

4. Які є ставки податків і як вони впливають на доходи різних верств населення?

5. Що таке податковий період?

6. Якими є строк і порядок сплати податку?

7. Якими є строк і порядок подання звітності про обчислення і сплату податку?

 

Заняття 3. Податкова система та її характеристика

1. Поняття і принципи побудови податкової системи.

2. Податкова політика та її характеристика.

3. Принципи оподаткування.

4. Класифікація податків.

Теми для рефератів

1. Особливості податкової політики України.

2. Склад місцевих податків і зборів, порядок їх установлення.

3. Порівняльний аналіз податкової системи України та зарубіжних країн.

Запитання для самоконтролю

1. Яким є економічний зміст податкової системи?

2. Якими є загальнодержавні податки і збори в Україні?

3. Перелічіть місцеві податки І збори.

4. Поясніть зміст податкової політики.

5. Назвіть і поясніть принципи оподаткування.

6. Якими є принципи податкової системи?

7. За якими ознаками класифікують податки?

 

Заняття 4. Характеристика непрямих податків податкової системи України

1. Види непрямих податків.

2. Податок на додану вартість та механізм його визначення.

2. Акцизний податок та механізм його визначення.

3. Мито та механізм його визначення.

Теми для рефератів

1. Сутність податку на додану вартість та особливості його визначення у різних галузях.

2. Акцизний податок, механізм його визначення та порядок сплати.

Запитання для самоконтролю

1. Яким є механізм визначення податку на додану вартість?

2. Що таке номінальний і реальний об’єкти оподаткування ПДВ?

3. Які особливості справляння акцизного податку в Україні?

4. Назвіть підакцизні товари в Україні.

5. У чому полягає механізм справляння мита? Охарактеризуйте його.

 

 Заняття 5. Характеристика прямих податків податкової системи України

1. Податок на прибуток підприємств та механізм його визначення.

2. Податок на доходи фізичних осіб, порядок обчислення та сплати.

3. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності.

Теми для рефератів

1. Оподаткування фізичних осіб в Україні.

2. Особливості визначення та сплати податку на прибуток підприємств в Україні.

3. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.

Запитання для самоконтролю

1. Хто є платниками податку з прибутку підприємств?

2. Які ставки податку на прибуток підприємств передбачені в Податковому кодексі України?

3. Якими є особливості оподаткування фізичних осіб в Україні?

4. Хто такий податковий агент?

5. Що є об’єктом оподатковування у громадян?

6. З якого року і з якою метою було введено єдиний податок?

7. Які є групи платників єдиного податку залежно від доходів та кількості найманих працівників?

 

Практичні завдання

1. Проаналізуйте визначення терміна «податки» різними авторами та аргументуйте вибір найповнішого і найточнішого, а також найменш повного і найменш точного визначення:

1) податки — обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб у бюджет (Теорія фінансів: підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л.Л. Лазебник та ін.; за ред. В.М. Федосова, СЛ. Юрія. —К: Центр навчальної літератури, 2010. — 576 с.);

2) податки — це сукупність фінансових відносин, що складаються в процесі перерозподілу ВВП з метою створення централізованого державного фонду для фінансування суспільних функцій (Романенко О. Р. Фінанси: підручник/О.Р. Романенко. — 4-те вид. —К.: Центр навчальної літератури, 2009. —312 с.);

3) податок – це плата суспільства за виконання державою її функцій, це відрахування частини вартості валового внутрішнього продукту (ВВП) на загальносуспільні потреби, без задоволення яких сучасне суспільство існувати не може (Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посіб. /В.М. Опарін. —К.: КНЕУ, 2001. -240 с.);

4) податки – це фінансові відносини між державою та платником податків із метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій (Ковбасюк Ю. В. Державні фінанси: теоретико-організаційні аспекти: навч. посіб. /Ю. В. Ковбасюк. —К.: КИЙ, 2007. — 260 с.);

5) податки — фінансові відносини між державою і платниками податків з приводу примусового відчуження частини знову створеної вартості з метою формування централізованих фондів грошових ресурсів, необхідних для виконання державою її функцій (Фінанси: підручник /за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. —К: Знання, 2008. – 611 с.);

6) податок — це обов’язковий регулярний платіж юридичних або фізичних осіб до бюджету держави або місцевого бюджету, визначений законодавчо (Лондар С. Л. Фінанси: навч. посіб. / С. Л. Лондар,

О. В. Тимошенко. — Вінниця: Нова Книга, 2009. — 384 с.);

7) податки можна визначити як систему примусового стягнення державою за встановленими правилами з юридичних і фізичних осіб певних коштів з метою використання їх для задоволення суспільних потреб (Худолій Л. М. Теорія фінансів: навч.-метод, посіб /Л.М. Худолій. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 167 с.);

8) податки — це обов’язкові платежі до державних фондів з боку визначених суб’єктів у порядку і обсягах, установлених законодавством (Кудряшов В. П. Курс фінансів: навч.посіб. /В.П. Кудряшов. – К: Знання, 2008. – 431 с.);

9) податки – це економічні відносини, які виникають між державою і юридичними та фізичними особами з приводу примусового відчуження нею частини новоствореної вартості в грошовій формі, її вилучення І перерозподілу для фінансування державних видатків (Венгер В. В. Фінанси: навч. посіб, для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Венгер. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 432 с.).

 

2. До кожного з перелічених визначень підберіть відповідний термін (поняття):

1.                  Діяльність держави, яка пов’язана з використанням податків і полягає в розробці концепцій їхнього розвитку та принципів організації.

2.                  Законодавчо закріплена частина доходів чи майна платника податків, яка враховується при обчисленні суми податку.

3.                  Законодавчо встановлений розмір податку на одиницю оподаткування.

4.                  Установлення податків і зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями.

5.                  Фізична або юридична особа, яка, згідно Із законодавчими актами, зобов’язана сплачувати податки й інші обов’язкові платежі.

6.                  Узаконена форма відчуження власності юридичних і фізичних осіб до бюджету відповідного рівня (у розмірах та у строки, передбачені законом) на принципах обов’язковості, безповоротності, індивідуальної безоплатності.

7.                  Сукупність організаційно-правових норм і методів управління оподаткуванням.

8.                  Податки, які встановлюються безпосередньо щодо платників, їх розмір залежить від масштабів об’єкта оподаткування.

9.                  Непрямий податок на товари і послуги, включений у ціну і сплачуваний за рахунок покупців.

10.              Повне або часткове звільнення платників податків від сплати податків відповідно до чинного законодавства.

11.              Певна еквівалентність відносин платника з державою, коли платник перераховує кошти до бюджету, одночасно отримуючи можливість використання певних ресурсів чи послуг.

12.              Сукупність різних видів податків, що стягуються в державі з юридичних та фізичних осіб.

13.              Частина новоствореної вартості, що сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

14.              Податки, які встановлюються в цінах товарів та послуг, їх розмір для окремого платника безпосередньо не залежать від його доходів.

15.              Встановлення податків і зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування.

 

1.

Податки

9.

Податкова система

2.

Плата

10.

База оподаткування

3.

Економічність оподаткування

11.

Податкові пільги

4.

Податкова політика

12.

Акцизний податок

5.

Податок на додану вартість

13.

Податковий механізм

6.

Фіскальна достатність

14.

Суб’єкт податку

7.

Прямі податки

15.

Непрямі податки

8.

Ставка податку

 

 

 

 

3. Визначте, правильними (+) чи неправильними (-) е твердження:

1. Податкові надходження мають бути постійними, стабільними і рівномірно розподілятися за регіонами.

2. Розподільно-регулююча функція податків є основною у сутності податків, оскільки визначає їх суспільне призначення.

3. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку єдині на території України, встановлюються і затверджуються Верховною Радою України.

4. Регресивні податки найбільше тиснуть на осіб з великими доходами.

5. Податкова політика – це діяльність держави у сфері встановлення та стягнення податків й податкових платежів.

6. Сукупний оподатковуваний дохід фізичної особи включає лише виплати за основним місцем роботи, доходи у вигляді дивідендів за акціями чи від підприємницької діяльності.

7. Система пільг щодо оподаткування має стимулювати виробництво й інвестування, оскільки кошти, які мали б бути зараховані в бюджет, залишаються у виробника.

8. Шкалу ставок податку застосовують у випадку, коли ставки податку відповідають темпу зростання об’єкта оподаткування.

9. Податок на додану вартість сплачується до державного бюджету на початковому етапі просування товару від виробництва до споживання.

10. Організація оподаткування має значний вплив на реалізацію суспільного продукту, темпи нагромадження капіталу і технічного оновлення виробничого потенціалу держави.

11. Непрямі податки — це податки, які залежать безпосередньо від доходу платника та сплачуються платниками опосередковано завдяки ціновим механізмам.

12. Пропорційні податкові ставки — це єдині ставки, які не залежать від розміру об’єкта оподаткування.

13. Нейтральність оподаткування полягає у встановленні податків І зборів відповідно до платоспроможності платників податків.

14. До місцевих податків належать: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний податок; збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір.

15. Податок — це відрахування частини вартості валового внутрішнього продукту на загальносуспільні потреби, без задоволення яких сучасне суспільство існувати не може.

 

4. Оберіть правильну відповідь:

1. Податки – це:

а) обов’язкові платежі з юридичних і фізичних осіб, які мають цільове призначення;

б) платежі з юридичних і фізичних осіб, установлені у твердих розмірах;

в) обов’язкові платежі підприємств І населення до бюджетної системи держави, які не мають цільового призначення;

г) обов’язкові платежі, які стягуються з платників за умови конкретного еквівалентного обміну між державою та платником.

2. До загальнодержавних податків та інших обов’язкових платежів належить:

а) акцизний податок;

б) єдиний податок;

в) збір за місця для паркування транспортних засобів;

г) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

3. Ставки податку, які зменшуються в міру зростання об’єкта оподаткування, є:

а) обернено-пропорційними;

б) пропорційними;

в) прогресивними;

г) регресивними.

4. Податки виконують такі функції:

а) розподільну та регулюючу;

б) фіскальну і контрольну;

в) фіскальну й розподільно-регулюючу;

г) мобілізації фінансових ресурсів та розподільно-регулюючу.

5. Які види податків і зборів належать до місцевих:

а) акцизний податок, збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

б) єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів;

в) екологічний податок, збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

г) фіксований сільськогосподарський податок, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства?

6. Обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб, яким притаманні такі ознаки цільового призначення:

а) плата;

б) податки;

в) збори;

г) внески.

7. Реальним платником кожного податку є:

а) постачальник продукції;

б) посередник у реалізації продукції;

в) покупець продукції;

г) кінцевий споживач.

8. Обов’язкові платежі, які стягуються з платників за умови конкретного еквівалентного обміну між державою та платником, — це:

а) збори;

б) плата;

в) податки;

г) відрахування.

9. Дохід суб’єкта, з якого сплачується податок, – це:

а) база оподаткування;

б) податковий оклад;

в) джерело сплати податку;

г) одиниця обкладання.

10. Ставка податку — це:

а) одиниця виміру об’єкта;

б) законодавчо встановлений розмір податку на одиницю оподаткування;

в) розмір податку, що сплачується суб’єктом з одного об’єкта;

г) законодавчо закріплена частина доходів платника, яка враховується при розрахунку суми податку.

11. Встановлення податків і зборів відповідно до платоспроможності платників податків — це:

а) єдиний підхід;

б) доступність;

в) соціальна справедливість;

г) економічна обґрунтованість.

12. Залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки, вони поділяються на:

а) прямі та непрямі;

б) загальнодержавні й місцеві;

в) розкладні та окладні;

г) податки на доходи, споживання і майно.

 

13. Які види платежів належать до прямих податків:

а) мито й державне мито;

б) мито, акцизний податок;

в) акцизний податок, податок на додану вартість;

г) податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб?

14. Хто є дійсним платником ПДВ:

а) виробник товару;

б) продавець товару;

в) зберігай товару;

г) усі відповіді правильні?

15. Податки, тягар яких найважче вдаряє по фізичних і юридичних особах з великими доходами, — це:

а) прогресивно-регресивні;

б) пропорційні;

в) регресивні;

г) прогресивні.

16. Оберіть правильне визначення поняття «податкова система»:

а) сукупність податків і обов’язкових платежів, що визначаються державою;

б) сукупність податків, що стягуються в державі з юридичних і фізичних осіб;

в) сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів, що визначаються державою;

г) сукупність податків і обов’язкових платежів, що стягуються в державі з юридичних і фізичних осіб.

17. Як класифікуються податкові ставки залежно від методу оподаткування:

а) прямі, непрямі;

б) розкладні, окладні

в) загальнодержавні, місцеві;

г) прогресивні, регресивні, пропорційні?

18. Акцизний податок — це:

а) непрямий податок, що сплачується в бюджет за ставкою 17% вартості товару;

б) прямий податок, що сплачується до бюджету на кожному етапі просування товару;

в) непрямий податок, який включається в ціну товару і сплачується в бюджет продавцем товару;

г) непрямий податок, що включається в ціну товару, сплачується в бюджет покупцями товару.

19. До місцевих зборів належать:

а) туристичний збір;

б) плата за користування надрами;

в) збір за спеціальне використання води;

г) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

20. До податків, які стягують лише з юридичних осіб, належать:

а) податок на прибуток;

б) плата за землю;

в) єдиний податок;

г) податок на доходи фізичних осіб.

 

 

Рекомендована література

1.                  Венгер В.В. Фінанси: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Венгер. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. — 432 с.

2.                  Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: монографія / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, Г. М. Дорожкіна та ін.; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. -X.: ВД «ІНЖЕК», 2007. -448 с.

3.                  Ковбасюк Ю. В. Державні фінанси: теоретико-організаційні аспекти: навч. посіб. / Ю.В. Ковбасюк. -К.: КИЙ, 2007.-260 с.

4.                  Кремень О. І. Фінанси: навч. посіб. / О. І. Кремень, В.М. Кремень. — К.: Центр навчальної літератури, 2012. — 416 с.

5.                  Кудряшов В.П. Курс фінансів: навч. посіб. / В.П. Кудряшов. – К.: Знання, 2008.-431 с.

6.                  Лондар С.Л. Фінанси: навч. посіб. / С.Л. Лондар, О. В. Тимошенко. — Вінниця: Нова Книга, 2009. — 384 с.

7.                  Лютий І. О. Податки на споживання в економіці України: монографія / І. О. Лютий, А. Б. Дрига, М.О. Петренко. — К.: Знання, 2005. — 335 с.

8.                  Онисько С.М. Податкова система: підручник / С.М.Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина. – Л.: Магнолія Плюс, 2005. – 336 с.

9.                  Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посіб. / В.М. Опарін. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

10.              Ледь І. В. Непрямі податки в податковій системі України: навч. посіб. /І.В. Педь; за ред. Ю. М. Лисенкова. — К.: Знання, 2008. – 348 с.

11.              Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. — № 13-17. – Ст. 112.

12.              Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 04.11.2011 №4014— VI

13.              Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко. – 4-те вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. -312 с.

14.              Теорія фінансів: підручник / П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л. Л. Лазебник та ін.; за ред. В.М. Федосова, С.1. Юрія. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 576 с.

15.              Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. — 611 с.