§ 1. Організація діяльності, завдання та структура митних органів

Митні функції властиві кожній державі і, як свідчить історія держави і права, здійснюються з часів зародження державності, оскільки навіть на ранніх стадіях її розвитку Стародавнім держа­вам були властиві зовнішні торговельні зв'язки. З появою держави зовнішньо торгівельна політика і митна політика починають набу­вати, на відміну від докласового суспільства, сучасного характе­ру зовнішньоторговельної і митної політики в повному розумінні цього слова.

Створення Української держави призвело до необхідності захис­ту її політичних і економічних інтересів і охорони кордонів. Перед Україною, як суверенною державою, постали завдання по визна­ченню своєї самостійної митної політики, створенню власної митної системи, здійсненню митного регулювання на своїй території та укріпленню митних кордонів.

В систему правоохоронних органів України, на які покладені завдання по захисту економічного суверенітету і безпеки держави, входять також і митні органи України.

Діяльність митних органів направлена на забезпечення дотриман­ня митними та іншими державними органами, суб'єктами зовніш­ньоекономічної і господарської діяльності, а також громадянами прав і обов'язків в області митної справи. Митна справа в Україні розвивається в напрямку гармонізації і уніфікації з загальноприй­нятими в міжнародній практиці нормами і стандартами.

Митне регулювання здійснюється у відповідності з Митним ко­дексом, законами України і міжнародними договорами. Україна створила свою власну митну систему, яка є обов'язковою складовою частиною кожної суверенної держави. Діяльність митних орга­нів розповсюджується на певну митну територію, в яку входить територія України (в тому числі і штучні острови і споруди, які створюються в економічній зоні).

Регулювання митної справи полягає в визначені:

основних напрямків митної політики;

основних методів забезпечення здійснення митної політики України у відповідності з чинним законодавством України;

структури системи органів державного регулювання митної справи;

розмірів мита і умов митного обкладення;

спеціальних митних зон і митних режимів на території Укра­їни;

переліку товарів, експорт, імпорт і транзит яких через тери­торію України заборонений тощо.

Діяльність митних органів — складне поняття, яке тісно пов'язане з внутрішньою і зовнішньою політикою української дер­жави, здійснюваних для реалізації економічних і правоохоронних цілей.

Економічні цілі митної справи полягають у здійсненні фіскаль­ної і регулятивної функції митної політики. Фіскальна функція полягає в отриманні митних платежів і зборів (мита і податків) для поповнення доходної частини державного бюджету. Регуля­тивна функція представляє собою встановлення митних заборон, обмежень, ліцензування, тарифів, квотування для стимуляції і підтримки розвитку української економіки, захисту ринку і за­лучення іноземних інвестицій.

Правоохоронні цілі митної діяльності представляють собою групу заходів, направлених на забезпечення безпеки держави, охо­рону навколишнього середовища, захисту інтересів споживачів, припинення незаконного обігу наркотичних засобів, зброї, виве­зення художніх та археологічних цінностей.

На митні органи при здійсненні ними своїх повноважень, пе­редбачених Митним кодексом і іншими правовими актами, покла­даються наступні завдання:

виконання та контроль за додержанням законодавства Укра­їни з питань митної справи;

захист економічних інтересів України;

забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжна­родними договорами України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку;

сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зо­внішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб;

застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний кор­дон України;

здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, вдосконалення форм і методів їх здійснення;

контроль за дотриманням правил переміщення валютних цін­ностей через митний кордон України;

здійснення спільно з іншими уповноваженими органами дер­жавної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків держав­них інтересів на зовнішньому ринку;

створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;

боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи;

ведення митної статистики;

ведення Української класифікації товарів зовнішньоеконо­мічної діяльності;

здійснення верифікації (встановлення достовірності) серти­фікатів походження товарів з України;

здійснення відповідно до закону контролю продукції при її ввезенні на митну територію України.

Митна служба України — це єдина загальнодержавна систе­ма, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій. До них відносяться:

1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи — Державна митна служба Укра­їни (Держмитслужба).

Державна митна служба України утворюється, реорганізо­вується та ліквідовується Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Вона спрямовує, координує та контр­олює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання. Діяльність Держмитслужби спрямову­ється і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетен­ції Держмитслужби України, обговорення найважливіших напря­мів її діяльності в Держмитслужбі України утворюється колегія у складі Голови Держмитслужби України (голова колегії), першого заступника та заступників Голови, посадових осіб Міністерства фінансів України, визначених посадових осіб Держмитслужби України. У разі потреби до складу колегії можуть входити керів­ники структурних підрозділів Держмитслужби України, а також у встановленому порядку інші особи.

Регіональна митниця.

Регіональна митниця є митним органом, який на території закрі­пленого за ним регіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням зако­нодавства України з питань митної справи, керівництво і координа­цію діяльності підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих митних установ і організацій.

Митниця.

Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує ви­конання законодавства України з питань митної справи, справ­ляння податків і зборів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України. Митниця підпорядковується регіональ­ній митниці та Державній митній службі або Держмитслужбі Укра­їни безпосередньо.

Митний пост.

Для забезпечення виконання регіональними митницями та митницями завдань, визначених Митним кодексом та іншими за­конами України, можуть створюватися митні пости. Митний пост є структурним підрозділом регіональної митниці, митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Митні пости створюються в міру необхідності у населених пунк­тах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та річкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльності регіо­нальної митниці, митниці.

Спеціалізовані митні установи та організації.

У межах бюджетних коштів, передбачених для утримання мит­ної служби України, виключно для забезпечення виконання за­вдань, покладених на митні органи, відповідно до Митного кодексу та законів України в митній службі України можуть створюватися експлуатаційні, транспортні, інформаційно-аналітичні, кінологічні спеціалізовані установи та освітні організації.

Митні лабораторії.

У митній службі України створюються Центральна митна лабора­торія, яка є спеціалізованою митною установою, і митні лабораторії, які є структурними підрозділами регіональних митниць, митниць. Центральна митна лабораторія здійснює науково-методичне керів­ництво митними лабораторіями. Центральній митній лабораторії, митним лабораторіям надається право на здійснення експертної ді­яльності в межах питань, віднесених до компетенції митної служби.

Митна варта.

Митна варта — спеціальні підрозділи митних органів, призначе­ні для боротьби з порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супрово­дження товарів і транспортних засобів, забезпечення охорони зон митного контролю. Підрозділи митної варти розміщуються, як правило, в місцях розташування регіональних митниць і митниць.