§ 4. Контроль і нагляд за діяльністю Державної прикордонної служби

Парламентський контроль за діяльністю Державної прикор­донної служби України, дотриманням нею чинного законодавства здійснюється Комісією Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки. Голова Державної прикордонної служби Укра­їни систематично інформує Верховну Раду України про виконання Державною прикордонною службою України покладених на неї завдань, додержання законодавства, забезпечення прав і свобод людини та з інших питань. Голова Державної прикордонної служби України щороку подає Верховній Раді України письмовий звіт про діяльність Державної прикордонної служби України.

Контроль за діяльністю Державної прикордонної служби Укра­їни здійснюється Президентом України відповідно до повноважень, визначених Конституцією України. Голова Державної прикордон­ної служби України систематично інформує Президента України, Раду національної безпеки і оборони України з основних питань діяльності Державної прикордонної служби України, а також що­року подає Президенту України письмовий звіт про діяльність Дер­жавної прикордонної служби України.

Контроль за господарською і фінансовою діяльністю Державної прикордонної служби України здійснюється в порядку, визначе­ному законами України.

Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної при­кордонної служби України здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

Питання для самоконтролю

Назвіть завдання, що стоять перед органами охорони держав­ного кордону.

Які органи та підрозділи складають структуру Державної прикордонної служби України?

Визначте основні функції Державної прикордонної служби України.

Яким чином здійснюється контроль за діяльністю Державної прикордонної служби України?

Розкрийте правовий статус співробітників Державної при­кордонної служби України.

Проаналізуйте організацію діяльності Державної прикордон­ної служби України.

Fraus est celare fraudem Приховування обману і є обман