§ 3- Організація діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Для забезпечення діяльності Уповноваженого утворюється се­кретаріат, який є юридичною особою, має свій рахунок у банку та печатку встановленого зразка. Структура секретаріату, розподіл обов'язків та інші питання щодо організації його роботи регулю­ються Положенням «Про секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

При Уповноваженому з метою надання консультаційної під­тримки, проведення наукових досліджень, а також вивчення про­позицій щодо поліпшення стану захисту прав і свобод людини та громадянина може створюватися консультативна рада (яка може діяти і на громадських засадах) із осіб, що мають досвід роботи в галузі захисту прав і свобод людини та громадянина.

У своїй діяльності Уповноважений використовує відомості про порушення прав і свобод людини та громадянина, які він отримує зі звернень громадян України, іноземців, осіб без громадянства чи їх представників, звернень народних депутатів України та власної ініціативи.

Актами реагування Уповноваженого щодо порушень положень Конституції України, законів України, міжнародних договорів України стосовно прав і свобод людини і громадянина є консти­туційне подання Уповноваженого та подання Уповноваженого до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб.

Конституційне подання Уповноваженого — це акт реагуван­ня до Конституційного Суду України щодо вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційності) закону України чи іншого правового акта Верховної Ради України, акта Президента України та Кабінету Міністрів України, правового акта Автономної Республіки Крим; офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

Подання Уповноваженого — акт, який вноситься Уповноваже­ним до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадовим і службовим особам для вжиття відповідних заходів у місячний строк щодо усунення виявлених порушень прав і свобод людини та громадянина.

Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їх­ніх інтересах, відповідно до Закону України «Про звернення гро­мадян». Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини та громадянина. За наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років.

При розгляді звернення Уповноважений вживає таких заходів:

відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод людини та громадянина;

роз'яснює заходи, що їх має вжити особа, яка подала звернен­ня Уповноваженому;

направляє звернення за належністю в орган, до компетенції якого належить розгляд справи, та контролює розгляд цього звер­нення;

відмовляє в розгляді звернення.

Уповноважений не розглядає тих звернень, які розглядаються судами, зупиняє вже розпочатий розгляд, якщо заінтересована особа подала позов, заяву або скаргу до суду. Повідомлення про прийняття звернення до розгляду або відмову у прийнятті звер­нення до розгляду надсилається в письмовій формі особі, яка його подала. Відмова у прийнятті звернення до розгляду повинна бути вмотивованою.

Протягом першого кварталу кожного року Уповноважений представляє Верховній Раді України щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самовря­дування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяль­ністю) права і свободи людини та громадянина, та про виявле­ні недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини та громадянина.

Щорічна доповідь повинна містити посилання на випадки по­рушень прав і свобод людини та громадянина, щодо яких Уповно­важений уживав необхідних заходів, на результати перевірок, що здійснювалися протягом року, висновки та рекомендації, спрямо­вані на поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини та громадянина. У разі необхідності Уповноважений може пред­ставити Верховній Раді України спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини та громадянина.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації неза­лежно від форми власності, посадові та службові особи, до яких звернувся Уповноважений, зобов'язані співпрацювати з ним і по­давати йому необхідну допомогу, зокрема:

забезпечувати доступ до матеріалів і документів, у тому числі на засадах, зазначених нормативними актами про охорону держав­ної та службової таємниць;

надавати інформацію і давати пояснення стосовно фактичної і правової підстави своїх дій та рішень.

Відмова органів державної влади, органів місцевого самовря­дування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організа­цій незалежно від форми власності, їх посадових і службових осіб від співпраці, а також умисне приховування або надання неправ­дивих даних, будь-яке незаконне втручання в діяльність Уповно­важеного з метою протидії тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Проаналізуйте порядок призначення на посаду та припинен­ня повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Дайте визначення і охарактеризуйте акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Визначте правовий статус «омбудсмена» за чинним законо­давством.

Який строк повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?

Errare humanum est, stultum est in errore

perseverare

Людині властиво помилятися, нерозумно уперто триматися своєї помилки