Передмова

 

Підготовка студентів за фахом "Фінанси і кредит” у вищій школі вимагає від них не тільки глибокого засвоєння всієї суми знань з кожної дисципліни, що вивчається, але й отримання навиків використання цих знань, уміння вирішувати комплексні, системні завдання, з якими майбутнім економістам доведеться постійно зіштовхуватися в практиці своєї роботи на підприємствах, у фінансових і бюджетних установах. Практична діяльність у цих сферах багатостороння, багатогранні і ситуації, які виникають в її процесі. Через те навчальний процес обов’язково повинен включати як контроль знань за окремими дисциплінами (фінансовий, податковий, бюджетний, інвестиційний і банківський менеджмент, фінансовий аналіз, аналіз банківської діяльності, ринок фінансових послуг, страхові послуги, соціальне страхування, фінансове забезпечення економічного зростання), так і формування навичок комплексного вирішення спектра практичних завдань. Із цих самих причин виникла потреба і в комплексному підході при складанні контрольних питань, практичних завдань і тестів, який був би адекватним вимогам до підготовки фахівців такого профілю. Запропонований навчальний посібник підготовлений з метою задоволення цієї потреби і згаданих вимог.

Практикум підготував колектив викладачів кафедри “Фінанси і кредит” Севастопольського національного технічного університету: доктори економічних наук, професори A.П. Вожжов (науковий редактор; теми 2.4, 2.5, 5.5), В.І. Плаксін (додаток); кандидати економічних наук, доценти Г.С.Азізов (тема 5.4), Н.В.Алєсіна (тема 1.8), С.П. Вожжов (теми 2.11, 2.13, 2.14), Є.С. Галушко (додаток), О.Л. Гринько (теми 2.1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.15), О.О. Грищенко (теми 2.9, 2.12), О.А. Дмитрієва (тема 1.19), Ю.В. Жежель (теми 1.16, 1.17, 5.2), M.І. Казнова (теми 3.1, 3.2, 3.3), І.В. Колесова (теми 1.4, 1.5, 1.10, 1.11, 4.1), К.О. Крічевець (теми 1.14, 1.15), Н.А. Лунякова (теми 2.2, 2.3, 5.1), Т.М. Одінцова (теми 1.1, 1.2, 1.12), O.І. Піскун (теми 4.2, 4.3, 5.3), І.Б. Чікіта (тема 1.9); кандидат технічних наук В.В. Хохлов (тема 1.18); старші викладачі В.П. Вінниченко (тема 1.6), О.Ю. Глухов (тема 1.2), Н.О. Глухова (тема 1.7), У.В. Дремова (теми 1.4, 1.11, 4.1), Л.А. Пруднікова (тема 3.4), С.В. Сорокіна (тема 1.3), С.В. Тарасенко (тема 1.13), Д.В. Черемісінова (теми 1.5, 1.10, 5.5); асистенти Ю.О. Кругова (тема 2.4), І.І. Стайкова (тема 2.5).

Важливою складовою підготовки майбутніх фінансистів є формування у них творчого підходу до виконання своїх професійних функцій — уміння розробляти пропозиції щодо вдосконалення фінансового менеджменту на основі відповідного аналізу діяльності суб’єкта господарювання і оцінки його становища в ринковому середовищі. Саме таку мету мало розроблення комплексу завдань, представлених у запропонованому посібнику.

Динамічні зміни в нормативно-правовому просторі господарської діяльності й інших параметрів, які характеризують стан економіки загалом або конкретних її елементів, знайшли відповідне відображення як у структурі, логіці та змісті завдань, так і в значеннях спеціально підібраних вихідних даних. Завдання і тести, які входять до практикуму, призначені для оцінки знань як у процесі навчання, так і при проведенні державних іспитів за фахом. Крім того, методичні вказівки для вирішення комплексних практичних завдань, які містяться в посібнику, дають можливість підвищити ефективність роботи студентів у процесі самопідготовки та полегшити працю викладачів у навчальному процесі, а методика проведення ділових ігор економічного спрямування дозволяє освоїти і впровадити активні методи навчання.

Практикум призначений для студентів, які навчаються за фахом “Фінанси і кредит” денної та заочної форм навчання, для викладачів вищих навчальних закладів, крім того, може бути корисним і економістам, які працюють у фінансовій сфері.