§ 3- Поняття, завдання і принципи

діяльності міліції

Міліція України є складовою частиною органів внутрішніх справ і належить до системи Міністерства внутрішніх справ України як апарату органу державного управління.

Міліція в Україні — це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Правовою основою діяльності міліції є Конституція України, Закон України «Про міліцію», інші законодавчі акти, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку.

Основними завданнями міліції є:

забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;

запобігання правопорушенням та їх припинення;.

охорона і забезпечення громадського порядку;

виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

захист власності від злочинних посягань;

участь у подані соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покла­дених на них законом обов'язків.

Перераховані завдання є загальними і обов'язковими до вико­нання працівниками всіх структурних підрозділів і служб мілі­ції, незалежно від направленості виконуваної роботи і покладених на них безпосередніх обов'язків. У своїй діяльності міліція, як орган виконавчої влади, не може виходити за межі своїх повноважень. Виконання інших завдань, не передбачених Законом Укра­їни «Про міліцію», може бути покладене на міліцію тільки у за­конодавчому порядку.

Діяльність міліції будується на принципах:

законності;

гуманізму;

поваги до особи;

соціальної справедливості;

взаємодії з трудовими колективами, громадськими організа­ціями й населенням;

гласності;

позапартійності та неупередженості.

Розглянемо більш детально кожний із названих принципів.

Принцип законності — це вимога нормативного характеру, яка зобов'язує підрозділи міліції неухильно й точно виконувати всі нор­ми Конституції та законів України. Відповідно до ст. 8 Основного Закону в нашій державі визнається і діє принцип верховенства пра­ва. Цей принцип є пріоритетним у правовій державі, якою є Укра­їна. Для працівників міліції він, крім цього, означає необхідність використання всіх наданих їм прав для боротьби з правопорушен­нями, але так, щоб заходи, які будуть при цьому застосовуватися, не виходили за межі закону.

Принцип гуманізму в діяльності міліції полягає у визнанні лю­дини найвищою цінністю, дотриманні і забезпеченні її прав, умов всебічного розвитку, а також стимулюванні людських відносин між громадянами, виражених в правових і моральних формах. Прин­цип гуманізму виражається в поєднанні вимогливості і довіри, любові і поваги до людини, яка виконує свої громадські обов'язки, з нетерпимістю до всіх форм приниження і пригноблення особи.

Принцип поваги до особи та її гідності характеризується тим, що діяльність міліції здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини. При виконанні своїх обов'язків посадові особи і працівники підрозділів міліції повинні поважати гідність людини, її права та свободи, не допускати розголошення відомостей про осо­бисте життя громадян. Лише у виключних випадках, при необхід­ності припинення або розкриття злочинів, органами міліції можуть бути тимчасово обмежені, в межах, передбачених законодавством, окремі права і свободи громадян. Неправомірне обмеження закон­них прав та свобод людини є неприпустимим і тягне за собою перед­бачену законом відповідальність.

Принцип соціальної справедливості є одним із принципів ді­яльності міліції, яка захищає права будь-якої особи, незалежно від її расової чи національної належності, соціального походжен­ня, майнового становища, віку, статі, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань та інших якостей. Крім того, для спра­ведливої оцінки поведінки людини треба дослідити її моральний стан, внутрішню мотивацію дій, що можливо зробити на основі аналізу всіх обставин, що супроводжують певний вчинок конкрет­ної особи. Тому справедлива оцінка поведінки людини включає в себе не тільки об'єктивність та доброзичливість, а й розуміння всіх сторін людської поведінки, індивідуальних психологічних особливостей тощо. Працівник міліції при оцінці поведінки особи повинен дотримуватися правдивості у трактуванні всіх сторін її ді­янь. Основними рисами морального поняття справедливості в діях працівника міліції є об'єктивність, гуманізм, доброзичливість, самокритичність, неупередженість при оцінці дій як своїх, так і інших людей.

Дотримання принципу взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням є однією з найбільш важливих умов покращення роботи міліції щодо зміцнення право­порядку. Народні дружини, інші громадські організації, які без­посередньо самостійно чи спільно з міліцією, охороняють громад­ський порядок, надають значну допомогу міліції в її правоохоронній діяльності. Крім цього, державні органи, громадські об'єднання, службові особи, трудові колективи та громадяни зобов'язані сприя­ти міліції в охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю.

Міліція має право для виконання покладених на неї завдань залучати громадян за їх згодою до співробітництва у порядку, вста­новленому законами, що регулюють профілактичну та оперативно-розшукову діяльність. Примусове залучення громадян до співро­бітництва з міліцією забороняється.

Діяльність міліції є гласною. Вона інформує органи влади і управління, трудові колективи, громадські організації, населення

засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення. За погодженням з міліцією засоби масової інформації можуть акредитувати своїх журналістів при її органах. Не підлягають розголошенню відомості, що станов­лять державну або службову таємницю.

У підрозділах міліції не допускається діяльність політич­них партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають по­літичну мету. При виконанні службових обов'язків працівники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних чи громадських об'єднань.

Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відпо­відності з законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки служ­бових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. Для забезпечення громадського порядку працівники міліції зобов'язані вживати заходів незалежно від свого підпорядкування.

Міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує права і свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї обов'язки, й зобов'язана дати їм пояснення з цього приводу. Вона також забезпечує право на юридичний захист та інші права затриманих і взятих під варту осіб, не пізніше як через

години після затримання або взяття під варту повідомляє про їх місце перебування близьким родичам, адміністрації за місцем ро­боти чи навчання і, в разі, необхідності вживає заходів до негайного надання їм медичної та іншої допомоги.