§ 2. Основні напрямки діяльності та повноваження митних органів

Повноваження митних органів визначаються законодавством України. На них покладається митний контроль, митне оформлен­ня, декларування, переміщення та пропуск товарів і транспорт­них засобів через митний кордон України, збирання мита і митних зборів, перевезення та зберігання товарів та інших предметів, які знаходяться під митним контролем, дізнання та оперативно-розшукова діяльність.

Митний контроль — це здійснювана митними органами ді­яльність по забезпеченню дотримання державними органами, під­приємствами, їх посадовими особами і громадянами порядку пере­міщення через митний кордон України товарів та інших предметів.

Митний контроль здійснюється шляхом:

перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;

митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян);

обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;

перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщу­ються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і збо­рів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;

огляду територій та приміщень складів тимчасового збері­гання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходять­ся або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом;

Митне оформлення — це дії посадових осіб митниці, здійсню­вані з метою забезпечення митного контролю і для застосування засобів державного регулювання ввозу на митну територію Укра­їни, вивозу за її межі і транзиту через територію України товарів та інших предметів.

Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержа­них під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформлення ре­зультатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів.

Товари та інші предмети, що пересуваються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному й екологічному контролю. Митне оформлення може бути довершено тільки після закінчення відзначених видів контролю.

Декларування — це надання митному органу юридичною чи фізичною особою відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи по відношенню до яких змінюється митний режим.

Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановле­ною формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Переміщення та пропуск через митний кордон України това­рів і транспортних засобів здійснюється через пункти пропуску на митному кордоні України. Громадяни можуть вільно переміщу­вати через митний кордон України любі валютні і інші цінності, спадщину, а також речі, за виключенням речей, ввезення, транзит або вивіз яких заборонено законодавством України.

Тимчасове зберігання. Товари і транспортні засоби з моменту пред'явлення митному органу і до їх випуску відповідно до обрано­го митного режиму можуть перебувати на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Такі товари і транспортні засоби до завер­шення митного оформлення з дозволу відповідного митного орга­ну розміщуються на складах тимчасового зберігання. Товари, що зберігаються під митним контролем, за якими власник або уповно­важена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, підлягають реалізації, про що відповідний митний орган повідо­мляє власника зазначених товарів не пізніш як за два тижні до за­кінчення строків зберігання.

У здійсненні митного контролю, оформленні взятих митних платежів знаходить своє відображення правоохоронна діяльність митних органів. Крім цього, на них покладено завдання по бо­ротьбі з деякими видами економічних злочинів, які пов'язані з посяганнями на митну справу (контрабанда, незаконний експорт товарів, науково-технічної інформації і послуг, які використо­вуються для створення озброєння і військової техніки, зброї, по­рушення митного законодавства України; ухилення від сплати мита або збору; незаконний вивіз або неповернення на територію України предметів художнього, історичного і археологічного над­бання народу.

При виявленні фактів порушення митних правил митні ор­гани приймають заходи по припиненню і попередженню таких дій. За порушення митних правил можуть бути накладені такі стягнення:

попередження;

штраф;

3) конфіскація товарів — безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховища­ми (тайниками), що використовувалися для приховування безпосе­редніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.

По справах про контрабанду і порушення митних правил митні органи виступають як органи дізнання. Вони проводять невідклад­ні слідчі дії по встановленню і закріпленню слідів злочину і вияв­ленню осіб, що його скоїли. Після цього кримінальна справа для подальшого проведення слідчих дій передається за підслідністю, яка визначається Кримінально-процесуальним кодексом.