§ 1. Поняття, завдання та форми досудового

розслідування

По порушеним, у зв'язку із вчиненням злочинів, кримінальним справам з метою швидкого і повного їх розкриття, викриття винних осіб і віддання їх до суду, проводиться досудове розслідування.

Діяльність відповідних органів держави по розслідуванню зло­чинів врегульована нормами кримінально-процесуального права і є складовою частиною кримінального процесу. Без розслідування був би неможливим швидкий і правильний розгляд кримінальних справ у суді, оскільки судовий розгляд кримінальних справ, як правило, потребує значної підготовчої роботи по збиранню та пе­ревірці всіх матеріалів і даних, які підтверджують факт злочину і його вчинення конкретною особою.

Виконання цієї складної і відповідальної роботи по розкриттю злочинів і виявленню осіб, що їх вчинили, покладається законом на спеціальні державні органи — органи досудового розслідуваня-

Досудове розслідування — це регламентована кримінально-процесуальним законодавством діяльність спеціально уповнова­жених органів держави по виявленню злочинів та осіб, які їх вчи­нили, збиранню, перевірці, всебічному, повному, об'єктивному дослідженню та оцінці доказів, виявленню причин і умов вчинення злочинів з метою встановлення об'єктивної істини по справі, забез­печення правильного застосування закону, а також охорони прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Завданнями органів досудового розслідування є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, швидке і повне роз­криття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був при­тягнутий до відповідальності і жоден невинуватий не був покараний.

Органи досудового розслідування покликані забезпечувати ді­євість принципу невідворотності покарання за скоєний злочин. Складним і відповідальним завданням в боротьбі зі злочинністю є забезпечення того, щоб ні один випадок злочину не залишив­ся нерозкритим. До завдань органів досудового розслідування входить не тільки розкриття злочинів, виявлення і притягнення до відповідальності винуватих в його скоєнні або реабілітація неви­нуватих, але й дослідження причин та умов, які сприяли скоєнню злочину, і вжиття заходів до їх усунення. З цією метою органами досудового розслідування проводиться значна профілактична ро­бота, направлена на попередження і припинення злочинних діянь.

Для виконання завдань, поставлених перед органами досудово­го розслідування, вони наділяються законодавцем спеціальними повноваженнями, які закріплені у Кримінально-процесуальному кодексі.

Основна діяльність органів досудового розслідування полягає в збиранні доказів винуватості (або невинуватості) особи у вчиненні злочину. Якщо органами досудового розслідування будуть зібрані докази винуватості особи, то ці органи, виклавши свої висновки в обвинувальному висновку, направляють матеріали справи через прокурора, який наглядає за законністю розслідування, до суду, який у свою чергу остаточно вирішує питання про винуватість осо­би у вчиненні злочину і визначає міру покарання.

Виходячи з викладеного можна виснувати про значну роль до­судового розслідування. Від його оперативності, своєчасності і об'єктивності багато у чому залежить законність, обґрунтованість і справедливість судового вироку. Високоякісне та вміле проведення розслідування дає суду можливість правильно розібратися в сут­ності вчиненого злочину, ступені винуватості або невинуватості підсудного, обрати справедливу міру покарання, а також вирішити всі інші питання, пов'язані з постановленням вироку.

Досудове розслідування поділяється на дві форми — дізнання та досудове слідство. Між органами дізнання і досудового слідства є як схожість, так і відмінність.

Загальні їх риси полягають в наступному: 1) вони виконують одні і ті ж самі завдання відносно різних видів кримінальних зло­чинів; 2) при наявності ознак злочину зобов'язані порушити кримі­нальну справу в межах своєї компетенції; 3) здійснюють свою діяль­ність на основі одного кримінально-процесуального законодавства; 4) в своїй діяльності дотримуються однієї процесуальної форми.

Основні відмінності полягають у тому, що: 1) дізнання і досудове слідство проводяться різними органами; 2) у певних випадках дізнання передує досудовому слідству; 3) слідчий і особа, яка про­вадить дізнання, мають різний обсяг процесуальних повноважень; 4) різними є також строки провадження дізнання і досудового слід­ства.