§ 3. Завдання, компетенція і структура органів досудового слідства

У розслідуванні кримінальних справ, особливо на початковому етапі, дізнанню відводиться значне місце, однак основною формою розслідування є досудове слідство, під час якого проводиться всебіч­не, повне та об'єктивне дослідження обставин справи, виявляються обставини, які як викривають, так і виправдовують обвинувачено­го, а також обтяжують або пом'якшують його вину.

Слідство називається досудовим тому, що при його проваджен­ні не вирішується питання про винуватість особи, яку притягнуто до кримінальної відповідальності. Воно як би передує судовому слід­ству, яке проводить суд. Винуватим у вчиненні злочину може визна­ти тільки суд, але це не зменшує значення досудового слідства. Його якість і повнота є передумовою та необхідною складовою успішного розгляду справи судом. Якщо ця умова порушується і неповнота до­судового слідства не може бути усунута у суді, то справа повертається судом для провадження додаткового розслідування.

Матеріали досудового слідства досліджуються у судовому за­сіданні, що дає суду можливість розібратися у всіх деталях кри­мінальної справи, остаточно вирішити питання про винуватість або невинуватість обвинуваченого і винести обвинувальний чи ви­правдувальний вирок.

Безперечно, суд кладе в основу вироку тільки ті дані досудового слідства, які знайшли своє підтвердження в ході судового розгля­ду, але без повно та об'єктивно проведеного досудового слідства, є неможливим успішний судовий розгляд справи. Саме досудове слідство дає можливість швидко і кваліфіковано зібрати і зберегти всі докази, знайти особу, що вчинила злочин, підготувати всі мате­ріали кримінальної справи для їх аналізу і оцінки судом.

Таким чином, досудове слідство — це передбачена криміналь­но-процесуальним законодавством діяльність спеціально уповно­важених осіб-слідчих по збиранню і дослідженню доказів, встанов­ленню факту злочину і особи, яка його вчинила, з метою віддання обвинуваченого до суду.

Основними завданнями органів досудового слідства є:

всебічне, повне і об'єктивне розслідування обставин справи, при неухильному дотриманні чинного законодавства для того, щоб по кожній кримінальній справі було прийняте законне і обґрунто­ване рішення;

в межах компетенції, передбаченої законом, застосування відповідних заходів по припиненню порушень прав громадян і ін­тересів суспільства;

забезпечення відшкодування збитків фізичним і юридичним особам, які постраждали від злочинів;

виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів, і застосування через відповідні органи заходів по їх усуненню;

відновлення честі, гідності і прав громадян, які постраждали від незаконного затримання, арешту, притягнення до кримінальної відповідальності тощо.

У своїй діяльності органи досудового слідства дотримують­ся наступних принципів:

Незалежність та процесуальна самостійність. Органи досудо­вого слідства здійснюють свої повноваження незалежно від будь-якого відомчого або місцевого впливу.

Досудове слідство провадиться на принципах справедливості, гуманізму, рівності громадян перед законом незалежно від соціаль­ного, національного і расового походження, майнового, службового або іншого стану, віросповідання і політичних переконань.

При розслідуванні кримінальних справ органи досудового розслідування взаємодіють з іншими державними установами і громадськими організаціями, керуючись при цьому чинним за­конодавством, а у відносинах з компетентними органами інших держав — також міжнародними угодами.

У відповідності зі ст. 102 КПК України, органами досудового слід­ства є слідчі прокуратури, слідчі органів внутрішніх справ, слідчі податкової міліції, слідчі органів безпеки. Із цього переліку ми ба­чимо, що закон органами досудового слідства називає не установи, а посадових осіб, чим підкреслюється, що провадження досудового слідства — це виключна функція слідчих відповідних відомств.

Компетенція, або, точніше кажучи, підслідність справ слідчим кож­ної з чотирьох ланок системи органів досудового слідства, визначена кримінально-процесуальним законодавством (ст. 112 КПК України).

Законодавець чітко розділив підслідність справ слідчих про­куратури, органів безпеки, органів внутрішніх справ і податкової міліції. По деяких категоріях справ досудове слідство проводиться тим органом, який порушив кримінальну справу. Більшість справ розслідується слідчими органів МВС.

Слідчі прокуратури розслідують справи про порушення вибор­чих, трудових та інших особистих прав та свобод людини і грома­дянина; злочини у сфері господарської діяльності; про порушення режиму охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; встановленого по­рядку відправлення правосуддя, а також у всіх справах про злочи­ни, вчинені службовими особами, які займають особливо відпові­дальне становище тощо. Слідчі військової прокуратури розслідують кримінальні справи, підсудні військовим судам.

До ведення слідчих органів СБУ віднесено розслідування осо­бливо небезпечних злочинів — проти миру і безпеки людства, те­роризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосе­редньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

По справах про такі злочини, як приховування валютної вируч­ки та ухилення від сплати податків, досудове слідство проводиться слідчими податкової міліції.

Провадження досудового слідства по всім іншим злочинам по­кладено законом на слідчих органів внутрішніх справ.

Слідчий є процесуально самостійною особою, наділеною до­статніми повноваженнями для прийняття процесуальних рішень по справі, визначення шляхів розслідування, вибору засобів для встановлення істини тощо. Всі рішення по справі він приймає за своїм внутрішнім переконанням, що базується на оцінці зібраних доказів, і несе повну персональну відповідальність за їх законність та своєчасне прийняття. Він має право затримати і допитати будь-яку особу, підозрювану у вчинені злочину. Постанова слідчого з кримінальної справи, що знаходиться в його провадженні, винесена відповідно до вимог закону, обов'язкова для виконання всіма дер­жавними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами.

Слідчі зобов'язані перевірити всі можливі по справі версії, встано­вити та притягти до відповідальності всіх осіб, які вчинили суспіль­но небезпечні діяння, що містять ознаки злочину. Слідчий має право допитувати свідків, призначати відповідні експертизи, проводити обшуки та огляди і виконувати всі інші необхідні дії, передбачені кримінально-процесуальним законодавством. Під час досудового слідства застосовуються необхідні заходи, які забезпечують від­шкодування збитків, заподіяних злочином. Крім цього, органи до­судового слідства повинні виявляти причини та умови, які сприяли вчиненню злочину, і застосовувати заходи щодо їх усунення.

Слідчий працює у безпосередньому контакті з органами дізна­ння, особливо з міліцією. По справах, які розслідуються, він має право давати органам дізнання доручення і вказівки про прове­дення розшукових і слідчих дій, вимагати від органів дізнання сприяння у розслідуванні злочинів. Доручення і вказівки слідчого є для органу дізнання обов'язковими.

Керівництво слідством в органах прокуратури, податкової мілі­ції, органах внутрішніх справ і органах безпеки здійснюють на­чальники слідчих підрозділів.

Прокурор здійснює керівництво роботою слідчих прокуратури та нагляд за додержанням законів у всіх слідчих органах. Вказівки прокурора і начальника слідчого відділу по кримінальній справі є обов'язковими для виконання. У той же час слідчий має право оскаржити вказівки начальника слідчого відділу прокурору, а вка­зівки прокурора — вищому прокурору.

Оскарження слідчим вказівок прокурора або начальника слід­чого відділу про притягнення як обвинуваченого, про кваліфіка­цію злочину та обсяг обвинувачення, про направлення справи для віддання обвинуваченого до суду або припинення справи зупиняє їх виконання. У цьому випадку прокурор або скасовує вказівки нижчого прокурора (начальника слідчого відділу), або доручає про­ведення слідства з цієї справи іншому слідчому.

Слід зазначити, що Концепцією судово-правової реформи пе­редбачається створення єдиного слідчого апарату. Думається, що таке об'єднання органів досудового слідства сприятиме усунен­ню «розпилення» сил, паралелізму в роботі, а також посилить їх взаємодію з органами дізнання, що в результаті підвищить рівень ефективності досудового слідства в цілому.

Контрольні питання

Розкрийте поняття «досудове розслідування».

Визначте форми досудового розслідування.

Виявіть та проаналізуйте схожі риси і відмінності органів ді­знання та досудового слідства?

На яких принципах будується діяльність органів досудового слідства?

Визначте структуру слідчого апарату.

Які вимоги ставляться до кандидата на посаду слідчого?

Розкрийте порядок провадження досудового слідства.

Victoria nulla est, quam quae confesses animo quoque subjugat Höstes Справжня перемога тільки та, коли самі воро­ги визнають себе переможеними