§ 2. Правовий статус Уповноваженого Верховної

Ради з прав людини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини є посадовою осо­бою, статус якої визначається Конституцією України та Законами України «Про державну службу», «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» тощо.

Уповноважений виступає незаангажованим, деполітизованим інститутом, який безпосередньо приймає скарги від громадян. Він здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб, у тому числі і від Верховної Ради України. Неза­лежність Уповноваженого з прав людини забезпечується тим, що він може співпрацювати з різними складами Верховної Ради, оскільки термін його повноважень не співпадає з терміном повно­важень національного законодавчого органу. Крім того, повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи обмежені у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску (саморозпуску), введення воєнного або надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях.

Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Уповноваженим може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 40 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх п'яти років проживає в Україні. Не може бути призначено Уповноваженим особу, яка має судимість за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена та не знята в установле­ному законом порядку. Уповноважений призначається строком на п'ять років.

Пропозиції щодо кандидатур на посаду Уповноваженого вносять Голова Верховної Ради України або не менше однієї четвертої на­родних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.При вступі на посаду Уповноважений на пленарному засіданні Верховної Ради України складає присягу такого змісту: «Я, (ім'я та прізвище), заступаючи на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, урочисто присягаю чесно та сумлін­но захищати права і свободи людини і громадянина, добросовісно виконувати свої обов'язки, додержуватися Конституції України і законів України та керуватися справедливістю і власною совістю. Зобов'язуюся діяти незалежно, неупереджено, в інтересах людини і громадянина». Повноваження Уповноваженого починаються з мо­менту складення присяги.

Уповноважений не може мати представницького мандата, обі­ймати будь-які інші посади в органах державної влади, виконува­ти іншу оплачувану чи неоплачувану роботу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, крім викладацької, наукової або іншої творчої діяльнос­ті. Він не може бути членом будь-якої політичної партії.

Повноваження Уповноваженого можуть бути припинені у разі:

відмови його від подальшого виконання обов'язків шляхом подання заяви про складення своїх повноважень;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

набрання законної сили рішенням суду про визнання особи, яка обіймає посаду Уповноваженого, безвісно відсутньою або про оголошення її померлою;

складення присяги новообраним Уповноваженим;

смерті особи, яка обіймає посаду Уповноваженого.

Крім того Уповноважений може бути звільнений від займаної посади Верховною Радою України у разі:

порушення присяги;

порушення вимог щодо несумісності діяльності;

припинення громадянства України;

неспроможності протягом більше чотирьох місяців підряд виконувати обов'язки через незадовільний стан здоров'я чи втрату працездатності.

Висновок щодо наявності підстави для звільнення з посади Упо­вноваженого повинна дати тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України. При наявності зазначених підстав Верховна Рада може розглянути питання і прийняти відповідну постанову про звільнення з посади Уповноваженого за поданням Голови Верховної Ради або не менш як однієї четвертої народних депутатів Укра­їни від конституційного складу Верховної Ради України.

Уповноважений вважається звільненим з посади, якщо за це проголосувала більшість народних депутатів України від консти­туційного складу Верховної Ради України.

Для виконання завдань, покладених на Уповноваженого, він наділяється широкою компетенцією, зокрема має право:

невідкладного прийому Президентом України, Головою Вер­ховної Ради України, Прем'єр-міністром України, головами Кон­ституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України, Генеральним прокурором України, керівниками інших державних органів, органів місцевого самовря­дування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій неза­лежно від форми власності, їх посадовими та службовими особами;

бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, Кабі­нету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховно­го Суду України та вищих спеціалізованих судів України, колегії прокуратури України та інших колегіальних органів;

звертатися до Конституційного Суду України з поданням:

про відповідність Конституції України законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Пре­зидента України, актів Кабінету Міністрів України, право­вих актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які стосуються прав і свобод людини і громадянина;

про офіційне тлумачення Конституції України та законів України;

безперешкодно відвідувати органи державної влади, ор­гани місцевого самоврядування, підприємства, установи, організа­ції незалежно від форми власності, бути присутнім на їх засіданнях;

на ознайомлення з документами, у тому числі і секретни­ми (таємними), та отримання їх копій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на під­приємствах, в установах, організаціях незалежно від форми влас­ності, органах прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах;

вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок діяльності підконтрольних і підпорядкованих їм під­приємств, установ, організацій, виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків;

запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються по справі;

відвідувати у будь-який час місця тримання затриманих, по­переднього ув'язнення, установи відбування засудженими пока­рань та установи примусового лікування і перевиховання, психіа­тричні лікарні, опитувати осіб, які там перебувають, та отримувати інформацію щодо умов їх тримання;

бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій, у тому чис­лі на закритих судових засіданнях, за умови згоди суб'єкта права, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим;

звертатися до суду із заявою про захист прав і свобод лю­дини і громадянина, які за станом здоров'я чи з інших поважних причин не можуть цього зробити самостійно, а також особисто або через свого представника брати участь у судовому процесі у випад­ках та порядку, встановлених законом;

направляти у відповідні органи акти реагування Уповнова­женого у разі виявлення порушень прав і свобод людини та грома­дянина для вжиття цими органами заходів по припиненню таких порушень та відновлення порушених прав;

перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод лю­дини і громадянина відповідними державними органами, в тому числі тими, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність;

здійснювати контроль за забезпеченням рівних прав та мож­ливостей жінок і чоловіків.

Крім повноважень, наданих Уповноваженому, він має також і ряд обов'язків. Так, Уповноважений зобов'язаний додержуватися Конституції України і законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом інтересів людини і громадянина, забез­печувати виконання покладених на нього функцій та повною мірою використовувати надані йому права.

Уповноважений зобов'язаний зберігати конфіденційну інфор­мацію. Це зобов'язання діє і після припинення його повноважень. У разі розголошення таких відомостей Уповноважений несе від­повідальність у встановленому законодавством порядку. Уповно­важений не має права розголошувати також отримані відомості про особисте життя заявника та інших причетних до заяви осіб без їхньої згоди.

Втручання органів державної влади, органів місцевого само­врядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, органі­зацій незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб у діяльність Уповноваженого забороняється. Уповноважений не зобов'язаний давати пояснення по суті справ, які закінчені або перебувають у його провадженні.

Уповноважений користується правом недоторканності на весь час своїх повноважень. Він не може бути без згоди Верховної Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності або підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, затриманий, заарештований, підданий обшуку, а також особистому огляду. Кримінальну справу проти Уповноваженого може бути порушено лише Генеральним прокурором України. За по­рушення законодавства щодо гарантій діяльності Уповноваженого, його представників та працівників секретаріату винні особи притя­гаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.