§ 1. Поняття та система органів юстиції. Завдання та функції Міністерства юстиції України

Органи юстиції — це очолювана Міністерством юстиції Укра­їни система органів виконавчої влади, які приймають участь у фор­муванні та забезпечують реалізацію державної правової політики, політики з питань банкрутства та використання електронного циф­рового підпису, з формування та забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонуван­ня державної системи страхового фонду документації, у сфері ви­конання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реє­страції юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, з питань реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та ін­формаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.

Система органів юстиції виглядає наступним чином:

Центральний апарат Міністерства юстиції України, який включає в себе:

керівництво Міністерства юстиції України;

структурні підрозділи Міністерства юстиції України;

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини;

служба Міністра юстиції України;

група помічників першого заступника Міністра юстиції України;

Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спря­мовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України:

Державна архівна служба України;

Державна виконавча служба України;

Державна пенітенціарна служба України;

Державна реєстраційна служба України;

Державна служба України з питань захисту персональних даних.

Територіальні органи юстиції:

Головні управління юстиції Міністерства юстиції Укра­їни в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;

Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції;

Управління та відділи Державної виконавчої служби;

Реєстраційні служби;

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану реєстра­ційних служб;

Регіональні представництва Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

Установи та державні підприємства, підвідомчі Міністерству юстиції України:

Державні нотаріальні контори;

Науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;

Державне підприємство «Українська правова інформація»;

Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністер­ства юстиції України;

Центр правової реформи і законопроектних робіт при Мініс­терстві юстиції України;

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівни­ків юстиції.

Відповідно до вимог законодавства, що регулює діяльність Міністерства юстиції України, його основними завданнями є:

формування і забезпечення реалізації державної правової політики, політики у сфері адаптації законодавства Укра­їни до законодавства ЄЄ, політики з питань банкрутства;

формування і забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та ін­ших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

здійснення загального управління у сфері надання безоплат­ної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги

забезпечення представництва інтересів держави у судах Укра­їни, здійснення захисту інтересів України у Європейському суді з прав людини, під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іно­земних суб'єктів та України;

експертне забезпечення правосуддя;

організація роботи нотаріату;

виконання функцій центрального засвідчувального органу шляхом забезпечення створення умов для функціонування засвідчувальних центрів органів виконавчої влади або інших державних органів та центрів сертифікації ключів;

протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло­чинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріу­сів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги);

здійснення міжнародно-правового співробітництва, забезпе­чення дотримання і виконання зобов'язань, узятих за між­народними договорами України з правових питань.

Крім вищезазначеного, Міністерство юстиції України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері адап­тації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Відповідно до покладених на Міністерство юстиції завдань, воно виконує певні функції, які можуть бути систематизовані в рамках декількох груп за основними напрямками діяльності.

До першої групи належать функції, які стосуються координа­ції Міністерством юстиції роботи по забезпеченню державної полі­тики у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄЄ:

організовує роботу з підготовки щорічного плану заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, проводить моні­торинг її виконання;

здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та ме­тодологічне забезпечення виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, переклад актів acquis communautaire[1] українською мовою, оновлення глосарія термінів acquis communautaire.

Друга група функцій об'єднує у собі ті, що стосуються підго­товки пропозицій та координації роботи щодо проведення правової реформи та вдосконалення законодавства, його систематизації, розроблення проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України з правових питань, проведення правової експер­тизи проектів нормативно-правових актів; здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів та ведення Єдиного держав­ного реєстру таких актів. У зв'язку з цим Міністерство Юстиції України:

розробляє за дорученням Президента України, Кабінету Мі­ністрів України та з власної ініціативи проекти законів та інших нормативно-правових актів;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та подає їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

здійснює правову експертизу проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів Укра­їни, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

проводить гендерно-правову експертизу актів законодавства;

здійснює антикорупційну експертизу нормативно-правових актів державних органів та органів місцевого самоврядування;

вживає відповідно до законодавства заходів щодо усунення державними органами та органами місцевого самоврядування корупційних правопорушень, виявлених під час здійснення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів;

веде Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-пра­вових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

перевіряє у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, а також інших органах, акти яких від­повідно до законодавства підлягають державній реєстрації, стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-пра­вових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та при­тягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

розробляє за пропозиціями міністерств та інших централь­них органів виконавчої влади плани законопроектної роботи, координує нормотворчу діяльність у міністерствах та інших цен­тральних органах виконавчої влади, здійснює контроль за такою діяльністю;

підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання; веде облік та здійснює збері­гання чинних міжнародних договорів України, актів законодавства держав, з якими здійснюється обмін правовою інформацією;

забезпечує ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, надання з нього інформації;

здійснює офіційне опублікування нормативно-правових ак­тів, чинних міжнародних договорів України, рішень Європейсько­го суду з прав людини щодо України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України»;

здійснює офіційне видання збірників актів законодавства та кодексів, виступає засновником журналів і газет із правових питань;

координує діяльність міністерств та інших центральних ор­ганів виконавчої влади з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її по­ліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

здійснює методичне керівництво правовою роботою в мі­ністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місце­вих державних адміністраціях, а також на державних підпри­ємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях, організовує підвищення кваліфікації працівників їх юридичних служб;

перевіряє в міністерствах, інших центральних органах вико­навчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністер­ствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господар­ських об'єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених по­рушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

видає висновок щодо призначення на посаду керівників юри­дичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Третю групу характеризує сукупність функцій Міністерства юстиції України щодо забезпечення у межах його компетенції на­дання юридичних послуг із метою реалізації прав, свобод і закон­них інтересів громадян та юридичних осіб, надання безоплатної правової допомоги. На реалізацію цього напрямку Міністерство юстиції України:

сприяє розвитку надання юридичних послуг із метою реаліза­ції прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

забезпечує координацію діяльності центральних органів ви­конавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань реалізації Закону України «Про без­оплатну правову допомогу»

затверджує нормативно-правові акти із питань функціону­вання системи безоплатної правової допомоги та надання такої допомоги відповідно до закону;

надає методичну допомогу органам виконавчої влади та орга­нам місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання безоплатної первинної правової допомоги;

бере участь у розробленні та розповсюдженні освітніх програм у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

забезпечує роботу громадських приймалень із надання без­оплатної первинної правової допомоги;

відповідає за впровадження та функціонування системи без­оплатної вторинної правової допомоги;

утворює центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та контролює їх діяльність;

забезпечує підвищення професійного рівня працівників цен­трів із надання безоплатної вторинної правової допомоги;

установлює порядок ведення головними управліннями юсти­ції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас­тополі локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплат­ну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору;

забезпечує проведення конкурсів головними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Четверте коло функцій пов'язане з експертним забезпеченням правосуддя, у ході якого Міністерство юстиції України:

організовує відповідно до законодавства експертне забезпе­чення правосуддя та проведення науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи;

забезпечує організацію роботи Центральної експертно-квалі­фікаційної комісії при Міністерстві юстиції України і Науково-кон­сультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України;

присвоює кваліфікацію судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, видає свідоцтво встановленого зразка та здійснює контроль за їх діяльністю;

зупиняє дію або анулює свідоцтва про присвоєння кваліфіка­ції судового експерта;

забезпечує ведення Державного реєстру атестованих судових експертів та Реєстру методик проведення судових експертиз;

спрямовує і контролює діяльність науково-дослідних установ, які проводять судову експертизу та належать до сфери управління Мін'юсту України, здійснює нормативно-методичне забезпечення їх діяльності;

координує діяльність міністерств та інших центральних орга­нів виконавчої влади з питань розвитку судової експертизи; забез­печує організацію роботи Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України;.

Дещо інший характер має п'ята група функцій щодо організації роботи нотаріату. В цьому напрямку Міністерство юстиції України:

здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності, зо­крема встановлює порядок допуску громадян до її провадження, здійснює контроль за організацією роботи нотаріату, керівництво державними нотаріальними конторами, перевіряє стан організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів і виконання ними правил нотаріального діловодства, видає та анулює свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, встановлює зразок і опис печатки приватного нотаріуса, погоджує визначену головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі кількість посад стажистів нотаріусів, установлює умови і порядок прохо­дження стажування, вимоги до робочого місця (контори) приват­ного нотаріуса та ведення нотаріального діловодства, порядок про­ведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства, порядок підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату, нотаріусів та помічників нотаріусів;

забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Єдиного реєстру нотаріусів, Держав­ного реєстру правочинів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей;

забезпечує в установленому законодавством порядку органі­зацію доступу до реєстрів інформаційної мережі Єдиних та Дер­жавних реєстрів Міністерства юстиції України;

забезпечує організацію роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, Комісії з розгляду питань щодо анулювання свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю та Комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог актів законодавства, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалі­зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, надає консульським установам і дипломатичним представництвам допомогу з питань вчинення нотаріальних дій;

проставляє апостиль на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на призначених для викорис­тання на території іноземних держав документах, що оформляють­ся нотаріусами;

Певні функції Міністерство юстиції України виконує з метою розвитку правової освіти населення, що здійснюється в рамках шостої групи, а саме:

координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, мі­ністерств та інших органів виконавчої влади Автономної Республі­ки Крим, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів із питань щодо правової освіти на­селення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань та надає їм необхідну методичну допомогу;

бере участь разом із Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю «Правознав­ство» у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів; вносить до відповідних органів управління освітою про­позиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з вивченням пра­ва у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

бере участь у проведенні ліцензійної та акредитаційної екс­пертизи спеціальності «Правознавство» та перевірки дотримання державних вимог щодо провадження освітньої діяльності вищими навчальними закладами, які здійснюють підготовку юристів.

Важливу роль відіграє Міністерство юстиції України у правово­му забезпеченні міжнародних зв'язків держави. Функції Мін'юсту у цьому напрямку об'єднані в рамках сьомої групи:

проводить правову експертизу проектів міжнародних дого­ворів України, готує висновки щодо здійснення внутрішньодер­жавних процедур, необхідних для набрання чинності такими до­говорами, а також юридичні висновки, інші матеріали, необхідні для набрання чинності міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України;

укладає угоди про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, орга­нізовує у межах повноважень взаємодію з ними;

забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення законо­давства України у відповідність із принципами та стандартами

Ради Європи, інтеграції його в систему міжнародного права, коор­динує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади із зазначених питань;

здійснює представництво інтересів іноземних осіб під час роз­гляду справ судами України у межах виконання Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей;

організовує виконання і надає методичну допомогу судам та іншим органам державної влади під час виконання міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Міністер­ства юстиції України;

перевіряє стан виконання органами державної влади зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України з пи­тань міжнародно-правових відносин і правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, надає рекомендації щодо по­ліпшення відповідної роботи, вносить пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідаль­ності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

виконує функції Національного органу України для сприяння контактам з Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права, бере у межах повноважень участь у діяльності інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, у тому числі забезпечує виконання зобов'язань, що випливають із член­ства України в таких організаціях, а також здійснює співробітни­цтво з іншими міжнародними організаціями з питань, що належать до його компетенції;

бере в установленому порядку участь у роботі двосторонніх і багатосторонніх комісій, а також інших міжнародних органів та інституцій, погоджує кандидатури членів та іншого персоналу від України в міжнародних судових органах і радників із правових питань закордонних дипломатичних установ України;

забезпечує підготовку матеріалів з питань, що належать до його компетенції, у зв'язку з участю України у відповідних між­народних організаціях та інтеграцією її в такі організації;

забезпечує правове співробітництво судів та інших органів державної влади у цивільних і кримінальних справах із компетент­ними органами іноземних держав на підставі законів та міжнарод­них договорів України, вирішує питання про видачу правопоруш­ників (екстрадицію), виконує інші функції, визначені законами і міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

вирішує у межах повноважень питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних до­говорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин та правового спів­робітництва у цивільних і кримінальних справах, у галузі міжна­родного приватного права, захисту прав людини;

Діяльність Міністерства юстиції України щодо представництва інтересів Кабінету Міністрів України в національних судових ін­станціях, а також інтересів держави, Президента України, Кабі­нету Міністрів України у закордонних юрисдикційних органах та міжнародних судових інстанціях об'єднана восьмою групою функцій:

виступає як представник інтересів Кабінету Міністрів Укра­їни під час розгляду справ судами України;

здійснює міжвідомчу координацію із захисту інтересів держа­ви в судах загальної юрисдикції під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України, міністер­ства або інші центральні органи виконавчої влади;

виступає як представник інтересів держави, Президента Укра­їни, Кабінету Міністрів України під час урегулювання спорів, роз­гляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іно­земного суб'єкта та України;

забезпечує підготовку документів та представництво інтер­есів держави в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звітує перед Комітетом міністрів Ради Європи про стан виконання рішень Європейського суду з прав лю­дини у справах проти України;

забезпечує виконання рішень Європейського суду з прав лю­дини у справах проти України;

залучає юридичних радників, зокрема іноземних, для захисту прав та інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдик­ційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України.

Дев'ята група функцій відображає напрямки діяльності Мініс­терства юстиції України у реалізації державної політики з питань банкрутства:

сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для здійснення процедур відновлення платоспро­можності боржника або визнання його банкрутом;

пропонує господарському суду кандидатури арбітражних ке­руючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, щодо яких порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених законом випадках;

організовує підготовку арбітражних керуючих (розпорядни­ків майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

здійснює ліцензування діяльності фізичних осіб — підпри­ємців, які провадять діяльність як арбітражні керуючі (розпоряд­ники майна, керуючі санацією, ліквідатори), видає, переоформлює та анулює ліцензії, видає дублікати ліцензій на провадження ді­яльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), приймає рішення про визнання таких лі­цензій недійсними;

забезпечує здійснення процедури банкрутства щодо відсут­нього боржника;

веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних;

організовує проведення експертизи фінансового стану держав­них підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, під час підготовки справи про банкрутство до розгляду або її розгляду господарським судом у разі призначення судом експертизи та надання відповід­ного доручення;

готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних підпри­ємств чи підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 25 відсотків;

готує та подає в установленому порядку на затвердження Ка­бінету Міністрів України типові документи щодо здійснення про­цедур банкрутства;

затверджує ліцензійні умови провадження діяльності ар­бітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та порядок контролю за їх додержанням;

здійснює у межах повноважень контроль за додержанням арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) ліцензійних умов;

видає накази про усунення порушень ліцензійних умов ар­бітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими са­нацією, ліквідаторами);

формує і веде ліцензійний реєстр арбітражних керую­чих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Міністерство юстиції України як центральний засвідчувальний орган системи електронного цифрового підпису виконує десяту групу функцій:

забезпечує розроблення норм, стандартів і технічних регла­ментів у сфері електронного цифрового підпису;

забезпечує здійснення відповідно до законодавства технічного регулювання у сфері електронного цифрового підпису;

здійснює організаційні заходи щодо застосування електро­нного цифрового підпису.

Специфічне коло функцій Міністерства юстиції України, об'єднаних в одинадцяту групу, пов'язане із його діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом:

здійснює у сфері запобігання та протидії легалізації (відми­ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму регулювання і нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу — нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги, шляхом проведення планових і поза­планових перевірок, у тому числі виїзних;

забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допо­моги суб'єктам первинного фінансового моніторингу — нотаріусам, адвокатам та іншим особам, які надають юридичні послуги;

проводить у межах повноважень перевірку організації про­фесійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відпо­відальних за проведення фінансового моніторингу;

інформує Державну службу фінансового моніторингу Укра­їни про дотримання суб'єктами первинного фінансового моніто­рингу — нотаріусами, адвокатами та іншими особами, які нада­ють юридичні послуги, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, в тому числі про виявлені по­рушення та заходи, вжиті для їх усунення.

Крім цього, Міністерство юстиції виконує також інші функції, які становлять дванадцяту групу:

надає роз'яснення з питань, пов'язаних із діяльністю Мініс­терства юстиції України, його територіальних органів, підпри­ємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мін'юсту України, його територіальних органів, під­приємств, установ та організацій, що належать до сфери його управ­ління, а також стосовно актів, які ним видаються;

утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, фор­мує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін'юсту України;

виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управ­ління, в тому числі державними підприємствами, що є адміністра­торами реєстрів, функціонування яких забезпечують центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і коор­динується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України.