Практикум

 

Плани семінарських занять

 

Заняття 1. Генезис категорії фінансів

1. Історичний розвиток терміна «фінанси».

2. Передумови та етапи виникнення категорії фінансів.

3. Фактори історичного формування фінансів.

Теми для рефератів

1. Фінанси як економічна категорія: передумови й етапи виникнення, історичний розвиток категорії.

2. Визначення сутності фінансів з погляду філософії та історії фінансової думки.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке генезис фінансів?

2. Якими є походження та історичний розвиток терміна «фінанси»?

3. Які історичні передумови виникнення поняття «фінанси»?

4. Якими причинами зумовлена відмінність фінансів різних суспільно-економічних формацій?

5. Які характерні ознаки мають фінанси?

6. Чи можна стверджувати, що фінанси – це відносини, які не виходять за межі розподільного процесу?

7. Які чинники зумовили генезис категорії фінансів?

 

Заняття 2. Еволюція фінансів

1. Еволюція форм фінансів та їх характерні ознаки.

2. Етапи становлення та розвитку фінансів України.

Теми для рефератів

1. Періодизація й етапи розвитку фінансової науки.

2. Основні закономірності розвитку фінансів в Україні.

Запитання для самоконтролю.

1. Охарактеризуйте перший етап розвитку фінансів.

2. Чому другий етап еволюції фінансів характеризується вузькістю?

3. Які закономірності еволюції фінансових відносин у рабовласницькому і феодальному суспільствах?

4. Які властивості мають фінанси у період первинного накопичення капіталу?

5. Які ознаки фінансів у період розвиненого капіталізму?

6. Які властивості мають фінанси в сучасних умовах?

7. Чому перші ознаки фінансових відносин з’явились в Україні за часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства?

8. Яким був фінансовий устрій за часів Козацької доби?

9. Яке особливе значення в історії вітчизняних фінансів має період відродження української державності (1917-1920 рр.)?

10. Як революціонізували вітчизняні фінанси за період перебування України у складі СРСР?

11. Якими є особливості становлення та розвитку сучасної фінансової системи України?

 

Практичні завдання

1. До кожного з перелічених визначень підберіть відповідний термін (поняття):

1. Ринкові відносини, пов’язані з купівлею-продажем товарів.

2. Первісна військова контрибуція, що сплачувалася підкореними племенами, а згодом усі обов’язкові платежі населення на користь князя.

3. Загальнодержавний фонд грошових коштів.

4. Земельний податок у Київській Русі, одиницею оподаткування якого був плуг.

5. Збирання натуральних зборів з підлеглого населення в Київській Русі, яке особисто проводив київський князь або його намісник.

6. Момент зародження і подальший процес розвитку категорії фінансів.

7. Повинність у Київській Русі, що полягала в обов’язку доставляти продукти сільського господарства за розпорядженням князя на княжий двір, ринок або в похід.

8. Історичний тип суспільства, цілісний «соціальний організм», що базується на певному способі виробництва.

9. Форма податі в Київській Русі, яка походить від одиниці оподаткування – диму (будинку, двору).

10. Об’єктивний процес розчленування окремих видів праці, одночасне співіснування їх у суспільному виробництві.

11. Примусові післявоєнні платежі, які сплачує держава, що зазнала поразки у війні, державам-переможницям.

12. Добровільне підношення підлеглого населення в Київській Русі.

13. Основні етапи розвитку фінансів.

14. Плата в Київській Русі за користування певними земельними наділами, знаряддями праці тощо.

15. Особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів.

 

1.

Генезис фінансів

9.

Еволюція фінансів

2.

Повоз

10.

Оброк

3.

Дари

11.

Подимне

4.

Данина

12.

Гроші

5.

Контрибуція

13.

Поплужне

6.

Бюджет

14.

Полюддя

7.

Суспільно-економічна формація

15.

Суспільний поділ праці

8.

Товарно-грошові відносини

 

 

2. Визначте, правильними (+) чи неправильними (-) ствердження:

1. Фінанси є історичною категорією, зміст якої суттєво змінюється зі зміною загальних умов суспільного ладу.

2. Фінансам притаманний рух грошових коштів, що виходить за межі розподільного і перерозподільного процесів.

3. Гроші слугують матеріальною основою існування і функціонування фінансів.

4. Стабільне надходження коштів до бюджету можливе без надання податкам державно-примусового характеру.

5. Перші паростки фінансових відносин виникли в Україні за часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

6. Існування натуральних податей і трудових повинностей відіграло Істотну роль у розпаді рабовласницького і феодального способів виробництва.

7. У кожній суспільно-економічній формації фінанси підпорядковуються цілям і завданням держави.

8. Запорізька Січ не мала чіткого адміністративного устрою та власної податної системи.

9. Доходи від органів судочинства були головним джерелом доходів князівської скарбниці.

10. У Середньовіччі в Центральній Європі в результаті перших буржуазних революцій відбулось відсторонення голови держави (монарха) від казни.

11. Грошові податки не могли панувати за феодалізму з натуральною формою ведення господарства.

12. Будь-яка держава завжди має широке коло джерел формування грошових фондів, необхідних для реалізації своїх функцій.

13. В умовах панування натуральних відносин фінанси як система грошових відносин вже набули загального характеру.

14. Розвиток сучасної фінансової системи України характеризується наявністю великої кількості ланок фінансової системи і високим ступенем їх впливу на економіку.

15. У докапіталістичних формаціях витрати були переважно продуктивними.

 

3. Оберіть правильну відповідь:

1. Термін «finis» у Середньовіччі використовувався у грошових відносинах, що виникали між державою та населенням, і трактувався як:

а) умова кредитної угоди;

б) фонд коштів;

в) документ про сплату мита;

г) документ про погашення боргу.

 

2. Для нерозвиненої форми фінансів властиві:

а) високий ступінь впливу фінансів на економіку;

б) обмежена кількість фінансових відносин;

в) більшість коштів витрачалася на військові цілі;

г) багатоланковість фінансової системи.

 

3. Фінанси — це:

а) загальний еквівалент;

б) виробничі відносини;

в) товарні відносини;

г) грошові відносини.

 

4. Головним джерелом мобілізації ресурсів до бюджету на етапі розвиненої форми фінансів є:

а) державний кредит:

б) податки;

в) державні інвестиції;

г) доходи від операцій на фінансовому ринку.

 

5. Однією з найважливіших історичних передумов формування категорії фінансів у Середньовіччі є:

а) збільшення видатків на оборону країни;

б) інтенсивний розвиток сільського господарства та промисловості;

в) виникнення поняття загальнодержавного фонду грошових коштів;

г) розвиток дипломатичних зв’язків між Західною Європою та країнами Близького Сходу.

6. Головним джерелом доходів князівської скарбниці були:

а) примусові побори;

б) доходи від органів судочинства;

в) надходження від торгівлі;

г) доходи від надання позик.

 

7. Фінанси можуть існувати тільки за наявності:

а) мануфактурного виробництва;

б) державного управління;

в) кредитно-лихварських відносин;

г) натуральної форми ведення господарства.

 

8. Який з перелічених факторів не належить до тих, що зумовлюють генезис категорії фінансів:

а) розвиток товарно-грошових відносин;

б) суспільний поділ праці;

в) відсутність незалежних суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність;

г) формування загальнодержавного фонду грошових коштів?

 

9. Нерозвинена форма фінансів характеризується:

а) невиробничим характером фінансів;

б) наявністю страхового ринку;

в) великою кількістю ланцюгів фінансової системи;

г) інтенсивним розвитком грошових відносин.

 

10. Якими є передумови виникнення фінансів:

а) поява системи державних доходів і витрат;

б) глава держави став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;

в) усунення монарха від керування військом внаслідок революційних перетворень;

г) збори в бюджет здійснювалися у вигляді натуральних податей?

 

11. Термін «фінанси» має походження:

а) грецьке або італійське;

б) латинське або старофранцузьке;

в) італійське або німецьке;

г) латинське або старослов’янське.

 

12. Використання податків як методу впливу на розвиток матеріального виробництва властиве:

а) періоду розвиненого капіталізму;

б) нерозвиненій формі фінансів;

в) сучасній (розвиненій) формі фінансів;

г) періоду первинного накопичення капіталу.

 

13. Яка з перелічених ознак була характерною для третього етапу розвитку фінансів:

а) фінанси практично не впливали на економіку;

б) грошовий податок не був панівною формою доходів;

в) фінансова система складалась лише з однієї ланки — бюджетної;

г) податки та грошові витрати контролювались представницькими органами влади?

 

14. Первісному суспільному устрою були властиві:

а) наявність постійного державного апарату;

б) виконання грошима усіх своїх функцій;

в) система суспільного розподілу праці;

г) відсутність системи формування державних доходів та витрат.

 

15. Процес утворення і подальшого розвитку категорії фінансів—це:

а) гіпотеза фінансів;

б) концепція фінансів;

в) генезис фінансів;

г) еволюція фінансів.

 

16. Військова контрибуція, що сплачувалась підкореними племенами — це:

а) данина;

б) повози;

в) подать;

г) полюддя.

 

17. Яким чином взаємопов'язані грошові та фінансові відносини:

а) це ідентичні поняття;

б) усі фінансові відносини є грошовими відносинами;

в) грошові відносини є ширшими за фінансові відносини;

г) фінансові відносини є передумовою виникнення грошових відносин?

 

18. До найбільш надійної і безперебійної статті князівських доходів належали:

а) надходження від торгівлі;

б) доходи від надання позик;

в) доходи від органів судочинства;

г) добровільні дарунки населення.

 

19.Характерною ознакою фінансів у період розвиненого капіталізму є:

а) зменшення витрат на мілітаризацію;

б) зниження ролі державного кредиту;

в) поява витрат на охорону навколишнього середовища;

г) забезпечення приватноправового принципу діяльності держави.

 

20. Фінансам не притаманна така ознака:

а) це завжди грошові відносини;

б) це вимірник цінності і вартості інших товарів, робіт і послуг;

в) це грошові відносини, які виникають за існування держави;

г) це відносини з приводу розподілу і перерозподілу сукупного продукту.

 

Рекомендована література

 

1.                  Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник для студ. екон. спец. вищ. закл. освіти / О.Д. Василик. — 4-те вид., доп. — К.: НІОС, 2003. — 411 с.

2.                  Ковальчук В. М Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / В.М. Ковальчук, М.В. Назарович, М. І. Сарай. — К.: Вид-во «Знання», 2008. — 647 с.

3.                  Кремень О. І. Фінанси: навч. посіб. / О. І. Кремень, В.М. Кременю — К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 416 с.

4.                  Небрат В. В. Українська фінансова думка другої половини XIX – початку XX століть: монографія і В. В. Небрат. — К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2007. — 224 с.

5.                  Огородник С.Я. 100 років на ниві фінансової науки / С.Я. Огородник // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 144—152.

6.                  Теорія фінансів: підручник / П.І. Юхименко, В.М. Федосов, Л.Л. Лазебник та ін.; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 576 с.

7.                  Фінанси: навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін.; за ред. В. І. Оспіщева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. — 366 с.

8.                  Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. — 611 с.