Зміст

 

Передмова.................................................................................... 7

 

Розділ 1. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Тема 1.1. Фінансове планування на підприємстві..................... 9

Тема 1.2. Бюджетування господарської діяльності

підприємства................................................................................ 14

Тема 1.3. Планування прибутку від операційної діяльності

підприємства................................................................................ 31

Тема 1.4. Прогнозування руху грошових коштів і вироблення

розрахункової політики підприємства...................................... 35

Тема 1.5. Оптимізація управління оборотними коштами

підприємства з використанням теорії ігор ............................... 39

Тема 1.6. Оцінка ефективності інвестиційного проекту

підприємства................................................................................ 52

Тема 1.7. Вибір фінансування капітальних вкладень

підприємства................................................................................ 57

Тема 1.8. Формування оптимальної програми капітальних

вкладень підприємства................................................................ 62

Тема 1.9. Стратегія диверсифікації інвестицій

в альтернативні групи галузей................................................... 68

Тема 1.10. Факторний аналіз джерел фінансування

довгострокових інвестицій........................................................ 85

Тема 1.11. Розрахунок вартості джерел фінансових ресурсів

і формування структури капіталу.............................................. 93

Тема 1.12. Аналіз беззбитковості в оперативному фінансовому

контролінгу підприємства              98

Тема 1.13. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної

діяльності підприємства............................................................ 103

Тема 1.14. Формування дивідендної політики підприємства 107

Тема 1.15. Аналіз грошових потоків підприємства............... 111

Тема 1.16. Коефіцієнтний аналіз ефективності податкової

політики підприємства............................................................. 117

Тема 1.17. Визначення ефективного варіанта оподаткування

підприємства.............................................................................. 123

Тема 1.18. Фінансовий ризик-менеджмент на підприємстві 132

Тема 1.19. Визначення внутрішніх резервів у процесі

санації підприємства................................................................. 136

 

Розділ 2. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКІВ

Тема 2.1. Аналіз пасивних операцій банку і оцінка

вартості ресурсів банку............................................................. 140

Тема 2.2. Оцінка ефективності використання депозитних

ресурсів банку............................................................................ 150

Тема 2.3. Оцінка депозитного ризику банку.......................... 157

Тема 2.4. Трансформація коштів на вимогу в стабільні

ресурси банку методом самостабілізації................................. 160

Тема 2.5. Трансформація варіативної частини поточних пасивів

 у стабільні ресурси банку методом короткострокових

запозичень на міжбанківському ринку................................... 165

Тема 2.6. Формування структури кредитного портфеля

банку.........................................................................................   170

Тема 2.7. Аналіз кредитоспроможності позичальника

і оцінка кредитного ризику банку........................................... 180

Тема 2.8. Управління операціями іпотечного кредитування

банку............................................................................................ 188

Тема 2.9. Управління операціями банківського овердрафту 196

Тема 2.10. Оцінка і регулювання процентного ризику банку 200

Тема 2.11. Формування портфеля цінних паперів банку...... 210

Тема 2.12. Управління факторинговими операціями банку ....218

Тема 2.13. Аналіз і управління прибутковістю банку..... .....221

Тема 2.14. Аналіз ліквідності банку......................................... 228

Тема 2.15. Оцінка прибутковості акцій і управління

вартістю банку..........................................................................   235

 

Розділ 3. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Тема 3.1. Аналіз формування прибутку страхової компанії 242

Тема 3.2. Оцінка ефективної тарифної політики

і рентабельності діяльності страхової компанії....................... 246

Тема 3.3.    Оцінка платоспроможності страхової компанії... 249

Тема 3.4. Рейтингова оцінка страхової компанії

і розроблення політики її підвищення..................................... 251

 

Розділ 4. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

Тема 4.1. Формування портфеля цінних паперів

інвестиційного фонду................................................................ 257

Тема 4.2. Оцінка ефективності діяльності інститутів

спільного інвестування............................................................. 262

Тема 4.3.    Управління діяльністю довірчих товариств......... 267

 

Розділ 5. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ І МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ

Тема 5.1. Аналіз доходів і витрат державного бюджету....... 270

Тема 5.2. Аналіз і оцінка ефективності податкової

політики держави....................................................................... 279

Тема 5.3.    Аналіз формування місцевого бюджету............... 285

Тема 5.4. Оцінка ефективності системи соціального

страхування................................................................................ 288

Тема 5.5.    Фінансове забезпечення економічного зростання...297

 

Додаток. Загальні методичні рекомендації щодо проведення ділової гри у навчальному процесі підготовки фахівців економічного профілю всіх форм навчання...... 305

1.            Суть і актуальність ділової ігри................................ 305

2.            Структура ділової гри................................................ 307

3.             Сценарій ділової гри.................................................. 308

 

Бібліографічний список.......................................................... 318