§ 6. Правовий статус особового складу органіввнутрішніх справ

Особовий склад міліції складається з працівників, що про­ходять державну службу в підрозділах міліції, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції. Працівники міліції мають єдиний формений одяг, зразки якого затверджуються Кабінетом Міністрів України. Працівникам мілі­ції видається службове посвідчення.

На службу до міліції приймаються на контрактній основі грома­дяни України, які досягли 18-річного віку мають повну загальну середню освіту, володіють державною мовою, здатні за своїми осо­бистими, діловими і моральними якостями, фізичною підготовкою і станом здоров'я виконувати покладені на міліцію завдання. При прийнятті на службу до міліції може бути встановлено випробуван­ня строком до одного року. Працівники міліції складають присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

На службу до міліції не може бути прийнята особа яка була за­суджена за злочин вироком суду, який набрав законної сили, або стосовно якої було винесено рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.

Порядок та умови проходження служби в міліції регламенту­ються Положенням про проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ, затвердженим Постановою Кабінету Мі­ністрів України від 29 липня 1991 року № 114. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України затверджений Законом України від 22 лютого 2006 року.

Працівники міліції вправі створювати професійні спілки. Вони не можуть бути членами політичних партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичну мету. Працівникам міліції забороняється займатись будь-якими видами підприємниць­кої діяльності, а так само організовувати страйки або брати в них участь.

Працівник міліції є представником державного органу вико­навчої влади. Законні вимоги працівників міліції є обов'язковими для виконання громадянами і службовими особами. Працівник міліції при виконанні покладених на нього обов'язків керується тільки законом, діє в його межах і підпорядковується своїм без­посередньому і прямому начальникам. Ніхто інший, за винятком уповноважених службових осіб, у передбачених законом випад­ках не вправі втручатися в законну діяльність працівника мілі­ції. Ніхто не має права покласти на працівника міліції виконання обов'язків, не передбачених чинним законодавством. Втручання в діяльність міліції тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Особовий склад внутрішніх військ складається із військовос­лужбовців та осіб, які не атестовані і працюють за трудовим дого­вором. Внутрішні війська надалі до повного переходу до комплек­тування на контрактній основі комплектуються як за контрактом, так і в порядку призову. Контракт укладається строком на 3 роки і може бути продовжений на такий же строк.

Військовослужбовці внутрішніх військ приймають Військову присягу, мають єдині для Збройних Сил України військові звання і знаки розрізнення. Формений одяг військовослужбовців внутріш­ніх військ затверджується Кабінетом Міністрів України за подан­ням Міністерства внутрішніх справ України.

Проходження служби у зазначених військах здійснюється від­повідно до Про положення про проходження військової служби від­повідними категоріями військовослужбовців, затвердженого ука­зом Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053/2001, і військових статутів.

Забороняється діяльність будь-яких політичних партій і рухів у внутрішніх військах, як і перебування в них військовослужбовців офіцерського складу та надстрокової служби і працівників цих військ.