§ 7. Контроль та нагляд за діяльністю органів внутрішніх справ

До переліку найбільш діючих засобів забезпечення законності в діяльності міліції належать державний контроль, складовою час­тиною якого є внутрішній контроль, нагляд прокуратури, судовий контроль, громадський контроль та оскарження незаконних дій працівників міліції.

Правовою підставою здійснення контролю за діяльністю міліції є Конституція України, Закон України «Про міліцію», Положення «Про Міністерство внутрішніх справ України» та інші нормативні акти.

Кабінет Міністрів України через одного з віце-прем'єр Міністрів та адміністративно-правовий відділ здійснюють контроль за робо­тою Міністерства внутрішніх справ. В межах своїх повноважень Міністерство внутрішніх справ організовує виконання актів за­конодавства України і здійснює систематичний контроль за їх ре­алізацією.

В органах внутрішніх справ України встановлена система відо­мчого контролю за додержанням законності, яка має такий вигляд:

контроль за суворим додержанням законності здійснюється систематично на всіх рівнях з метою попередження будь-яких відхилень від вимог закону, дій працівників міліції, які по­рушують права і законні інтереси громадян;

контроль начальників органів внутрішніх справ за додер­жанням законності безпосередньо та через своїх заступників. Функції контролю здійснюють також Міністр внутрішніх справ, державний секретар Міністерства, його заступники, колегія та Головний штаб МВС, підрозділи внутрішньої без­пеки кадрового апарату, інспекції з особового складу, на­чальники підрозділів і служб.

Нагляд за додержанням законності у діяльності міліції здій­снюють також Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами досудового слідства та дізна­ння визначаються кримінально-процесуальним законодавством.

Прокурор має право в необхідних випадках доручати керівникам органів досудового слідства, дізнання, органів внутрішніх справ проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок для усунення порушень закону та забезпечення повного розкриття діянь, що містять ознаки злочину.

Органи прокуратури здійснюють нагляд за законністю в адміні­стративній діяльності органів внутрішніх справ. Вони перевіряють відповідність актів органів внутрішніх справ, наказів, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Конституції та чинному за­конодавству України. Прокурор стежить за додержанням законів про недоторканність особи, перевіряє законність адміністративного затримання громадян і застосування уповноваженими працівника­ми ОВС заходів впливу за адміністративні правопорушення.

У випадках видання органами (посадовими особами) супереч­ливих закону постанов у справах про адміністративні правопору­шення, прокурор опротестовує їх. Крім цього, прокурор проводить перевірку законності перебування затриманих в органах внутріш­ніх справ, здійснює обхід приміщень, опитує затриманих і зна­йомиться з документацією про затримання і тримання громадян. При виявленні порушень вимагає їх усунення, а також має право вимагати пояснень з приводу виявлених порушень від працівників органів внутрішніх справ.

Крім цього, контроль за діяльність певних служб Міністерства внутрішніх справ здійснюється Президентом України як Верхо­вним Головнокомандувачем Збройних Сил України. Так, Інспек­ція з питань контролю за діяльністю військових формувань, яка є структурним підрозділом Головної служби безпекової та оборонної політики Секретаріату Президента систематично проводить контр­олюючі заходи у відношенні Головного управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України з підпорядкованими з'єднаннями, частинами та установами.

Питання для самоконтролю

Визначте завдання та функції органів внутрішніх справ Укра­їни.

Розкрийте структуру органів внутрішніх справ.

Охарактеризуйте місце міліції в системі МВС та її внутрішню структуру.

На основі яких принципів здійснює свою діяльність міліція?

Які функції покладені на міліцію?

Визначте основні напрямки діяльності органів внутрішніх справ. Bona fides semper praesumitur, nisi malam fidem

adesse probet ur Якщо не доведений злий намір, завжди передбачається сумлінність