§ 2. Структура, організація діяльності, повноваження Міністерства юстиції України та його територіальних органів

Міністерство юстиції України є центральним органом виконав­чої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабі­нетом Міністрів України.

Міністерство юстиції України очолює Міністр юстиції, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України. Міністр юстиції має першого заступника та заступника Міністра — керівника апара­ту, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України і звільняються з посад Президентом України. У разі необ­хідності для забезпечення здійснення Міністерством юстиції Укра­їни окремих завдань за рішенням Президента України у Міністер­стві вводиться посада заступника Міністра юстиції.

Міністр юстиції, здійснюючи керівництво діяльністю Мі­ністерства юстиції України, реалізує наступні повноваження:

спрямовує і координує здійснення іншими центральними ор­ганами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компе­тенції Міністерства юстиції України;

спрямовує та координує діяльність Державної архівної служ­би України, Державної виконавчої служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної реєстраційної служби України, Державної служби з питань захисту персональних даних України

визначає стратегічні напрями роботи Міністерства юстиції України та шляхи виконання покладених на нього завдань, за­тверджує плани його роботи, звіти про їх виконання;

організовує та контролює виконання Конституції та зако­нів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України в апараті Міністерства юстиції України, його територіальних органах;

бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міні­стрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробни­ком яких є Міністерство юстиції України;

представляє в установленому порядку проекти законів Укра­їни, розробником яких є Міністерство юстиції України та служби, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мін'юсту України, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

веде переговори і підписує міжнародні договори Укра­їни у межах наданих йому повноважень;

є відповідно до Конституції України членом Вищої ради юс­тиції;

бере участь у засіданнях з'їзду суддів України та Ради суддів України;

призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Укра­їни від Мін'юсту України;

вносить Президентові України подання про утворення і лік­відацію судів загальної юрисдикції на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду;

вносить Державній судовій адміністрації України подання щодо визначення кількості суддів у судах на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду;

вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання про утворення у межах граничної чисельності державних службовців та працівників Мін'юсту України і коштів, передбачених на його утримання, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів Мі­ністерства, які є юридичними особами, а також затверджує поло­ження про зазначені органи;

приймає у разі потреби за погодженням із Кабінетом Міні­стрів України рішення про утворення, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів як структурних підрозділів апарату Мініс­терства юстиції України;

призначає на посади за погодженням із головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Міністерства юстиції України, призначає на посади та звільняє з посад заступників керівників його терито­ріальних органів;

призначає на посади та звільняє з посад за поданням Голо­ви Державної виконавчої служби України та Голови Державної реєстраційної служби України керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Авто­номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України та Державної реєстраційної служби України;

приймає за поданнями начальників відповідних головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Рес­публіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, погодженими відповідно із Головою Державної виконавчої служби України та Головою Державної реєстраційної служби України, або за подан­нями відповідно Голови Державної виконавчої служби України та Голови Державної реєстраційної служби України рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, об­ластях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України та Державної реєстраційної служби України;

розглядає в установленому порядку питання щодо присво­єння керівникам територіальних органів Міністерства юстиції України відповідних рангів державних службовців, їх заохочення;

призначає на посади та звільняє з посад в установленому по­рядку керівників та заступників керівників самостійних структур­них підрозділів апарату Міністерства юстиції України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

вносить подання щодо представлення в установленому по­рядку державних службовців та працівників апарату Міністер­ства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами України;

порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

притягує до дисциплінарної відповідальності керівників те­риторіальних органів Міністерства юстиції України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

представляє Міністерство юстиції України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами;

скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

Структурними підрозділами центрального апарату Мініс­терства юстиції України є департаменти, управління та відділи за основними напрямками роботи міністерства, а саме:

Департамент взаємодії з органами влади;

Департамент конституційного, адміністративного та соціаль­ного законодавства;

Департамент цивільного, фінансового законодавства та за­конодавства з питань земельних відносин;

Департамент судової роботи;

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності;

Департамент антикорупційного законодавства та законодав­ства про правосуддя;

Департамент міжнародного права та співробітництва;

Департамент нотаріату, банкрутства та функціонування цен­трального засвідчувального органу;

Департамент кадрової роботи та державної служби;

Управління експертного забезпечення правосуддя;

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення;

Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

Управління внутрішнього аудиту;

Відділ режимно-секретної та мобілізаційної роботи;

Прес-служба Міністерства.

Крім цього в центральному апараті Міністерства юстиції Укра­їни функціонує Служба Міністра юстиції, до складу якої входять Керівник служби та Помічники Міністра, а також Група помічни­ків першого заступника Міністра

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про за­ходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 31 травня 2006 р. № 784 на Міністерство юстиції України покладено функції органу, відповідального за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень. Виконання цієї функції покладено на особливу посадову особу в Міністерстві юстиції України — Урядового уповноважено­го у справах Європейського суду з прав людини. Урядовий уповно­важений у справах Європейського суду з прав людини є посадовою особою, на яку покладено повноваження щодо забезпечення пред­ставництва України в Європейському Суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також інформування Комітету Міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Суду. Уповноваженою осо­бою призначається особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш як три роки, володіє однією з офіційних мов Ради Європи

Основними завданнями Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини є:

забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення нею

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, справ за заявами України стосовно порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод іншими дер­жавами — її учасницями, а також як третьої сторони під час розгляду справ за заявами громадян України або юридичних осіб — резидентів України проти інших держав — учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

координація роботи, пов'язаної з підготовкою матеріалів для розгляду справ у Європейському Суді з прав людини та виконанням його рішень, співпраця з цією метою з іншими органами державної влади та органами місцевого самовря­дування;

підготовка і внесення на розгляд Європейського Суду з прав людини необхідних матеріалів, участь у слуханні справ, які ним розглядаються;

інформування в установленому порядку Комітету Міністрів Ради Європи про хід виконання Україною рішень Європей­ського Суду з прав людини;

виявлення причин порушення Конвенції про захист прав лю­дини і основоположних свобод, розроблення пропозицій щодо їх усунення та недопущення порушень у майбутньому;

організація роботи із створення необхідних умов для про­ведення Європейським Судом з прав людини розслідування у справі про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та вжиття заходів відповідно до ре­гламенту Європейського Суду з прав людини;

подання необхідної інформації уповноваженим особам, які проводять перевірку дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Міністерство юстиції України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами державної влади, до­поміжними органами і службами, утвореними Президентом Украї­ни, з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організа­цій, а також підприємствами, установами та організаціями.

Міністерство юстиції України відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів вико­навчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадян­ського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства;

одержувати в установленому законодавством порядку без­оплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених завдань інформацію, документи і матеріа­ли, зокрема від органів статистики — статистичні дані;

скликати в установленому порядку наради з питань, що на­лежать до його компетенції.

Міністерство юстиції України у межах повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Пре­зидента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Мін'юсту України підлягають державній реєстрації в установлено­му законодавством порядку. Рішення Міністерства юстиції У краї­ни, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самовря­дування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетен­ції Міністерства юстиції України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві юстиції України може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Міністерства юстиції України.

До територіальних органів юстиції відносяться Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі. Голо­вні управління юстиції здійснюють свої повноваження як безпо­середньо, так і через утворені в установленому порядку районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції.

Основними завданнями територіальних органів юстиції є:

реалізація державної правової політики, а також забезпечення

реалізації державної політики у сферах реєстрації (легалізації)

об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів,

організації примусового виконання рішень судів та інших органів

(посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану,

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, дер­жавної

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

експертне забезпечення правосуддя;

забезпечення роботи нотаріату;

здійснення в межах повноважень міжнародно-правового спів­робітництва.

Головні управління юстиції, управління юстиції взаємодіють з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, орга­нами місцевого самоврядування, а також підприємствами, устано­вами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до їх компетенції.

Головне управління юстиції у межах своєї компетенції видає на­кази, які є обов'язковими для виконання районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними управліннями юстиції, підвідомчими органами та установами юстиції та посадовими особами. У випадках, пе­редбачених законодавством, акти головного управління юстиції є обов'язковими для виконання територіальними органами мініс­терств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими держав­ними адміністраціями, підприємствами, установами і організація­ми незалежно від форм власності, а також громадянами.

Начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Начальники го­ловних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посаду за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації та звільняються з посади Міні­стром юстиції України.

Начальники управлінь юстиції призначаються на посаду за по­годженням з головами відповідних місцевих державних адміні­страцій та звільняються з посади Міністром юстиції України за по­данням начальника відповідного головного управління юстиції.