§ 3. Державна виконавча служба України: поняття, структура, основні завдання

та організація діяльності

Державна виконавча служба входить до системи органів Мі­ністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб відпо­відно до законів України. Завданням державної виконавчої служби є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, передбачених законом.

Систему органів державної виконавчої служби складають:

центральний апарат державної виконавчої служби Міністер­ства юстиції України;

управління державної виконавчої служби Головного управ­ління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, до складу яких входять відділи примусового виконання рішень;

районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні відділи державної виконавчої служби відповід­них управлінь юстиції.

Міністерство юстиції України через центральний апарат Дер­жавної виконавчої служби Міністерства юстиції України здійснює керівництво органами державної виконавчої служби та контроль за їх діяльністю, добір кадрів, методичне керівництво діяльністю державних виконавців, підвищення їх професійного рівня, фі­нансове і матеріально-технічне забезпечення органів державної виконавчої служби, розглядає скарги на дії державних виконав­ців, організовує виконання рішень відповідно до закону, надає роз'яснення та рекомендації щодо виконання державними вико­навцями рішень у порядку, встановленому законом.

Державна виконавча служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, вхо­дить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рі­шень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів.

Основними завданнями Державної виконавчої служби Укра­їни є:

реалізація державної політики у сфері організації примусо­вого виконання рішень;

внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері виконання рішень;

забезпечення своєчасного, повного і неупередженого вико­нання рішень у порядку, встановленому законодавством;

здійснення освітньо роз'яснювальної роботи з питань вико­нання рішень.

Відповідно до покладений на неї завдань Державна виконавча служба України реалізовує наступні повноваження:

організовує у межах своїх повноважень виконання Конститу­ції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міні­стрів України, додержання прав і свобод людини та громадянина, здійснює контроль за їх реалізацією;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдо­сконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабі­нету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру юстиції України;

забезпечує здійснення державними виконавцями заходів при­мусового виконання рішень, передбачених законами;

забезпечує доступ державних виконавців до баз даних і реє­стрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про борж­ників, їхнє майно та кошти;

забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;

здійснює державний нагляд та контроль за додержанням зако­нодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

здійснює аналітичне, інформаційне та методологічне забез­печення роботи структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повно­важень Державної виконавчої служби України;

організовує ведення обліково-статистичної звітності та аналі­зує стан виконання рішень державними виконавцями;

надає роз'яснення та рекомендації державним виконавцям з питань примусового виконання рішень;

організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із діяльністю Державної виконавчої служби

України, структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної ви­конавчої служби України;

11) організовує освітньо роз'яснювальну роботу, в тому числі в засо­бах масової інформації, з питань, що стосуються виконання її завдань.

Державну виконавчу службу України очолює Голова, якого при­значає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра юстиції України, та звільняє з посади Президент України. Голова Державної виконавчої служ­би України має двох заступників, у тому числі одного першого. Першого заступника, заступника Голови Державної виконавчої служби України призначає на посади Президент України за по­данням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропо­зицій Голови Державної виконавчої служби України, погоджених із Міністром юстиції України. Першого заступника, заступника Голови Державної виконавчої служби України звільняє з посади Президент України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетен­ції Державної виконавчої служби України, обговорення найважли­віших напрямів її діяльності у її складі може утворюватись колегія. Рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу Державної виконавчої служби України.

Працівники органів державної виконавчої служби є державними службовцями, які під час виконання ними службових обов'язків носять формений одяг, зразок якого затверджується Міністерством юстиції України

Виконання рішень, перелік яких встановлено законом, покла­дається на державних виконавців. Державний виконавець є пред­ставником влади і здійснює примусове виконання судових рішень, постановлених іменем України, та рішень інших органів (поса­дових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому законом.

Державними виконавцями є:

начальник відділу примусового виконання рішень, заступник начальника відділу примусового виконання рішень Держав­ної виконавчої служби Міністерства юстиції України;

головний державний виконавець, старший державний ви­конавець, державний виконавець відділу примусового ви­конання рішень Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;

начальники відділів примусового виконання рішень управ­ління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Респу­бліці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, їх заступники;

головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці відділів примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби Головного управ­ління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі;

заступник начальника районного, районного в місті, місько­го (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції — начальник відділу державної виконавчої служби;

заступник начальника, головний державний виконавець, старший державний виконавець, державний виконавець районного, районного в місті, міського (міста обласного зна­чення), міськрайонного відділу державної виконавчої служби відповідного управління юстиції.

Державним виконавцем може бути громадянин України, який має юридичну освіту, володіє державною мовою і здатний за своїми особис­тими і діловими якостями виконувати покладені на нього обов'язки.

Контроль за діяльністю працівників органів державної вико­навчої служби здійснюють Міністерство юстиції України через центральний апарат Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а Головне управління юстиції Міністерства юс­тиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі — через відповідні управління державної виконавчої служби.