§ 5- Поняття, завдання та структура внутрішніх

військ Міністерства внутрішніх справ України

Внутрішні війська входять до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначені для охорони та оборони важливих дер­жавних об'єктів, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, а також для участі в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю.

Основними завданнями внутрішніх військ є:

охорона та оборона важливих державних об'єктів, об'єктів матеріально-технічного та військового забезпечення Мініс­терства внутрішніх справ України;

супроводження спеціальних вантажів;

здійснення пропускного режиму на об'єктах, що охороня­ються;

конвоювання заарештованих і засуджених;

охорона підсудних під час судового процесу;

переслідування і затримання заарештованих і засуджених осіб, які втекли з-під варти;

участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочин­ністю;

участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах, що охороняються;

охорона дипломатичних представництв і консульських уста­нов іноземних держав на території України.

Залучення внутрішніх військ до виконання інших завдань за­боронено законодавством України.

Внутрішні війська, виконуючи покладені на них завдання, вза­ємодіють з органами внутрішніх справ. У разі залучення до ви­конання завдань з охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю на внутрішні війська поширюються також обов'язки, передбачені Законом України «Про міліцію» для підрозділів міліції при виконанні цих завдань.

В структуру внутрішніх військ входять з'єднання, військові частини і підрозділи по охороні важливих державних об'єктів, зокрема атомних електростанцій, по супроводженню спеціальних вантажів і конвоюванню заарештованих і засуджених, військо­ві частини спеціального призначення та спеціальні моторизовані військові частини міліції, підрозділи зв'язку, військові установи, навчальні заклади та учбові частини.

Внутрішні війська підпорядковуються Міністру внутрішніх справ України. Безпосереднє управління внутрішніми військами здійснює командуючий цими військами, якого призначає на поса­ду і звільняє з посади Президент України. На посаду командувача внутрішніх військ призначається військовослужбовець. Команду­вач внутрішніх військ має перших заступників і заступників, які належать до вищого командування внутрішніх військ. Перших заступників та заступників командувача внутрішніх військ призна­чає на посаду і звільняє з посади Президент України за поданням командувача внутрішніх військ. Командувач внутрішніх військ розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками та за­ступниками. До повноважень командувача внутрішніх військ відноситься:

забезпечення участі у реалізації державної політики з питань діяльності внутрішніх військ, представництво внутрішніх військ в органах державної влади;

безпосереднє керівництво внутрішніми військами, організа­ція їх застосування під час виконання покладених на них завдань;

створення, реорганізація та ліквідація відповідно до зако­нодавства в межах установленої чисельності і виділених коштів управління територіальних командувань, військові частини, уста­нов та закладів внутрішніх військ;

присвоєння в установленому порядку чергові військові зван­ня, внесення подань про присвоєння вищих військових звань;

порушення в установленому порядку питання про відзначення державними нагородами та відзнаками Президента України вій­ськовослужбовців і працівників внутрішніх військ;

проведення в установленому законом порядку звільнення в за­пас військовослужбовців строкової військової служби.

Органом військового управління внутрішніх військ є Голо­вне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, основними завданнями якого є:

участь у реалізації державної політики з питань діяльності внутрішніх військ;

підтримання постійної бойової та мобілізаційної готовнос­ті управлінь територіальних командувань, з'єднань, військових частин, навчальних закладів і установ внутрішніх військ, забез­печення стійкого, безперервного та оперативного управління вну­трішніми військами;

здійснення поточного та перспективного планування діяль­ності внутрішніх військ, у тому числі в умовах надзвичайного та воєнного стану;

організація охорони та оборони важливих державних об'єктів, матеріально-технічного та військового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, супроводження спеціальних вантажів;

охорона дипломатичних представництв, консульських уста­нов іноземних держав на території України;

забезпечення участі внутрішніх військ у виконанні завдань територіальної оборони в районах розміщення об'єктів, що охоро­няються;

здійснення в межах компетенції заходів правового режиму надзвичайного стану;

організація своєчасного та повного виконання внутрішніми військами завдань з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;

забезпечення охорони підсудних під час судових процесів, конвоювання заарештованих і засуджених;

керівництво бойовою та спеціальною підготовкою внутріш­ніх військ, організація навчально-методичної роботи у військових навчальних закладах;

організація комплектування внутрішніх військ;

розроблення та здійснення заходів щодо зміцнення військо­вої дисципліни, профілактики правопорушень у внутрішніх вій­ськах, забезпечення соціального та правового захисту військовос­лужбовців та членів їх сімей;

визначення (прогнозування) потреб і ресурсів, необхідних для виконання завдань, покладених на внутрішні війська, здій­снення заходів із всебічного забезпечення внутрішніх військ;

участь у формуванні та проведенні єдиної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності в інтересах внутрішніх військ;

організація взаємодії з центральними та місцевими орга­нами виконавчої влади, правоохоронними органами та органами військового управління.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компе­тенції Головного управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, обговорення найважливіших на­прямів його діяльності та розвитку внутрішніх військ в ньому утворюється постійно діючий колегіальний орган — військова рада. Головою військової ради є командувач внутрішніх військ. До складу військової ради за посадою входять перші заступни­ки та заступники командувача внутрішніх військ, начальники управлінь територіальних командувань. До складу військової ради за рішенням командувача внутрішніх військ можуть вклю­чатися керівники структурних підрозділів Головного управлін­ня внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, представники інших органів державної влади за згодою. Рішен­ня військової ради проводяться в життя наказами командувача внутрішніх військ.