§ 2. Структура, чисельність та організація діяльності Державної прикордонної служби України

Загальна структура Державної прикордонної служби Укра­їни виглядає наступним чином:

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону;

територіальні органи спеціально уповноваженого централь­ного органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону;

Морська охорона, яка складається із загонів морської охорони;

органи охорони державного кордону — прикордонні загони, окремі контрольно-пропускні пункти, авіаційні частини;

розвідувальний орган спеціально уповноваженого централь­ного органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону.

Загальна чисельність Державної прикордонної служби Укра­їни становить 50000 осіб, у тому числі 42000 військовослужбовців.

У системі Державної прикордонної служби України є також навчальні заклади, науково-дослідні установи, підрозділи спеці­ального призначення та органи забезпечення.

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону є Адміністрація Державної прикордонної служби України, яка реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону України, здійснює управління Державною прикордонною службою України, бере участь у розробленні та реалізації загальних принципів правового оформлення і забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) еко­номічній зоні, здійснює управління територіальними органами, Морською охороною, органами охорони державного кордону, роз­відувальним органом, органами забезпечення, навчальними закла­дами та науково-дослідними установами. Адміністрація Державної прикордонної служби України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Державної прикордонної служби України, розробляє пропозиції, спрямова­ні на його вдосконалення, і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України або Кабінету Міністрів України.

Керівництво Державною прикордонною службою України та діяльністю Адміністрація Державної прикордонної служби Укра­їни здійснює Голова Державної прикордонної служби України. Голова Державної прикордонної служби України несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Державну прикордонну службу України. Голову Державної прикордонної служби України призначає на посаду Президент України за по­данням Прем'єр-міністра України та припиняє його повноваження на цій посаді. Голова Державної прикордонної служби України має першого заступника та заступника, які призначаються на посади за поданням Голови Державної прикордонної служби України і звільняються з посади Президентом України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетен­ції Адміністрації Державної прикордонної служби України, обго­ворення найважливіших напрямів її діяльності в ній утворюється колегія у складі Голови Державної прикордонної служби Укра­їни (голова колегії), його заступників (за посадою). У разі потреби до складу колегії можуть включатися керівники структурних під­розділів Адміністрації Державної прикордонної служби України, а також у встановленому порядку інші особи.

З метою ефективного виконання покладених на Державну при­кордонну службу України завдань Адміністрацією Державної при­кордонної служби України утворюються територіальні органи — регіональні управління. Положення про регіональні управління затверджується Головою Державної прикордонної служби України.

Начальники регіональних управлінь призначаються на посади Го­ловою Державної прикордонної служби України. На сьогоднішній день в Україні функціонують Східне (місто Харків), Північне (місто Житомир), Західне (місто Львів), Південне (місто Одеса) та Азо-во-Чорноморське (місто Сімферополь) регіональні управління при­кордонної служби України.

Морська охорона Державної прикордонної служби Укра­їни здійснює: охорону державного кордону на морі, річках, озе­рах та інших водоймах; контроль за плаванням і перебуванням українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України, заходженням іноземних невійськових суден і військових кораблів у внутрішні води і порти України та перебуванням у них; охорону суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та контр­оль за реалізацією прав і виконанням зобов'язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, між­народних організацій. До складу загону морської охорони входять кораблі, катери та судна забезпечення.

Органи охорони державного кордону безпосередньо виконують поставлені перед Державною прикордонною службою України за­вдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України. До них відносяться наступні:

Прикордонний загін є основною оперативно-службовою ланкою Державної прикордонної служби України, на яку покладаються охорона певної ділянки державного кордону самостійно чи у взає­модії з іншими органами охорони державного кордону та Морською охороною, забезпечення дотримання режиму державного кордону і прикордонного режиму, а також здійснення в установленому по­рядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів та вантажів. До складу прикор­донного загону можуть входити прикордонні комендатури, відділи прикордонної служби, прикордонні застави, контрольно-пропускні пункти, відділення прикордонного контролю.

Окремий контрольно-пропускний пункт є оперативно-служ­бовою ланкою Державної прикордонної служби України, на яку покладається здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, тран­спортних засобів та вантажів. До складу окремого контрольно-про­пускного пункту можуть входити інші підпорядковані йому контр­ольно-пропускні пункти, відділення прикордонного контролю і контролерські пости.

Авіаційна частина є оперативно-службовою ланкою Державної прикордонної служби України, на яку покладаються охорона держав­ного кордону у взаємодії з іншими органами охорони державного кордо­ну і Морської охорони, забезпечення дотримання режиму державного кордону і прикордонного режиму, а також здійснення охорони суверен­них прав України в її виключній (морській) економічній зоні. До складу авіаційної частини входять загони літаків та ланки вертольотів.

Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України організовує свою діяльність відповідно до Зако­ну України «Про розвідувальні органи України». До загальної структури розвідувального органу Адміністрації Державної при­кордонної служби України входять: Центральний апарат, тери­торіальні підрозділи, закордонний апарат, кадровий склад яких безпосередньо здійснює розвідувальну діяльність, а також підроз­діл у Центральному архіві Державної прикордонної служби Укра­їни. Функціональна структура прикордонної розвідки включає підрозділи спеціальної (агентурної розвідки), технічної розвідки, інформаційно-аналітичні, власної безпеки, оперативно-технічні, а також логістики (забезпечення).

У складі Адміністрації Державної прикордонної служби Украї­ни, її територіальних органів, органів охорони державного кордону функціонують підрозділи спеціального призначення:

оперативного документування;

оперативно-технічні;

забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки.

Органами забезпечення Державної прикордонної служби

України є підприємства, установи, а також підрозділи технічного, матеріального, медичного та інших видів забезпечення її діяль­ності, які функціонують як самостійно, так і в складі відповідно Адміністрації Державної прикордонної служби України, її терито­ріальних органів, Морської охорони, інших органів охорони дер­жавного кордону, навчальних закладів Державної прикордонної служби України.

Особовий склад Державної прикордонної служби України скла­дається із військовослужбовців та працівників Державної прикор­донної служби України.

Комплектування Державної прикордонної служби України вій­ськовослужбовцями і проходження ними військової служби здій­снюються на підставі Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». Уповноважені посадові особи Державної при­кордонної служби України попередньо вивчають склад призовників та здійснюють їх добір у військових комісаріатах.

Трудові відносини працівників Державної прикордонної служби України регулюються законодавством про працю, державну служ­бу та укладеними трудовими договорами (контрактами). Перелік посад працівників Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових повноважень можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, визначається Головою Державної прикордонної служби України.

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України на період військової служби та роботи зупиняють членство в політичних партіях. Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Державної прикордонної служби України, і можуть брати участь у їх роботі у вільний від виконання службових обов'язків час. Організація військовослужбовцями і працівниками Державної прикордонної служби України страйків та участь у їх проведенні заборонена законодавством України.