Передмова

 

В умовах ринкових відносин принципово змінилися суть і значення фінансів як науки. Виникає потреба в становленні нового фінансового механізму, застосуванні нових фінансових важелів для пошуку шляхів ефективного використання обмежених фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, для поліпшення їх фінансового стану, розробки адекватної сучасним умовам фінансової політики. Перебудова економічної системи України ставить нові вимоги до підготовки високопрофесійних фахівців, здатних дослідити економічні процеси, зрозуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин, розробити шляхи фінансової стабілізації держави.

Навчальний посібник написано відповідно до галузевих стандартів вищої освіти і призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за освітньо-професійною програмою бакалаврів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

Мета навчального посібника – формування фундаментальних знань з теорії фінансів і засвоєння закономірностей їх функціонування як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи держави.

Курс «Фінанси» є обов’язковою дисципліною за навчальними планами вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Навчальний матеріал повністю відповідає програмі нормативного курсу «Фінанси», висвітлюючи у доступній та зрозумілій формі такі програмні питання: теоретичні засади функціонування й розвитку фінансів; основи побудови фінансової системи; засади фінансової політики держави та механізм ЇЇ реалізації; закономірності функціонування податкової та бюджетної систем; принципи організації місцевих фінансів; механізм державного кредиту та управління державним боргом; основні аспекти функціонування соціальних позабюджетних фондів; основи організації фінансів суб’єктів господарювання; специфіка функціонування страхового і фінансового ринку; сутність і механізм фінансового менеджменту; основи функціонування міжнародних фінансів.

Навчальний посібник складається з тринадцяти розділів, кожен з яких охоплює відповідну кількість теоретичних питань. Після кожного розділу наведено практикум, який складається з планів семінарських занять, тем рефератів, контрольних запитань, практичних і тестових завдань, рекомендованої літератури. В кінці посібника подано термінологічний словник і загальний список рекомендованої літератури.

Кожна тема посібника дає логічно-послідовне висвітлення матеріалу: від ключових понять І категорій через розкриття їх сутності до запитань для самоконтролю та розв’язання практичних завдань. Розгляд теоретичного матеріалу супроводжується значною кількістю таблиць і рисунків, що робить посібник доступним для студента і сприяє оволодінню складними питаннями навчального курсу «Фінанси». У посібнику чітко і повно подано базовий категоріальний апарат навчальної дисципліни «Фінанси», враховано нові законодавчі матеріали та нормативно-правові акти органів оперативного управління фінансами.

Автори посібника намагалися зробити його доступним І корисним, лаконічним і систематизованим. Може бути рекомендований для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, державних службовців, бізнесменів, усіх, хто цікавиться питаннями теорії фінансів.