§ 4. Система, завдання та організація діяльності органів і установ з питань виконання кримінальних покарань

Невід'ємною частиною системи державних органів, які здійсню­ють правозастосовні та правоохоронні функції, є органи та установи з питань виконання покарань.

Відповідно до Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» в структуру органів та установ з питань виконання кримінальних покарань входять:

центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань зі спеціальним статусом;

територіальні органи управління;

кримінально-виконавча інспекція;

установи виконання покарань;

слідчі ізолятори;

воєнізовані формування;

навчальні заклади;

заклади охорони здоров'я;

підприємства установ виконання покарань,

інші підприємства, установи і організації.

Центральним органом виконавчої влади з питань виконання

покарань є Державна пенітенціарна служба України. Державна пенітенціарна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, входить до сис­теми органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію наступних завдань:

реалізація державної політики у сфері виконання криміналь­них покарань;

внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;

забезпечення формування системи наглядових, соціальних, виховних та профілактичних заходів, які застосовуються до засуджених та осіб, узятих під варту;

контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту.

Державна пенітенціарна служба України здійснює наступні повноваження:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдо­сконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабі­нету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові юстиції України;

подає Міністрові юстиції України пропозиції щодо визначен­ня основних напрямів діяльності органів і установ, що належать до сфери її управління;

аналізує результати діяльності органів і установ, що нале­жать до сфери її управління, готує на їх основі та подає Міністрові юстиції України пропозиції щодо підвищення ефективності функ­ціонування таких органів і установ;

забезпечує виконання державних цільових програм розвитку органів і установ, що належать до сфери її управління;

бере участь у розробленні та виконанні державних комплек­сних програм протидії злочинності;

організовує та контролює виконання вироків суду та інших судових рішень і застосування передбачених законом засобів ви­правлення засуджених;

забезпечує дотримання вимог законодавства в органах і уста­новах, що належать до сфери її управління;

організовує запобігання вчиненню злочинів і дисциплінарних проступків засудженими й особами, взятими під варту, та вжиття щодо них заходів припинення злочинів і дисциплінарних проступків;

забезпечує виявлення і розкриття злочинів, учинених в орга­нах і установах, що належать до сфери її управління, проведення дізнання у справах про такі злочини;

організовує здійснення контролю за поведінкою осіб, звіль­нених від відбування покарання з випробуванням та умовнодо-строково;

забезпечує контроль за організацією охорони установ вико­нання покарань, слідчих ізоляторів, дотриманням правопорядку та безпеки в них;

організовує забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, підрозді­лами таких установ та слідчих ізоляторів;

організовує і контролює оперативно-розшукову діяльність органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, нала­годжує взаємодію з органами, до складу яких входять підрозділи, що провадять таку діяльність;

здійснює довідково-інформаційне та методичне забезпечення органів і установ, що належать до сфери її управління;

забезпечує функціонування власної системи внутрішньої безпеки;

організовує облік та реєстрацію засуджених осіб і осіб, узя­тих під варту, визначає вид установи виконання покарань, у якій відбуватимуть покарання засуджені до позбавлення волі, здійснює їх розподіл, переводить засуджених і осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої;

здійснює передачу осіб під вартою в порядку екстрадиції, а також прийом громадян України, засуджених за кордоном, для відбування покарання на території України та передачу грома­дян іноземних держав, засуджених судами України, для відбу­вання покарання за кордоном, забезпечує транзитне перевезення через територію України осіб, узятих під варту, або засуджених згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

забезпечує виконання актів амністії та помилування, проводить перевірки дотримання органами та установами, що належать до сфери її управління, вимог нормативно-правових актів, які регламентують порядок оформлення матеріалів до клопотання про помилування;

організовує проведення соціально-виховної та психологічної роботи з особами, які відбувають покарання, залучає до її проведен­ня представників релігійних і благодійних організацій, об'єднань громадян, творчих спілок, окремих осіб;

сприяє спостережним комісіям та об'єднанням громадян у здійсненні громадського контролю за дотриманням прав засу­джених під час виконання кримінальних покарань;

організовує у взаємодії з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України професійно-технічне і загальноосвітнє навчання засуджених та надання освітніх послуг особам, узятим під варту;

організовує здійснення медичної практики, санітарно-епідеміологічного нагляду, медичного контролю за станом здоров'я засуджених і осіб, узятих під варту, надання їм медичної допомоги, забезпечує належний санітарно-епідемічний стан в установах ви­конання покарань та слідчих ізоляторах і на їх території;

взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та об'єднаннями громадян щодо підготовки засу­джених до звільнення з установ виконання покарань;

організовує залучення засуджених до суспільно-корисної оплачуваної праці;

здійснює державний нагляд за безпечним веденням робіт персоналом органів і установ, що належать до сфери її управління, засудженими та особами, взятими під варту;

встановлює і підтримує міжнародні зв'язки з міжнародними організаціями, за погодженням з Міністром юстиції України укла­дає угоди з відповідними органами іноземних держав про співро­бітництво у сфері виконання кримінальних покарань, протидії злочинності та з інших питань, що належать до її компетенції;

організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних зі своєю діяльністю, органів і установ, що належать до сфери її управління.

Державну пенітенціарну службу України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесе­ним на підставі пропозицій Міністра юстиції України, та звільняє з посади Президент України. Голова Державної пенітенціарної служ­би України має двох заступників, у тому числі одного першого. Першого заступника, заступника Голови Державної пенітенціарної служби України призначає на посади Президент України за подан­ням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Державної пенітенціарної служби України, погоджених з Міністром юстиції України. Першого заступника, заступника Го­лови Державної пенітенціарної служби України звільняє з посад Президент України.

В структуру центрального апарату Державної пенітенці­арної служби України входять:

Департамент кадрового забезпечення та охорони здоров'я;

Департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення;

Департамент охорони, нагляду і безпеки, режиму та контр­олю за виконанням судових рішень;

Департамент кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи з засудженими;

Департамент виробничої діяльності та ресурсного забезпе­чення Державної пенітенціарної служби України;

Департамент технічної служби;

Департамент бухгалтерського обліку та фінансового забез­печення;

Управління внутрішньої безпеки та протидії корупції;

Управління оперативно-розшукової роботи;

Управління контрольно-ревізійної роботи;

Управління капітального будівництва та розвитку;

Відділ підготовки та супроводження державних закупівель Державної пенітенціарної служби України;

Відділ у зв'язках із засобами масової інформації, громадськіс­тю та міжнародного співробітництва;

Відділ режимно-секретної, мобілізаційної роботи та цивіль­ної оборони;

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетен­ції Державної пенітенціарної служби України, обговорення най­важливіших напрямів її діяльності і проектів нормативно-правових актів, розгляду інших питань у Державної пенітенціарної служби України може утворюватись колегія. Персональний склад коле­гії затверджує Голова Державної пенітенціарної служби України. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Державної пенітенціарної служби України.

Територіальними органами Державної пенітенціарної служ­би України є її управління (відділи) в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області, місті Севас­тополі. Територіальні органи управління здійснюють керівництво оперативно-службовою та фінансово-господарською діяльністю під­порядкованих їм органів і установ з питань виконання криміналь­них покарань та виконують функції, передбачені положеннями про територіальні органи управління, які затверджуються Державною пенітенціарною службою України.

Кримінально-виконавча інспекція — це орган, який виконує покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або за­йматися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт та здійснює контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбуван­ня покарання з випробуванням або умовно-достроково, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Відділи (сектори) кримінально-виконавчої інспекції функціонують в структурі територіальних органів Державної пенітенціарної служби України, а начальники вказаних відділів (секторів) за посадою є заступниками начальни­ків управлінь Державної пенітенціарної служби України.

До установ виконання покарань відносяться арештні доми, кримінально-виконавчі установи, спеціальні виховні устано­ви (виховні колонії).

Кримінально-виконавчі установи поділяються на кримінально-виконавчі установи відкритого типу(виправні центри)і кримінально-виконавчі установи закритого типу (виправні колонії).

Виправні колонії поділяються на колонії мінімального, серед­нього і максимального рівнів безпеки. Виправні колонії мінімаль­ного рівня безпеки поділяються на колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання і колонії мінімально­го рівня безпеки із загальними умовами тримання. У виправних колоніях середнього рівня безпеки можуть створюватися сектори максимального рівня безпеки для відбування покарання чолові­ками, засудженими до довічного позбавлення волі. У виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами три­мання можуть створюватися сектори середнього рівня безпеки для відбування покарання жінками, засудженими до довічного позбав­лення волі.

Слідчі ізолятори (СІЗО) — це установи Державної пенітенціар­ної служби України, призначені для попереднього ув'язнення осіб, щодо яких в порядку, встановленому кримінально-процесуальним законодавством, як запобіжний захід обрано взяття під варту або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт. По­рядок попереднього ув'язнення в слідчих ізоляторах, особливості відвідування цих установ, спеціальні вимоги режиму доступу на їх територію, режим тримання та правове становище ув'язнених ви­значається Законом України «Про попереднє ув'язнення», Кри­мінально-процесуальним і Кримінально-виконавчим кодексами України та іншими законодавчими актами та підзаконними актами Державної пенітенціарної служби України.

Воєнізовані формування — підрозділи, які відповідно до закону діють у складі органів і установ виконання покарань, слідчих ізо­ляторів, призначені для їх охорони та запобігання і припинення дій, що дезорганізують роботу виправних установ.

Підприємства установ виконання покарань є казенними підприємствами, які здійснюють некомерційну господарську ді­яльність без мети одержання прибутку для забезпечення профе­сійно-технічного навчання засуджених та залучення їх до праці. Підприємства установ виконання покарань проводять свою діяль­ність відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Державну кримінально-вико­навчу службу України».

До персоналу Державної пенітенціарної служби України на­лежать особи рядового і начальницького складу, спеціалісти, які не мають спеціальних звань, та інші працівники, які працюють за трудовими договорами в Державній пенітенціарній службі Укра­їни. Служба в Державній пенітенціарній службі України є держав­ною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України. На службу до Державної пенітенціарної служби Укра­їни приймаються на конкурсній, добровільній, контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, ділови­ми та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рів­нем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки. Не можуть бути прийняті на службу особи, які раніше засуджувалися за вчинення злочину.

Персонал Державної пенітенціарної служби України зобов'я­заний неухильно виконувати закони України, додержуватися норм професійної етики, гуманно ставитися до засуджених і осіб, узятих під варту. Особи рядового і начальницького складу та працівники кримінально-виконавчої служби, які виявили жорстоке ставлення до засуджених і осіб, узятих під варту, або вчинили дії, що прини­жують їхню людську гідність, притягуються до відповідальності згідно із законом.

Питання для самоконтролю

Розкрийте правову основу діяльності Міністерства юстиції України.

Які органи входять в структуру Міністерства юстиції?

Визначте основні завдання Міністерства юстиції України.

Охарактеризуйте роль Міністерства юстиції у міжнародних зв'язках.

Визначте систему місцевих управлінь Міністерства юстиції та їх повноваження.

Розкрийте статус державної виконавчої служби.

Які основні завдання покладені на Головне управління юсти­ції Міністерства юстиції України в Автономній республіці Крим?

Розкрийте структуру центрального апарату Міністерства юс­тиції України.

Визначте повноваження Міністра юстиції України.

Quod поп est in actis, поп est in mundo Що не підтверджено документально, те не існує ( не має значення )