§ 4. Основні функції та структура міліції

Виходячи з поставлених перед міліцією завдань та кола прав, наданих їй для виконання цих завдань, можна визначити певні групи повноважень, які здійснюються міліцією в рамках виконан­ня того чи іншого напрямку діяльності або реалізації тієї чи іншої функції. Закон України «Про міліцію» у ч. 1 ст. 7 визначає такі основні функції міліції щодо напрямків її діяльності:

1. Адміністративна функція міліції — це виконавчо-розпо­рядча діяльність її апаратів, служб та підрозділів щодо організації і практичного здійснення охорони громадського порядку і громад­ської безпеки в межах наданих їй повноважень, на основі і для виконання законів та інших нормативних актів.

Керуючись адміністративним законодавством, працівники мі­ліції вступають в адміністративно-правові відносини з підприєм­ствами, установами, організаціями, їх посадовими особами і гро­мадянами. Тому більша частина особового складу міліції зайнята переважно виконанням саме адміністративної функції.

Профілактична функція полягає у виконанні обов'язків щодо попередження злочинів та інших правопорушень, виявлення причин, що породжують злочинність та порушення громадського порядку, умов, які сприяють їх скоєнню, а також вжиття заходів щодо усунення таких причин і умов. Профілактична діяльність здійснюється практично усіма службами і підрозділами органів внутрішніх справ, у тому числі і міліцією.

Оперативно-розиіукова функція — це здійснення відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» за­ходів щодо виявлення інформації: про злочини, що готуються або вчинені; осіб, які готують або вчинили злочини; осіб, які перехо­вуються від органів розслідування або ухиляються від відбування покарання; осіб, які безвісті зникли, тощо.

Кримінально-процесуальна функція полягає у вирішенні заяв і повідомлень про скоєні злочини, а також у провадженні ді­знання і досудового слідства по кримінальних справах про злочи­ни, розслідування яких покладено законом на органи внутрішніх справ.

Виконавча функція органів внутрішніх справ полягає у ви­конанні в рамках своєї компетенції адміністративних стягнень.

Охоронна функція включає в себе охорону на договірних за­садах майна всіх форм власності (приватного і державного, а також майна іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб і громадян, осіб без громадянства та фізичних осіб). Охоронна функція виконується Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України.

Структурно міліція складається з таких підрозділів:

кримінальної міліції;

міліції громадської безпеки;

транспортної міліції;

державної автомобільної інспекції;

міліції охорони;

судової міліції;

спеціальної міліції;

внутрішньої безпеки.

Кримінальна міліція веде боротьбу зі злочинністю шляхом проведення оперативно-розшукових та профілактичних заходів. До складу кримінальної міліції входять оперативно-розшукові, оперативно-технічні та інші підрозділи, діяльність яких спрямо­вана на запобігання, припинення та розкриття злочинів, розшуку осіб, які ухиляються від органів дізнання, слідства і суду, відбу­вання покарання, пропали безвісти. На сьогодні підрозділи кримі­нальної міліції діють у складі головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь, відділів МВС України на транспорті, міських, районних управлінь та відділів, лінійних управліннях, відділах, відділеннях і функціонально підпорядковані відповідним департаментам та управлінням МВС України.

Структура та організація діяльності кримінальної міліції будуєть­ся за лінійним принципом на основі спеціалізації відповідно до осо­бливостей кримінальних проявів у різних сферах суспільного життя. З урахуванням цього до складу кримінальної міліції входять:

1) Підрозділи боротьби з організованою злочинністю належать до державних органів, спеціально створених для боротьби з орга­нізованою злочинністю, основними завданнями яких є:

виявлення та припинення діяльності стійких суспільно небез­печних організованих груп і злочинних організацій, які впливають на соціально-економічну та криміногенну ситу­ацію в регіонах і в державі;

боротьба з корупцією й хабарництвом у сферах, які мають стратегічне значення для економіки держави, серед вищих посадових осіб, працівників судових, правоохоронних та контролюючих органів;

викриття й ліквідація злочинних схем, спрямованих на ле­галізацію доходів, одержаних у результаті організованої зло­чинної діяльності;

забезпечення відшкодування збитків державі, а також фізич­ним і юридичним особам, завданих діяльністю організованих злочинних груп і злочинних організацій або корупційними діяннями.

В структурі управлінь по боротьбі з організованою злочинністю функціонують спеціальні підрозділи швидкого реагування «Со­кіл», завданням яких є силове забезпечення проведення спеціаль­них заходів по ліквідації бандформувань, організованих злочинних угрупувань і їх лідерів, затримання членів озброєних злочинних груп, звільнення заручників, антитерористичних операцій, фізич­ного захисту джерел оперативної інформації.

Підрозділи карного розшуку мають своїм основним завданням попередження, припинення і розкриття загально кримінальних злочинів, виявлення осіб, що їх вчинили, а також здійснення необ­хідних оперативних заходів, спрямованих на попередження зло­чинності, розшуку осіб, що ухиляються від слідства і суду, зниклих безвісти та ідентифікації невпізнаних трупів.

Підрозділи Державної служби боротьби з економічною зло­чинністю на які покладено завдання із своєчасного запобігання, припинення злочинів у галузі економіки, прогнозування кримі­ногенних процесів в економіці та своєчасне інформування про них органів виконавчої влади, виявлення та припинення фактів порушення прав інтелектуальної власності, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у галузі економіки, та вжиття заходів до їх усунення.

Підрозділи боротьби з незаконним обігом наркотиків в межах своєї компетенції:

приймають участь у розробленні та реалізації державної по­літики щодо протидії незаконному обігу наркотичних за­собів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними;

проводять моніторинг у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у державі з по­дальшим аналізом та прогнозуванням розвитку наркокримі-ногенної ситуації;

проводять оперативну роботу щодо протидії наркозлочинності;

попереджають та виявляють правопорушення на об'єктах легального обігу наркотиків;

збирають, аналізують та реалізовують оперативну інфор­мацію щодо ускладнення криміногенної обстановки у сфе­рі незаконного обігу наркотиків шляхом безпосереднього відпрацювання території населених пунктів, інших суб'єктів адміністративно-територіального устрою держави;

проводять оперативно-пошукові та інші заходи щодо вияв­лення наркоділків, які займаються виготовленням, переве­зенням, збутом наркотиків, схилянням до вживання нарко­тиків, „відмиванням» коштів, здобутих від наркобізнесу, викриття та знешкодження каналів надходження наркотич­них засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Підрозділи кримінальної міліції у справах дітей створені з метою профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли 18-річного віку і виконують наступні основні завдання:

проводять роботу, пов'язану із запобіганням правопорушен­ням дітей;

виявляють, припиняють та розкривають злочини, вчинені дітьми;

проводять розшук дітей, які залишили сім'ї, навчально-ви­ховні заклади та спеціальні установи для дітей;

виявляють причини та умови, що сприяють вчиненню пра­вопорушень дітьми, вживають в межах своєї компетенції заходів до їх усунення, беруть участь у правовому вихованні дітей;

виявляють дорослих осіб, які втягують дітей у злочинну ді­яльність, проституцію, пияцтво, наркоманію та жебрацтво.

Підрозділи боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми створені з метою підвищення ефективності боротьби зі злочинами, що вчиняються з використанням високих інформаційних техноло­гій і телекомунікаційних мереж, торгівлею людьми, нелегальною міграцією, злочинами проти моральності та у сфері працевлашту­вання за кордоном.

Підрозділи оперативної служби шляхом використання власних специфічних засобів, забезпечують: негласний, конспі­ративний збір первинної інформації щодо подій, фактів та осіб, пов'язаних з підготовкою та вчиненням злочинів, та передачу цієї інформації зацікавленим підрозділам ОВС; збір інформації про зло­чинну діяльність осіб за завданнями інших підрозділів криміналь­ної міліції; документування злочинних дій осіб та забезпечення ефективного проведення їх затримання під час скоєння злочинів.

Підрозділи оперативно-технічних заходів забезпечують застосування спеціальних технічних засобів під час проведення оперативно-розшукових заходів з метою ефективної боротьби зі злочинністю.

9) Укрбюро Інтерполу через мережу національних центральних бюро Інтерполу 188 країн та через Генеральний секретаріат Інтер­полу здійснює:

координацію діяльності правоохоронних органів країни у бо­ротьбі із злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за межі країни;

взаємодію з Генеральним секретаріатом та відповідними ор­ганами держав-членів Інтерполу в боротьбі із злочинністю;

обмін інформацією між правоохоронними органами Укра­їни та іноземних держав під час провадження у відповідних кримінальних та оперативно-розшукових справах з метою організації проведення необхідних перевірок та оперативно-розшукових заходів;

міжнародний розшук обвинувачених та підсудних, що пере­ховуються від правоохоронних органів з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

організовує та здійснює екстрадицію таких осіб до України;

розшук безвісно зниклих осіб, розшук осіб-жертв торгівлі людьми, розшук викраденого автотранспорту, культурних цінностей та антикваріату, ідентифікацію осіб та невпізнаних трупів тощо;

обмін аналітичною і статистичною інформацією з питань бо­ротьби зі злочинністю та організації роботи правоохоронних органів.

Міліція громадської безпеки це структурний підрозділ мілі­ції у системі органів внутрішніх справ України, діяльність якого спрямовано на забезпечення особистої безпеки громадян, охорону громадського порядку та громадської безпеки, запобігання й при­пинення злочинів і адміністративних правопорушень, розкриття злочинів, а також надання в межах компетенції міліції допомоги громадянам, посадовим особам, підприємствам, установам, орга­нізаціям і громадським об'єднанням. Структура міліції громад­ської безпеки ґрунтується на лінійному принципі її організації та діяльності (лінійна спеціалізація й відповідне підпорядкування), згідно з яким утворюють і функціонують структурні підрозділи цієї служби за окремими напрямами їх діяльності. До складу міліції громадської безпеки входять:

1 ) Підрозділи патрульно-постової служби міліції. Патрульно-постова служба міліції — це діяльність спеціальних нарядів міліції по охороні громадського порядку, безпеці і боротьбі з пра­вопорушеннями на вулицях, площах, в парках, на транспортних магістралях, портах, в аеропортах та інших громадських місцях, а також при проведенні масових заходів, ліквідації наслідків ава­рії, катастрофи, стихійного лиха.

Основними завданнями патрульно-постової служби міліції є:

забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів;

запобігання правопорушенням та їх припинення;

охорона громадського порядку і громадської безпеки;

виявлення, запобігання, припинення та розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

захист власності від злочинних посягань.

Служба дільничних інспекторів міліції складається із по­садових осіб (дільничних інспекторів міліції), які на закріпленій за кожним з них території (адміністративній дільниці) виконують наступні завдання:

проведення загальної та індивідуальної профілактичної ро­боти серед жителів адміністративної дільниці;

охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на території, що обслуговується;

робота з населенням та громадськими формуваннями на ад­міністративній дільниці щодо охорони громадського поряд­ку та громадської безпеки, профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю;

участь разом з іншими службами та підрозділами органів внутрішніх справ у виявленні, попередженні, припиненні адміністративних правопорушень та злочинів, а також у роз­критті злочинів, учинених на території адміністративної дільниці.

Підрозділи міліції особливого призначення „Беркут» є високо мобільними спеціальними підрозділами, створеними для забезпе­чення правопорядку під час проведення загальнодержавних, резо­нансних громадсько-політичних, спортивно-видовищних, культур­но-масових, релігійних заходів, запобігання груповим порушенням громадського порядку та масовим заворушенням, проведення спе­ціальних операцій по затриманню озброєних злочинців. До завдань підрозділів «Беркут» відносяться:

охорона громадського порядку в місцях з складною кримі­нальною обстановкою;

охорона громадського порядку при проведенні масових за­ходів;

охорона громадського порядку при виникненні надзвичайних ситуацій;

припинення групових хуліганських проявів і масових заво­рушень;

затримання особливо небезпечних, озброєних злочинців, звільнення заручників;

силове забезпечення операцій міліції.

Підрозділи дозвільної системи, які здійснюють контроль за дотриманням посадовими особами міністерств, інших централь­них органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань і громадянами встановленого порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезен­ня і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, а також виконання функцій з ліцензування окремих видів господарської діяльності та держав­ного охоронного нагляду. Дозвільна система — це особливий по­рядок виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, облі­ку і використання спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин (вогнепальна зброя, набої до неї, вибухові матеріали і речовини і т.п.), а також відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень і лабораторій (стрілецькі тири і стріль­бища, підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту вогне­пальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні і т.п.) з метою охорони інтересів держави та безпеки громадян.

Спеціальні установи міліції виконують функції щодо утри­мання шляхом обмеження свободи та особистої недоторканості, охорони та конвоювання затриманих і взятих під варту осіб (ізо­лятори тимчасового тримання), підданих адміністративному арешту (спеціальні приймальники для осіб, підданих адміністра­тивному арешту) та тимчасового тримання окремих категорій непо­внолітніх (приймальники-розподільники для дітей)

Конвойні підрозділи сформовані для забезпечення конвою­вання та охорони:

затриманих і взятих під варту осіб з ізолятора тимчасового тримання до слідчого ізолятора;

підсудних до судових органів, охорона їх під час проведення судових засідань;

підсудних під час проведення виїзних судових засідань;

затриманих і взятих під варту осіб для проведення слідчих дій за вимогою органів досудового слідства;

арештованих, які проходять стаціонарне лікування в закла­дах охорони здоров'я;

іноземних громадян з метою їх видворення за межі Укра­їни згідно із законодавством України.

7) Підрозділи ветеринарної міліції покликані для надання прак­тичної допомоги державним органам ветеринарної медицини в ор­ганізації та здійсненні контролю і нагляду за виконанням вимог ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин.

Підрозділи у справах громадянства, і міграції та реєстрації фізичних осіб, які до останнього часу були структурною складовою міліції громадської безпеки, на сьогоднішній день перебувають у стадії реорганізації у зв'язку із створенням Державної міграцій­ної служби України та її територіальних підрозділів.

До транспортної міліції належать відповідні підрозділи, які забезпечують охорону громадського порядку і боротьбу зі злочин­ністю на залізничному, водному та повітряному транспорті, захист особистої власності та безпеки громадян на об'єктах транспорту України, безпеку вантажних і пасажирських перевезень.

Державна автомобільна інспекція є головним органом, на який покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, що входить до системи органів Міністерства внутрішніх справ Укра­їни.

Основними завданнями Державтоінспекції є:

реалізація в межах своєї компетенції державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

організація контролю за додержанням законів, інших нор­мативних актів з питань безпеки дорожнього руху та охо­рони навколишнього середовища від шкідливого впливу транспортних засобів;

удосконалення регулювання дорожнього руху з метою забез­печення його безпеки та підвищення ефективності викорис­тання транспортних засобів;

виявлення та припинення фактів порушення безпеки дорож­нього руху, а також виявлення причин і умов, що сприяють їх вчиненню.

До складу Державтоінспекції входять департамент Державто­інспекції МВС, управління (відділи) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем, спеціальний підрозділ дорожньо-патрульної служби особливого призначення при департаменті Державтоінспекції МВС, відділи (відділення) Державтоінспекції міських і районних органів внутрішніх справ, підрозділи дорожньо-патрульної служби та реєстраційно-екзаменаційної роботи.

Міліція охорони представлена Державною службою охорони, яка функціонує при Міністерстві внутрішніх справ України. Дер­жавна служба охорони створена для здійснення заходів щодо охо­рони нерухомих об'єктів та іншого майна, в тому числі вантажів, тимчасового зберігання валютних цінностей, забезпечення осо­бистої безпеки громадян, а також технічного захисту інформації на договірних засадах в порядку, встановленому законодавством.

Державна служба охорони є підпорядкованою Міністру внутріш­ніх справ єдиною централізованою системою, очолюваною Депар­таментом Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ, яка складається з управлінь, відділів Державної служби охорони при головних управліннях МВС в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управліннях МВС в облас­тях та м. Севастополі та підпорядкованих їм підрозділів охорони: міських, районних, міжрайонних відділів, відділень, підрозділів воєнізованої охорони та охоронних підрозділів, стройових підроз­ділів міліції охорони, спеціальних підрозділів «Титан», інкасації та груп затримання, пунктів централізованого спостереження, у тому числі на окремих об'єктах, а також установ та навчальних закладів професійної підготовки працівників охорони Основними завданнями Державної служби охорони є:

здійснення за договорами заходів щодо охорони особливо важливих об'єктів згідно з переліком, який затверджуєть­ся Кабінетом Міністрів України, інших об'єктів, вантажів, інкасації, перевезення, тимчасового зберігання валютних цінностей, забезпечення особистої безпеки громадян, а також технічного захисту інформації в порядку, встановленому за­конодавством;

розроблення основних вимог до захисту об'єктів та громадян від злочинних посягань, примірних договорів і вимог до інже­нерно-технічного укріплення та захисту об'єктів, оснащення їх технічними системами та засобами теле відео спостереження, тривожної сигналізації, контролювання доступу, а також інструкцій та інших документів, що регламентують виконання охоронних функцій;

участь у проведенні єдиної технічної політики щодо впрова­дження технічних засобів охоронного призначення шляхом розроблення нормативних документів на час усього циклу їх життєдіяльності (проектування, промислове виробництво, монтаж, експлуатація та утилізація).

Судова міліція представлена спеціальним підрозділом судової міліції «Грифон», який належить до структури міліції громадської безпеки та створюється в головних управліннях МВС України в Ав­тономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управ­ліннях МВС України в областях та місті Севастополі.

Під час виконання покладених на них завдань працівники спецпідрозділу здійснюють:

забезпечення згідно із законом підтримання порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону при­міщень суду, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу.

забезпечення заходів безпеки при розгляді судових справ у всіх інстанціях, працівників правоохоронних органів, ін­ших органів, які здійснюють правозастосовні або правоохо­ронні функції, членів їх сімей і близьких родичів.

уживають необхідні заходи для забезпечення безпеки судді, членів його сім'ї, збереження їх майна, якщо від судді на­дійде відповідна заява.

уживають необхідні заходи для забезпечення безпеки при надходженні заяви учасника кримінального судочинства, члена його сім'ї або близького родича, звернення керівника відповідного державного органу.

забезпечення охорони приміщень і територій установ судових експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охо­рони здоров'я України, а також режиму утримання осіб, які перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну експертизу.

Спеціальна міліція забезпечує охорону громадського поряд­ку на об'єктах і територіях, що мають особливе народногосподар­ське значення чи постраждали від стихійного лиха, екологічного забруднення або техногенних катастроф. Спеціальні підрозділи міліції створюються Міністерством внутрішніх справ України з дозволу Кабінету Міністрів України. Відділи спеціальної міліції при головних управліннях, управліннях МВС України в областях виконують покладені на них завдання у сфері боротьби зі злочин­ністю, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на об'єктах обслуговування, які, як правило, мають осо­бливий режим функціонування (атомні електростанції, об'єкти постачання енергоресурсів тощо).

Служба внутрішньої безпеки має своїм завданням формування та забезпечення реалізації заходів з питань внутрішньої безпеки в системі МВС України, виявлення, попередження та припинення злочинних, корупційних та інших протиправних діянь, що готу­ються або вчинені працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ, а також захист посадових осіб органів внутрішніх справ України від перешкоджання їм у виконанні службових обов'язків. Підрозділи (управління, відділи) внутрішньої безпеки існують при кожному обласному управлінні МВС України, однак вони не вхо­дять в структуру цих управлінь та підпорядковані голові служби.