§ 3. Правовий статус працівників митних органів

На службу в митні органи України приймаються на добровіль­ній договірній основі громадяни, що здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я викону­вати покладені на митні органи України завдання. При прийнятті на службу може бути встановлений іспитовий термін до шести мі­сяців. Не можуть бути прийняті до митних органів особи, які були засуджені за вчинення злочину.

Суміщення служби в митних органах з будь-яким підприєм­ництвом, а також з роботою на підприємствах, в установах і орга­нізаціях, крім наукової або педагогічної діяльності у вільний від роботи час, не допускається. Винятком є реалізація прав власника приватизаційних сертифікатів та інших корпоративних прав. При цьому функції управління такою власністю мають бути передані довіреній особі на весь строк служби в митних органах.

Забороняється спільна служба в одному митному органі (під­розділі) осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, по­дружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також брати, сестри, батьки та діти подружжя), якщо за службовим становищем один з них під­леглий або підконтрольний іншому. Службові особи митних органів не можуть бути членами політичних партій та рухів, брати участь у діяльності інших об'єднань громадян, що мають політичні цілі.

Службовим особам митних органів, які мають персональні зван­ня, встановлюється строк вислуги: для жінок — 20 років, для чо­ловіків — 25 років, з правом виходу на пенсію жінок — у 50 років, чоловіків — у 55 років.

Час перебування на службі в митних органах зараховується до за­гального і безперервного трудового стажу. Військовозобов'язані службові особи митних органів, які мають персональні звання, знімаються в установленому порядку з військового обліку і пере­бувають на спеціальному обліку Держмиткому.

Службові особи митних органів зобов'язані:

неухильно дотримувати вимог Конституції, Митного кодексу України, інших нормативних актів, що регламентують діяльність митних органів;

активно захищати інтереси України, зберігати і примножу­вати її економічний потенціал, історичні та культурні цінності народу України;

сумлінно, на високому професійному рівні виконувати служ­бові обов'язки, накази та розпорядження безпосередніх і прямих начальників; підвищувати свої знання, вдосконалювати вміння та навички;

постійно вдосконалювати роботу, пов'язану із здійсненням митного контролю, вести боротьбу з контрабандою та іншими по­рушеннями митних правил, виявляти при цьому ініціативність і наполегливість;

не допускати порушень трудової дисципліни, а також вчин­ків, не сумісних зі статусом працівника митної служби, виявляти пильність, зберігати державну, службову та комерційну таємницю;

ставитися з належною увагою до громадян України, інозем­них громадян та осіб без громадянства, бути нетерпимими до будь-яких порушень їхніх прав, законних інтересів, приниження честі й гідності.

За порушення трудової дисципліни, недбале та несумлінне став­лення до виконання своїх обов'язків службові особи митних орга­нів несуть відповідальність відповідно до законодавства України. За вчинені злочини службові особи митних органів притягаються до відповідальності згідно з кримінальним законодавством України.

Службові особи митних органів, які виявили бажання звільни­тися зі служби, письмово попереджають про це керівника митного органу не пізніш як за два тижні до дня звільнення.

Службові особи митних органів звільняються зі служби:

за віком — у разі досягнення граничного віку, встановленого для них Положенням «Про порядок і умови проходження служби в митних органах»;

через хворобу — у разі визнання їх непридатними до служби в митних органах за рішенням медичної комісії;

через службову невідповідність;

за порушення дисципліни, правил митного контролю, за інші вчинки, що дискредитують службову особу, відповідно до Дисциплінарного статуту працівників митних органів України;

за власним бажанням;

через скорочення штатів — у разі відсутності можливості використання по службі;

у зв'язку з переведенням у встановленому порядку на іншу роботу.

Службові особи, засуджені за вчинення злочину, підлягають звільненню зі служби в митних органах після набуття законної сили вироком суду. Звільнення з роботи службових осіб митних ор­ганів провадиться керівниками органів, які мають право прийняття на роботу. Після звільнення з митних органів службові особи, що мають персональні звання, беруться військовими комісаріатами на військовий облік у встановленому порядку.

Питання для самоконтролю

Визначте цілі митної справи: економічні та правоохоронні.

Розкрийте систему органів управління митної справи.

Охарактеризуйте сутність митного контролю та митного оформлення.

Які вимоги висуваються до кандидата на посаду працівника митних органів?

Які заходи застосовуються до порушників митних правил?

Розкрийте правовий статус (сукупність прав та обов'язків) митних органів України.

Проаналізуйте особливості діяльності митних органів Укра­їни.РОЗДІЛ IV ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

Qui jure suo utitur, nemini facit injuriam Хто користується своїм правом, той не порушує права іншого