§ 3- Повноваження Державної прикордонної служби

На Державну прикордонну службу України відповідно до ви­значених законом завдань покладаються наступні обов'язки:

припинення будь-яких спроб незаконної зміни проходження лінії державного кордону України;

припинення у взаємодії з відповідними правоохоронними ор­ганами збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України;

участь у взаємодії із Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на те­риторію України збройних сил іншої держави або групи держав;

участь у виконанні заходів територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на додержання правового режиму воєнного і надзвичайного стану;

організація запобігання злочинам та адміністративним пра­вопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до ком­петенції Державної прикордонної служби України, їх виявлен­ня, припинення, проведення дізнання, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення згідно із законами;

здійснення прикордонного контролю і пропуску в установ­леному порядку осіб, транспортних засобів та вантажів в разі на­явності належно оформлених документів після проходження ними митного та, за потреби, інших видів контролю, а також реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку прибувають в Україну, та їх паспортних документів у пунктах про­пуску через державний кордон;

участь в укладанні міжнародних договорів України з при­кордонних питань та з питань взаємних поїздок громадян, а також забезпечення їх виконання;

запобігання та недопущення перетинання державного кор­дону України особами, яким згідно із законодавством не дозволя­ється в'їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних орга­нів; розшук у пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань; виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних органів;

виявлення причин та умов, що призводять до порушень за­конодавства про державний кордон України, вжиття в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення;

здійснення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової діяльності, а також здійснення контр-розвідувальних заходів в інтересах забезпечення захисту державного кордону України;

контроль за дотриманням прикордонного режиму;

організація відповідно до законодавства прийняття заяв про надання статусу біженця від осіб, які мають намір його набути та змушені були незаконно перетнути державний кордон України;

встановлення за погодженням з митними органами та ке­рівниками відповідних підприємств, на території яких розміщено пункти пропуску через державний кордон режиму у пунктах про­пуску через державний кордон України, контроль за його додер­жанням;

контроль за дотриманням невійськовими суднами та військо­вими кораблями встановленого порядку плавання і перебування в територіальному морі та внутрішніх водах України;

прийняття у взаємодії з органами внутрішніх справ і ор­ганами Служби безпеки України рішень про видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які затримані в межах контрольованих прикордонних районів при спробі або після неза­конного перетинання державного кордону в Україну, видворення цих осіб;

здійснення самостійно або у взаємодії з органами внутрішніх справ і органами Служби безпеки України в межах контрольованих прикордонних районів контролю за дотриманням іноземцями та особами без громадянства, а також біженцями та особами, яким надано притулок в Україні, установлених правил перебування на її території;

охорона, конвоювання та тримання затриманих осіб і плавзасобів до моменту їх передачі органам прикордонної охорони або іншим уповноваженим органам суміжної держави, іншим право­охоронним органам України або суду;

виконання відповідно до законодавства системи особливих заходів щодо захисту військовослужбовців та працівників Держав­ної прикордонної служби України від зазіхань на життя, здоров'я, честь, майно у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також їхніх близьких родичів;

протидія і запобігання корупційним діянням та злочинам у сфері службової діяльності особового складу Державної прикор­донної служби України;

участь у межах своєї компетенції у взаємодії з органами Служби безпеки України, органами внутрішніх справ та іншими правоохоронними органами у боротьбі з тероризмом і виконанні інших покладених на них завдань;

прикордонно-представницька робота та участь прикордон­них представників у роботі спільних міжнародних комісій з роз­гляду прикордонних спорів, інцидентів, конфліктів;

здійснення самостійно або разом із спеціально уповноваже­ними на те органами виконавчої влади і посадовими особами контр­олю у районах несення служби за збереженням природних ресурсів і підводної культурної та археологічної спадщини, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля;

інформування відповідних державних органів та громадян про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичай­ні події на державному кордоні України, у прикордонній смузі та в контрольованих прикордонних районах;

надання за запитами виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування Укра­їни на випадок безробіття або центрального органу виконавчої вла­ди у сфері праці та соціальної політики у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відомостей, що зберігаються в інфор­маційних системах, у тому числі банках даних, стосовно осіб, які в період одержання допомоги по безробіттю перетинали державний кордон України або перебували за межами України

охорона закордонних дипломатичних установ України;

охорона підводної культурної та археологічної спадщини;

участь у межах своєї компетенції у забезпеченні державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президен­та України та посадових осіб, визначених у Законі України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб »;

взаємодія під час охорони державного кордону України з відповідними органами іноземних держав у порядку, який уста­новлюється міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

забезпечення зберігання документів демаркації державного кордону України в установленому законодавством України порядку.

Для виконання вищезазначених завдань та обов'язків орга­нам, підрозділам, військовослужбовцям, а також працівникам Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових обов'язків можуть залучатися до оперативно-служ­бової діяльності, надається право:

1) розташовувати прикордонні наряди, пересуватися під час виконання службових обов'язків на будь-яких ділянках місце­вості, перебувати на земельних ділянках, у житлових та інших приміщеннях громадян за їх згодою або без їх згоди у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, з повідомленням про це протягом двадцяти чотирьох го­дин прокурора, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з повідо­мленням про це їх адміністрації;

відповідно до законів та інших нормативно-правових актів виключно в інтересах кримінального судочинства, міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю, а також з метою забезпечення національної безпеки України здійснювати контрольований (під оперативним контролем) пропуск через дер­жавний кордон України осіб у пунктах пропуску або поза ними. Рішення на такий пропуск приймає Голова Державної прикордон­ної служби України;

перевіряти в осіб, які прямують через державний кордон України, документи на право в'їзду в Україну або виїзду з Укра­їни, робити в них відповідні відмітки і у випадках, передбачених законодавством, тимчасово їх затримувати або вилучати;

шляхом опитування осіб з'ясовувати підстави перетинання державного кордону України, не пропускати через державний кор­дон України осіб без дійсних документів на право його перетинан­ня, осіб, які надали завідомо неправдиві відомості під час одержан­ня зазначених документів, осіб, яким Державною прикордонною службою України за порушення законодавства з прикордонних питань та про правовий статус іноземців чи за мотивованим пись­мовим рішенням суду та правоохоронних органів не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України; робити в документах зазначених осіб відповідні відмітки;

відповідно до законодавства приймати рішення щодо надання дозволу на перетинання державного кордону у спрощеному порядку;

самостійно, а в разі перебування транспортних засобів, товарів та інших предметів, що переміщуються через державний кордон України під митним контролем, — разом з митними органами про­водити відповідно до законодавства огляд, у разі потреби — і супро­водження зазначених транспортних засобів, товарів та предметів;

здійснювати згідно з дорученнями правоохоронних органів України затримання в пунктах пропуску осіб, які прямують через державний кордон України та розшукуються за підозрою у вчинен­ні злочину, переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінального покарання та в інших ви­падках, передбачених законодавством України;

надавати за згодою митних органів України та компетентних органів суміжних держав дозвіл на перетинання особами державно­го кордону України, переміщення транспортних засобів, вантажів та іншого майна поза пунктами пропуску через державний кордон України за наявності невідкладних обставин, пов'язаних з ліквіда­цією надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і їх наслідків, загрози людському життю та за відсутності загрози національній безпеці України;

за погодженням з Державною митною службою України, Мі­ністерством транспорту України та Міністерством оборони Укра­їни надавати дозвіл щодо вильоту і посадки повітряних суден з аеропортів (аеродромів), у яких відсутні пункти пропуску через державний кордон України;

створювати і використовувати в інтересах розвідки, контр-розвідувального забезпечення охорони державного кордону Укра­їни, оперативно-розшукової діяльності, участі у боротьбі з органі­зованою злочинністю та протидії незаконній міграції інформаційні системи, у тому числі банки даних щодо осіб, які перетнули дер­жавний кордон України, осіб, які вчинили правопорушення, проти­дію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служ­би України, осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежується право виїзду з Украї­ни, недійсних, викрадених і втрачених документів на право виїзду за кордон та в інших випадках, передбачених законами України;

визначати разом із заінтересованими підприємствами, уста­новами та організаціями всіх форм власності місця і тривалість зупинок (стоянок) транспортних засобів, що здійснюють міжна­родні перевезення пасажирів та вантажів у пунктах пропуску через державний кордон України;

вимагати від фізичних осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Державної при­кордонної служби України;

у випадках та в порядку, передбачених законами України, розглядати справи про правопорушення, накладати стягнення або передавати матеріали про правопорушення на розгляд інших упо­вноважених органів виконавчої влади або судів;

здійснювати адміністративне затримання осіб на підставах і на строки, визначені законами, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перетнули державний кордон Украї­ни, стосовно яких прийнято в установленому порядку рішення про передачу їх прикордонним органам суміжної держави, на час, необ­хідний для такої передачі;

здійснювати на підставах та в порядку, установлених закона­ми, особистий огляд затриманих, а також оглядати і в разі потреби вилучати речі, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду здоров'ю людей;

тримати осіб, затриманих в адміністративному порядку, в спеціально обладнаних для цих цілей приміщеннях;

проводити відповідно до закону судову експертизу паспорт­них документів, які згідно із законодавством використовуються під час перетинання державного кордону України;

відповідно до своєї компетенції обмежувати або тимча­сово забороняти у випадках, які спричиняються обставинами, пов'язаними із забезпеченням охорони державного кордону Укра­їни, та проведенням навчань і бойових стрільб, виконання різних робіт, переміщення транспортних засобів, плавзасобів і доступ осіб на окремі ділянки місцевості чи об'єкти у прикордонній смузі, контрольованих прикордонних районах, за винятком робіт на бу­довах, що виконуються відповідно до міжнародних договорів, та на будовах державного значення і робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха та осередків особливо небезпечних ін­фекційних захворювань;

здійснювати автоматизований обмін інформацією про транспортні засоби, що перетнули державний кордон України, з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України. Зупиняти та оглядати в межах прикордонної смуги, контрольова­них прикордонних районів самостійно, а за їх межами — разом з підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України транспортні засоби, а також перевіряти документи, що по­свідчують особу водія та пасажирів, наявність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників назем­них транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена карт­ка»), а також здійснювати контроль за сплатою сум накладеного стягнення за адміністративні правопорушення. При цьому вантаж, який перевозиться транспортними засобами під митним контролем, підлягає такому оглядові тільки разом з органами Державної мит­ної служби України;

використовувати у порядку, встановленому законодавством, водний і повітряний простір України, морські та річкові порти, аеропорти та аеродроми (посадкові майданчики), розташовані на території України, незалежно від їх відомчої належності і при­значення, одержувати навігаційну, метеорологічну, гідрографічну та іншу інформацію, необхідну для забезпечення польотів і кора­блеводіння;

у встановленому законодавством порядку виконувати польо­ти на літальних апаратах Державної прикордонної служби Укра­їни на повітряних трасах, за маршрутами поза трасами, а також за встановленими маршрутами у прикордонній смузі, контрольо­ваних прикордонних районах та виключній (морській) економічній зоні України;

здійснювати плавання на кораблях, катерах, суднах забез­печення по всій акваторії внутрішніх вод, територіального моря і виключної (морської) економічної зони України, підходити до бе­рега, будь-яких причалів (пристаней) і здійснювати висадку на них особового складу Державної прикордонної служби України;

надавати дозвіл на заходження іноземних військових кора­блів у внутрішні води, на рейди та в порти України, у тому числі відповідно до прийнятих у встановленому порядку рішень про до­пуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України, схвалених Верховною Радою України;

проводити в установленому порядку огляд українських та іноземних невійськових суден, що допустили порушення законо­давства під час плавання і перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, а також під час стоянки суден у портах Укра­їни, супроводжувати їх кораблями та катерами Державної при­кордонної служби України в порти або за межі територіальних вод України;

зупиняти та оглядати в установленому порядку судна і плавзасоби, що ведуть промисел риби та інших водних живих ресурсів, здійснюють пошук, дослідження та операції, пов'язані з таким про­мислом, виконують інші роботи у виключній (морській) економіч­ній зоні України та територіальному морі; перевіряти документи на ведення рибного промислу та виконання інших робіт;

зупиняти або припиняти рибний промисел, морські наукові дослідження, інші роботи у територіальному морі, виключній (мор­ській) економічній зоні та внутрішніх водах України в разі відсут­ності відповідного дозволу (погодження) або порушення правил їх проведення, установлених законодавством;

зупиняти та оглядати в установленому порядку судна і плавзасоби, що знаходяться в зоні охорони підводної культурної та археологічної спадщини, перевіряти документи (дозволи), що підтверджують право на перебування в охоронюваній зоні та (чи) проведення наукових археологічних досліджень;

відвідувати, оглядати та перебувати на штучних островах, в установах і спорудах, що знаходяться у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх водах Укра­їни, а також перевіряти документи, які посвідчують право на про­ведення робіт, спорудження штучних островів, установок, споруд і встановлення зон безпеки навколо них;

затримувати судна, що допускають порушення законодав­ства про виключну (морську) економічну зону України або норм міжнародного права, і доставляти їх в один з відкритих для захо­дження іноземних невійськових суден портів України;

тимчасово обмежувати мореплавство та забороняти вихід у море українських невійськових суден і плавзасобів незалежно від форми власності, які допустили порушення встановленого поряд­ку плавання і перебування у територіальному морі та внутрішніх водах України;

забороняти сходження на берег і перебування на березі членів екіпажів іноземних невійськових суден та інших осіб, що пере­бувають на них і допустили правопорушення під час плавання та перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, а також під час стоянки суден у портах України;

здійснювати розвідувальні, контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи згідно із законами України;

здійснювати за домовленістю з авіаперевізниками в інозем­них аеропортах попередню перевірку правових підстав для в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства;

у взаємодії з митними та іншими державними органами здійснювати заходи щодо недопущення незаконного переміщен­ня через державний кордон України вантажів, стосовно яких за­конодавством встановлено заборони і обмеження, вилучати такі вантажі та інше майно в разі здійснення спроби переміщення їх через державний кордон України або самостійно в ході проведення оперативно-розшукових заходів та передавати їх за призначенням у встановленому порядку;

запрошувати осіб до підрозділів Державної прикордонної служби України для з'ясування обставин незаконного перетинан­ня державного кордону України, порушення режиму державного кордону, прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, а також інших правопорушень, розгляд яких належить до компетенції Державної прикордонної служби України;

на підставах, передбачених законами, скорочувати строк пе­ребування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районів;

користуватися на договірних засадах службовими примі­щеннями підприємств, установ та організацій усіх форм власності, військових частин військових формувань, а також житловими та іншими приміщеннями громадян;

використовувати у встановленому порядку транспортні засо­би, плавзасоби громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім транспортних засобів, плавзасобів диплома­тичних та інших представництв іноземних держав та організацій) для проїзду до місця незаконного перетинання державного кордону України, припинення злочину, доставки до лікувальних закладів осіб, що потребують термінової медичної допомоги, з наступним відшкодуванням витрат і збитків цим громадянам, підприємствам, установам та організаціям згідно із законодавством;

використовувати засоби електричного зв'язку центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря­дування, підприємств, установ та організацій усіх форм власнос­ті під час припинення збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України, відбиття вторгнення на територію України збройних формувань, ліквідації диверсійно-розвідувальних груп, а також в інших випадках на умовах, погоджених у вста­новленому порядку, з наступним відшкодуванням пов'язаних з цим витрат згідно із законодавством;

подавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування обов'язкові для розгляду пропозиції щодо при­пинення порушень законодавства з питань охорони державного кордону України та усунення передумов до їх вчинення;

одержувати в установленому законом порядку за письмо­вими запитами керівників підрозділів з оперативно-розшукової роботи чи розвідувального органу відомості з автоматизованих ін­формаційних і довідкових систем та банків даних, створюваних Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Національним банком України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування України;

матеріально і морально заохочувати осіб, які надають Дер­жавній прикордонній службі України допомогу у виконанні по­кладених на неї завдань;

співпрацювати відповідно до законодавства з іноземними дипломатичними і консульськими установами в питаннях, що на­лежать до компетенції Державної прикордонної служби України і стосуються обмеження чи поновлення прав іноземців та осіб без громадянства;

взаємодіяти з питань охорони державного кордону України, протидії незаконній міграції, незаконному обігу наркотичних за­собів, психотропних речовин і прекурсорів, транскордонній зло­чинності, контрабандній діяльності з компетентними органами та військовими формуваннями іноземних держав, міжнародними ор­ганізаціями в порядку і на засадах, установлених законодавством;

під час безпосереднього виконання завдань з охорони дер­жавного кордону при несенні служби у складі прикордонних на­рядів або здійсненні оперативно-розшукової діяльності безоплатно користуватися всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), засобами залізничного, вод­ного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, а також попутним транспортом;

у порядку, передбаченому законодавством, одержувати і ви­користовувати земельні ділянки для розміщення стаціонарних тех­нічних засобів та інженерних споруд на державному кордоні України, розташування органів, підрозділів, навчальних закладів, підпри­ємств, установ та організацій Державної прикордонної служби Укра­їни, пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, базування кораблів і катерів, авіаційних підрозділів, стрільбищ і навчальних полів тощо;

у порядку, визначеному міжнародними договорами України, здійснювати спільний прикордонний контроль та інші заходи з охорони державного кордону на території суміжних держав.

Військовослужбовці, а також працівники Державної прикордон­ної служби України, які відповідно до їх службових повноважень можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, під час ви­конання завдань з охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні в межах повнова­жень, визначених Законами України «Про Державну прикордонну службу України», «Про державний кордон України», «Про виключ­ну (морську) економічну зону України », мають право в порядку і ви­падках, передбачених Законом України «Про міліцію», військовими статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами, застосовувати фізичну силу, використовувати службових собак, а також зберігати, носити спеціальні засоби і зброю, вико­ристовувати і застосовувати їх самостійно або у складі підрозділів.

Не допускається застосування зброї в напрямку території су­міжної держави, за винятком випадків відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп і злочинних угруповань, припинення збройних провокацій, а та­кож для відбиття нападу або припинення збройного опору осіб, які незаконно перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон України.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх службові і посадові особи в межах своїх повноважень сприяють Державній прикордонній службі України в охороні державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) еко­номічній зоні.

Державна прикордонна служба України має право для виконан­ня покладених на неї завдань залучати до співробітництва на плат­ній та безоплатній основі осіб за їх згодою, а також громадські фор­мування з охорони громадського порядку і державного кордону у порядку, встановленому законами, що регулюють оперативно-розшукову діяльність та участь громадян в охороні державного кордону України.