§ 1. Завдання, функції та основні принципи діяльності Державної прикордонної служби України

Україна, керуючись Конституцією України, Декларацією про державний суверенітет України та Актом проголошення неза­лежності України, неухильно проводить політику миру, виступає за зміцнення безпеки народів України, виходячи з принципів непо­рушності державних кордонів, які є відображенням територіальної цілісності, політичної та економічної незалежності, суверенітету та єдності України. Державний кордон України є недоторканним і будь-які його порушення рішуче припиняються.

Державний кордон України визначається рішеннями Верховної Ради України, а також міжнародними договорами України. Охоро­на державного кордону України є невід'ємною частиною загально­державної системи забезпечення національної безпеки і полягає у здійсненні політичних, правових, організаційних, економічних, екологічних, санітарно-карантинних, військових, оперативних, технічних та інших заходів. Кабінет Міністрів України вживає за­ходів щодо забезпечення охорони та захисту державного кордону і території України.

Найбільш впливає на ситуацію на кордоні активна діяльність міжнародних злочинних угрупувань, що спеціалізуються на контр­абандній діяльності, наркобізнесі, переправі нелегальних мігрантів тощо. Насамперед це стосується російської, польської, словацької та угорської ділянок кордону. «Гарячим» шляхом контрабанди та нелегальних вантажів у великих розмірах залишається і морська ділянка державного кордону України.

Державна прикордонна служба України — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону Укра­їни та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні.

Основними функціями Державної прикордонної служби Укра­їни є:

охорона державного кордону України на суші, морі, річ­ках, озерах та інших водоймах з метою недопущення незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму;

здійснення в установленому порядку прикордонного контро­лю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків неза­конного їх переміщення;

охорона суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та контроль за реалізацією прав і виконанням зобов'язань у цій зоні інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій;

ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової діяльності в інтересах забезпечення захисту державного кордону України згідно із Законами України «Про розвідувальні органи України» та «Про оперативно-розшукову ді­яльність»;

участь у боротьбі з організованою злочинністю та проти­дія незаконній міграції на державному кордоні України та в меж­ах контрольованих прикордонних районів;

участь у здійсненні державної охорони місць постійного і тим­часового перебування Президента України та посадових осіб, визна­чених у Законі України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»;

охорона закордонних дипломатичних установ України;

координація діяльності військових формувань та відповід­них правоохоронних органів, пов'язаної із захистом державного кордону України, а також діяльності державних органів, що здій­снюють різні види контролю при перетинанні державного кордону України або беруть участь у забезпеченні режиму державного кор­дону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України.

Основними принципами діяльності Державної прикордонної служби України є:

законність;

повага і дотримання прав та свобод людини та громадянина;

позапартійність;

безперервність;

поєднання гласних, негласних та конспіративних форм і ме­тодів діяльності;

єдиноначальність;

колегіальність при розробці важливих рішень;

взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями при здій­сненні покладених на Державну прикордонну службу Укра­їни завдань;

відкритість для демократичного цивільного контролю.

Правовою основою діяльності Державної прикордонної служби

України є Конституція України, Закони України «Про державний кордон України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» та інші закони України, видані на їх виконання, а також акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Діяльність Державної прикордонної служби України провадить­ся на основі дотримання прав і свобод людини і громадянина. Ор­гани, військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України зобов'язані поважати гідність людини, виявляти до неї гуманне ставлення. Неправомірне обмеження прав і свобод людини неприпустиме і тягне за собою відповідальність згідно із законом.