§ 1. Завдання та мета діяльності Уповноваженого

Верховної Ради з прав людини

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Упо­вноважений Верховної Ради України з прав людини, який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, якого у європейських країнах називають «омбудсменом», виступає до­датковим механізмом захисту прав і свобод людини і громадянина. Діяльність Уповноваженого не відміняє і не передбачає перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і понов­лення порушених прав і свобод, а, навпаки, доповнює існуючі засо­би захисту прав людини та громадянина та певною мірою компен­сує недоліки традиційних засобів захисту прав та свобод.

Діяльність Уповноваженого з прав людини безпосередньо спря­мована на охорону прав і свобод людини, розширення обізнаності громадян про порушення їхніх прав і свобод органами влади, по­садовими особами тощо. Юрисдикція правоохоронних та право- захисних повноважень Уповноваженого Верховної Ради з прав людини поширюється на відносини, що виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина лише між громадянином Укра­їни, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території України, та орга­нами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.

Метою парламентського контролю, який здійснює Уповно­важений, є:

захист прав і свобод людини та громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними до­говорами України;

забезпечення додержання та поваги до прав і свобод людини та громадянина з боку органів державної влади, місцевого самовря­дування, їх посадових і службових осіб;

запобігання порушенням прав і свобод людини та громадяни­на або сприяння їх поновленню;

сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини та громадянина у відповідність з Конституцією України та міжнародними стандартами у цій галузі;

поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітни­цтва в галузі захисту прав і свобод людини та громадянина;

запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод;

сприяння правовій інформованості населення та захист кон­фіденційної інформації про особу.