3.6. Синоніми та пароніми в діловому мовленні

 

Коло питань: синонімічний вибір слова, приклади вживання окремих слів з різними значеннями, приклади застосування паронімів.

 

 

Синонімічний вибір слова

 

Явище синоніміки (від грецького synonymia — однойменність), пов’язане з наявністю у мові близьких, але не тотожних способів висловлення, покликаних якнайточніше відтворювати всі відтінки думки.

Саме незнання синонімічних можливостей мови, невміння вибрати єдино придатне в даній ситуації слово є причиною появи багатьох помилок в усіх стилях мови, у тому числі і в діловому. В останньому, наприклад, часто використовуються слова: робітник — людина, яка працює на промисловому підприємстві; працівник — ширше поняття, ніж робітник (газетний працівник, науковий працівник, торговельний працівник); співробітник — компонент назви посади (провідний науковий співробітник). Усі вони позначають людину, яка працює, але за кожним з них закріплено певну сферу вживання.

Значно складніше розмежувати слова, які перекладаються з російської мови кількома відповідниками. Наприклад: заместитель (рос.) перекладається як заступник і замісник. Ці слова близькі за змістом, але не тотожні: заступник — офіційна назва постійної посади; замісник — людина, яка тимчасово виконує чиїсь обов’язки. Значить, заступник працює водночас зі своїм керівництвом, а замісник заступає відсутнього керівника. Як бачимо, без словника людині, яка недостатньо знає українську мову, перекласти наведене слово було б складно.

 

 

Приклади вживання окремих слів з різними значеннями

 

•  Скринька. Шухлядка. Ящик.

Усі три слова — назви поширених предметів, тому розрізнити їх легко: ящик — «самостійний» предмет для зберігання та перевезення інших предметів; шухляда — складова частина іншого предмета, висувний ящик, складова шафи, стола, буфета; скринька — ящик з отвором (поштова скринька, скринька для скарг, скринька для голосування та ін.).

•  Білет, Квиток,

Справа тут полягає у мовній традиції: де, в якій ситуації папірець називали білет, а де і коли казали квиток. Так, слово квиток виступає в таких словосполученнях: театральний квиток, залізничний квиток, партійний квиток, професійний квиток тощо. Слово білет вживається значно рідше: кредитний білет, банківський білет, екзаменаційний білет. Та сама традиція велить купувати театральний квиток у білетній касі, показувати його білетерові, але не забувати, що це квиток, а не білет [104].

•  Об’єм. Обсяг,

Слово об’єм вживається лише на позначення виміру в кубічних одиницях (об’єм цистерни) в усіх інших випадках — обсяг (обсяг капіталовкладень, обсяг знань, обсяг книги в друкованих аркушах та ін.).

•  Суспільний. Громадський.

Суспільний — прикметник вживається у словосполученнях: суспільний лад або клас; суспільна система, праця; суспільне становище, виробництво, буття тощо.

Громадськийце обов'язок, осуд, порядок, діяч; громадська робота, справа, думка і т. д.

•  Скоро. Швидко.

Слово скоро вживається, коли йдеться про час, слово швидко — на позначення інтенсивності руху.

•  Тепер. Зараз. Нині. Сьогодні.

Ці слова різні за лексичним значенням. Слово тепер виражає теперішній час. З таким же значенням вживаються слова нині, сьогодні. Зараз — характеризує момент розмови, тобто цієї миті, цієї хвилини.

•  Наступний. Подальший.

Слово наступний вживається лише з конкретним поняттям:

наступна зупинка, наступний тиждень. На означення абстрактного поняття вживається слово подальший: подальше життя, подальша доля.

•  Запитання. Питання.

У прямому значенні це близькі слова, які взаємозамінюються. У переносному значенні вживається тільки слово питання. Наприклад: спинимося на цьому питанні, але поставити запитання.

•  Спиратися. Опаритися.

Спиратися на знання, досвід, уміння. Опиратися — чинити опір.

•  Положення. Становище. Стан.

У російській мові на ці слова існує один відповідник — положение. Щоб правильно підібрати потрібне слово, визначаємо значення кожного з них. Слово положення вживається у словосполученнях: горизонтальне положення, вертикальне положення. Становище — міжнародне, офіційне; вживається і в значенні: знайти вихід з певного становища. Слово стан — в таких словосполученнях: стан економіки, фінансів, стан справ, стан хворого.

•  Процент. Відсоток.

Науковий стиль надає перевагу слову процент. Відсоток буквально означає «за сто», «наріст від ста».

•  Неординарний. Оригінальний.

Слово неординарний своїм значенням вказує на те, що якийсь факт, подія, явище виділяється з ряду інших своєю незвичайністю, непересічністю. Наприклад, неординарна людина.

Слово оригінальний означає своєрідний, самобутній. Наприклад, оригінальне оформлення.

Багатство синонімії дає можливість вибрати найточніше для даного контексту слово, уникнути неоднозначного тлумачення та зберігати нейтральний тон [102].

 

 

Приклади застосування паронімів

 

Пароніми (від грецького para — біля, при opota — ім’я) — слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Часто вони мають один корінь, а відрізняються лише суфіксом, префіксом, закінченням, наявністю чи відсутністю частки (-ся). Серед паронімів є слова з різними коренями (плюш і плющ).

Незначна різниця у вимові паронімів спричиняє труднощі у їх засвоєнні, призводить до помилок, зокрема, до Неправильної заміни одного слова іншим. Тому треба особливо уважно стежити за вживанням малознайомих слів і завжди звертатися до відповідних тлумачних словників, щоб уточнити значення, правопис і вимову потрібного слова.

Найчастіше зустрічаємо такі пароніми:

•  Адрес. Адреса.

Адрес — це письмове вітання осіб чи організації переважно з нагоди ювілею, наприклад, вітальним адрес від колишніх студентів.

Адреса — місце проживання чи перебування особи, місце розміщення установи; зазначення цих місць на листі, на посилці, бандеролі тощо.

•  Виборний. Виборчий.

Слово виборний вживається, коли йдеться про виборну посаду, агітацію, про виборність та звітність організацій.

Виборчий — усталилось в таких словосполученнях: виборча кампанія; виборче право; виборчий бюлетень та ін.

•   Виключно. Винятково.

Виключно, тобто лише, тільки (...виключно для співробітників комерційних банків).

Винятково вживається у значенні дуже, особливо, надзвичайно (....товарна біржа має винятково важливе значення).

•   Відпуск. Відпустка.

Відпуск товарів, продаж чого-небудь.

Відпустка — звільнення на певний час від роботи.

•   Дільниця. Ділянка.

Дільниця — це адміністративно самостійний об’єкт або виробничий вузол на будівництві, шахті, а також виборча дільниця. Ділянка — частина поверхні, площі (садова ділянка; дослідна ділянка).

•   Дипломат. Дипломант. Дипломник.

Вказані слова (з фр. diplome — аркуш, документ, складений удвоє) мають такі тлумачення:

Дипломат — посадова особа, яка займається дипломатичною діяльністю.

Дипломант — переможець конкурсу (скрипалів чи співаків).

Дипломник — автор дипломної роботи, підготовленої в коледжі чи вузі.

•   Додержувати. Додержуватися.

Додержувати, тобто виконувати щось точно, забезпечувати наявність чогось (додержувати тишу, порядок). Додержуватися — це означає бути прихильником якоїсь думки, певних поглядів, переконань.

•   Особистий. Особовий.

У російській мові на позначення цих двох понять є лише один відповідник: личный. Отже, слово особистий вживається тоді, коли мовиться про те, що стосується окремої людини: особистий підпис, особисте життя.

Особовий — вживається в таких словосполученнях: особова справа, особовий склад військових зведень, навчальних підрозділів тощо.

•  Покажчик. Показник.

Покажчик — напис, стрілка, довідник.

Показник — це наочне вираження (у цифрах, графічно), наприклад: економічний показник, показник можливостей та ін.

•  Реклама. Рекламація.

Реклама (від лат reclamo — голосно кричати, вигукувати) — процес популяризації товарів, видовищ, послуг. Рекламація (від лат reclamatio — голосне заперечення) — претензія, протест проти недоброякісної продукції.

З наведеного наглядно видно, що явище паронімії вимагає точного знання значень слів і адекватного їх уживання.