§ 2. Структура та повноваження

Міністерства внутрішніх справ України

Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та грома­дянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування зло­чинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, а також з питань формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, грома­дянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. Діяльність МВС України спря­мовується і координується Кабінетом Міністрів України.

До структури МВС України, як центрального органу управ­ління системою органів внутрішніх справ, входять:

Керівництво.

Служба Міністра (відділ моніторингу дотримання прав лю­дини в діяльності ОВС).

Радники МВС.

Департамент внутрішньої безпеки.

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю.

Департамент карного розшуку.

Департамент Державної служби боротьби з економічною зло­чинністю.

Департамент оперативної служби.

Департамент оперативно-технічних заходів.

Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Управління боротьби з кіберзлочинністю.

Управління кримінальної міліції у справах дітей.

Робочий апарат Укрбюро Інтерполу.

Департамент громадської безпеки.

Управління Державної автомобільної інспекції.

Відділ ветеринарної міліції.

Головне слідче управління.

Головний штаб (на правах департаменту).

Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення.

Департамент кадрового забезпечення.

Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

Департамент матеріального забезпечення.

Управління зв'язків із громадськістю.

Управління юридичного забезпечення.

Управління міжнародних зв'язків.

Режимно-секретне управління.

Управління документального забезпечення.

Управління внутрішнього аудиту.

Управління медичного забезпечення та реабілітації.

Відділ спеціального зв'язку.

Головне управління внутрішніх військ (орган військового управління).

Підрозділи, що діють при МВС України:

Департамент Державної служби охорони при МВС України;

Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (триває процес ліквідації у зв'язку з утворенням Державної міграційної служби України, ді­яльність якої координується Міністром внутрішніх справ України)

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України;

Державний науково-дослідний інститут МВС України.

Кожен із перерахованих структурних підрозділів МВС Укра­їни має свою розгалужену структуру, яка пристосована для роботи в умовах специфіки завдань та повноважень конкретної служби чи підрозділу.

МВС України відповідно до покладених на нього завдань здій­снює надзвичайно широке коло повноважень:

розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Пре­зидентові України та Кабінетові Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його удосконалення та в установленому порядку подає їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

розробляє проекти державних програм з охорони громадсько­го порядку, боротьби зі злочинністю, безпеки дорожнього руху та міграції;

організовує діяльність головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, районних, районних в містах, місь­ких управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) (далі — органи внутрішніх справ) і внутрішніх військ МВС України та здійснює управління ними, зокрема під час забезпечення охо­рони громадського порядку;

у межах компетенції, визначеної законодавством, надає со­ціальну та правову допомогу громадянам, сприяє державним ор­ганам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні по­кладених на них законом обов'язків;

приймає заяви, повідомлення про правопорушення, що скоєні або готуються, а також про інші події від фізичних осіб, підпри­ємств, установ, організацій незалежно від форм власності, органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

організовує здійснення органами внутрішніх справ заходів із виявлення, розкриття та припинення злочинів;

у межах компетенції, визначеної законодавством, організовує та здійснює оперативно-розшукову діяльність;

у межах компетенції, визначеної законодавством, бере участь у боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, корупцією та у запобіганні легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло­чинним шляхом;

у межах повноважень бере участь у заходах із протидії зло­чинності на транспорті;

забезпечує в межах компетенції, визначеної законодавством, протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

організовує і проводить розшук громадян у випадках, перед­бачених законодавством України та міжнародними договорами;

здійснює провадження досудового слідства і дізнання в кри­мінальних справах та провадження за протокольною формою до- судової підготовки матеріалів у межах визначеної підслідності;

уживає заходів з організації конвоювання, а також у випад­ках, визначених законодавством, утримання затриманих, узятих під варту осіб під час досудового слідства, підсудних (засуджених) осіб на вимогу судових органів;

забезпечує безпеку осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві;

організовує проведення судової експертизи в кримінальних, адміністративних, цивільних та господарських справах, а також досліджень у позасудовому провадженні за матеріалами оперативно-розшукової діяльності та інших процесуальних дій;

здійснює відповідно до законодавства оцінку майна, майно­вих прав та професійну оціночну діяльність;

забезпечує в установленому порядку участь спеціалістів Екс­пертної служби МВС України в оперативно-розшукових заходах, слідчих та інших процесуальних діях;

веде базу даних реєстру атестованих судових експертів Екс­пертної служби МВС України, у встановленому порядку передає інформацію до державного Реєстру атестованих судових експертів;

організовує роботу Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України із присвоєння, позбавлення та підтвердження особам кваліфікації судового експерта з правом проведення певного виду судової експертизи, присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта, а також роботу з надання та позбавлення права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, надання, позбавлення та підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт та видає відповідні свідоцтва;

забезпечує підготовку, перепідготовку, спеціалізацію та під­вищення кваліфікації судових експертів, спеціалістів-криміналістів і спеціалістів-вибухотехніків за напрямками діяльності;

організовує інформаційно-аналітичну діяльність органів внутрішніх справ, формує довідково-інформаційні фонди, веде оперативно-пошукові та криміналістичні обліки, здійснює обробку персональних даних, у межах своїх повноважень складає статис­тичну інформацію, забезпечує режим доступу до інформації, надає інформаційні послуги;

здійснює профілактичні заходи з дітьми, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, а також щодо запобігання злочинам та іншим правопорушенням, уносить відповідному дер­жавному органу, громадській організації або посадовій особі подан­ня про вжиття заходів для усунення причин та умов, що сприяють учиненню правопорушень;

вживає заходів щодо виявлення та припинення адміні­стративних правопорушень, забезпечує здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких за­коном покладено на органи внутрішніх справ;

у випадках, передбачених законодавством, приймає рішення про накладення адміністративних стягнень та забезпечує їх ви­конання;

у межах компетенції бере участь у здійсненні державної охо­рони органів державної влади України та посадових осіб;

у межах компетенції вживає заходів щодо запобігання та припинення насильства в сім'ї;

у межах компетенції вживає заходів щодо запобігання ди­тячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також здій­снення розшуку дітей, які зникли безвісти;

здійснює в межах, визначених законодавством, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклуван­ня, здійснює в межах компетенції заходи соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі;

у межах компетенції бере участь у здійсненні заходів, спря­мованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць по­збавлення волі;

забезпечує в передбачених законодавством випадках вико­нання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання;

забезпечує відповідно до законодавства функціонування до­звільної системи;

затверджує порядок придбання, видачі громадським форму­ванням з охорони громадського порядку і державного кордону спе­ціальних засобів індивідуального захисту і самооборони, зарядже­них речовинами сльозоточивої і подразнюючої дії, та їх зберігання;

у межах повноважень, визначених законодавством, здійснює державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матері­алами;

у межах наданих повноважень забезпечує безпеку дорож­нього руху;

здійснює державну реєстрацію та облік транспортних засобів і видає відповідні реєстраційні документи;

у межах, визначених законодавством, здійснює державний контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів, які регламентують питання перевезення пасажирів чи вантажів, тех­нічного стану транспортних засобів, будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць і об'єктів дорожнього сервісу, торгівлі транспортними засобами та підготовки,

перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспорт­них засобів;

у порядку, визначеному законодавством, створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підви­щення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а також здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері;

приймає іспити на право керування транспортними засобами і видає посвідчення водія;

дає дозволи на дорожнє перевезення небезпечних вантажів, рух транспортних засобів з надгабаритними, великоваговими ван­тажами, а також інші документи у сфері безпеки дорожнього руху;

веде облік торговельних організацій, підприємств-виробників та суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власнос­ті, що реалізують транспортні засоби або номерні складові час­тини до них;

взаємодіє з органами державної влади з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України та членів їх сімей;

організовує систему психологічного забезпечення працівни­ків органів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України і забезпечує її функціонування, здійснює психологічний відбір кан­дидатів на службу в органах внутрішніх справ і навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України;

веде військовий реєстр працівників, пенсіонерів органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, членів їх сімей, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

забезпечує в системі МВС України внутрішню безпеку;

визначає основні напрями розвитку науки і освіти з питань діяльності МВС України, бере участь у проведенні відповідних на­укових, науково-дослідних, кримінологічних і соціологічних до­сліджень, а також у розробленні за їх результатами науково-прак­тичних пропозицій, методичних рекомендацій;

у межах компетенції здійснює управління навчальними за­кладами, що перебувають у сфері управління МВС України;

організовує і координує роботу з упровадження в практику досягнень науки і передового досвіду, забезпечує розроблення но­вих видів озброєння, спеціальних, технічних і криміналістичних засобів для органів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України;

організовує в межах компетенції науково-методичне забез­печення судово-експертної діяльності;

забезпечує у випадках, передбачених законодавством, ліцен­зування окремих видів господарської діяльності;

організовує на договірних засадах охорону власності, фізич­них осіб, а також забезпечує охорону громадського порядку під час проведення масових заходів комерційного характеру за кошти осіб, які їх проводять;

забезпечує охорону особливо важливих і режимних об'єктів, важливих державних об'єктів і спеціальних вантажів, об'єктів на комунікаціях, об'єктів, які підлягають обов'язковій охороні органами внутрішніх справ, забезпечує відповідно до наданої ком­петенції охорону дипломатичних представництв і консульських установ на території України;

бере участь у формуванні науково-технічної політики дер­жави у сфері діяльності органів внутрішніх справ;

забезпечує міжнародне співробітництво, бере участь у роз­робленні проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань боротьби зі злочинністю та інших питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своїх повноважень вико­нання укладених міжнародних договорів України;

здійснює представництво України в Міжнародній органі­зації кримінальної поліції — Інтерполі, забезпечує виконання зобов'язань, що випливають із членства України в зазначеній між­народній організації;

забезпечує участь миротворчого персоналу з числа праців­ників органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих опе­раціях, здійснює оперативне управління та контроль за його ді­яльністю;

організовує та здійснює відбір, підготовку і навчання канди­датів для направлення до складу миротворчого персоналу з числа працівників органів внутрішніх справ;

надає практичну допомогу державним органам ветеринарної медицини в організації та здійсненні контролю і нагляду за вико­нанням вимог ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин;

забезпечує у випадках, передбачених законодавством, за­хист державних і власних інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

у порядку та у способи, передбачені законодавством, інфор­мує щодо здійснення державної політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, охорони громадського порядку, за­безпечення громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, захисту економіки та об'єктів права власності, інтересів суспільства і дер­жави від протиправних посягань, безпеки дорожнього руху;

здійснює контроль у межах компетенції за дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально визначеній зоні радіаційного забруднення;

бере участь в межах компетенції, визначеної законодавством, у стандартизації, метрологічному забезпеченні, підтвердженні від­повідності встановленим вимогам продукції спеціального призна­чення (робіт, послуг), яка надходить до органів внутрішніх справ;

організовує та забезпечує високу бойову і мобілізаційну го­товність та мобілізацію органів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України;

організовує спеціальні та військові перевезення в меж­ах України в інтересах органів внутрішніх справ або внутрішніх військ МВС України, а також на підставі рішень Кабінету Міністрів України та міжвідомчих угод — в інтересах відповідних органів державної влади;

у межах своїх повноважень організовує та здійснює заходи щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф, а також щодо ліквідації їх наслідків;

уживає відповідно до законодавства заходів щодо забезпечен­ня правового і соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ, військовослуж­бовців та працівників внутрішніх військ МВС України, пенсіонерів із числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, членів їхніх сімей, розробляє пропозиції з цих питань і вносить їх на розгляд відповідних органів;

здійснює в межах компетенції державний нагляд за охоро­ною праці в органах внутрішніх справ;

забезпечує експлуатацію та функціонування системи зв'язку МВС України;

забезпечує в межах компетенції криптографічний захист інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

розробляє та закріплює у відповідних відомчих норматив­но-правових актах та технічній документації (конструкторській, технологічній, програмній документації, технічних умовах, доку­ментах зі стандартизації, інструкціях) обов'язкові умови в галузі технічного регулювання щодо продукції, яка необхідна для потреб органів внутрішніх справ, а також щодо процесів проектування, виробництва, будівництва, монтажу, наладки, експлуатації, збері­гання, перевезення, реалізації та утилізації зазначеної продукції;

здійснює заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки в апараті МВС України, в органах внутрішніх справ, на підприєм­ствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС України, а також на територіях, на яких вони розташовані;

веде і формує автоматизовану електронну базу даних Єди­ного реєстру об'єктів державної власності, що належать до сфери управління МВС України;

затверджує у випадках, передбачених законодавством, пра­вила виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку;

організовує і здійснює в установленому порядку матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, установ і організацій, що належать до сфери його управлін­ня, внутрішніх військ МВС України, у тому числі приміщеннями, полігонами, засобами зв'язку, транспортними засобами, озброєн­ням, спеціальними засобами, пально-мастильними матеріалами, обмундируванням, іншими видами матеріально-технічних ресур­сів, необхідних для виконання покладених на них завдань;

розробляє, організовує і здійснює профілактичні, лікувальні, оздоровчі та реабілітаційні заходи, спрямовані на охорону і зміц­нення здоров'я працівників та військовослужбовців, членів їхніх сімей, державних службовців і пенсіонерів системи МВС України; здійснює управління закладами охорони здоров'я, що належать до сфери управління МВС України;

організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю МВС України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України;

виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управ­ління;

здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом Укра­їни завдань.

МВС України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів вико­навчої влади, підприємств, установ та організацій (за пого­дженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції МВС України;

одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого са­моврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від

органів статистики — статистичні дані, необхідні для вико­нання покладених завдань;

скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

перевіряти дотримання державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, їх посадовими особами, а також громадянами правил безпеки дорожнього руху, до­звільної системи та інших норм і правил, контроль за вико­нанням та додержанням яких покладено на МВС України;

засновувати відповідно до законодавства відомчі нагороди, нагрудні знаки та почесні грамоти МВС України.

МВС України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президен­том України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспіл­ками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, уста­новами, організаціями.

МВС України у межах повноважень, на основі та на виконан­ня Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, органі­зовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти МВС України підлягають державній реєстрації в установленому законо­давством порядку. Рішення МВС України, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими дер­жавними адміністраціями, органами влади Автономної Республі­ки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

МВС України очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Пре­зидентом України. Міністр має першого заступника та заступника Міністра — керівника апарату, які призначаються на посади за по­данням Прем'єр-міністра України і звільняються з посад Прези­дентом України.

Міністр здійснює керівництво Міністерством внутрішніх справ і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського по­рядку, забезпечення громадської безпеки, боротьби із злочинністю, виконання МВС своїх завдань і функцій. Міністр внутрішніх справ виконує такі повноваження:

очолює МВС України, здійснює керівництво його діяльністю;

спрямовує і координує здійснення іншими центральними ор­ганами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компе­тенції МВС України;

спрямовує та координує діяльність Державної міграційної служби України;

визначає стратегічні напрями роботи МВС України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МВС України, звіти про їх виконання;

організовує та контролює виконання Конституції та зако­нів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України в органах внутрішніх справ, а також на під­приємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МВС України;

бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міні­стрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробни­ком яких є МВС України;

представляє в установленому порядку проекти законів Украї­ни, розробником яких є МВС України та ДМС України, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції МВС України, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

веде переговори і підписує міжнародні договори Укра­їни в межах наданих йому повноважень;

представляє МВС України у відносинах з іншими органа­ми, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах загальної чисельності Міністерства і коштів, передбачених на його утримання, ліквідацію і реорганізацію органів внутрішніх справ як юридичних осіб, затверджує положення про них, їх струк­туру та штатний розпис;

утворює, ліквідує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України органи внутрішніх справ як структурні підроз­діли апарату Міністерства, що не мають статусу юридичної особи;

призначає на посади та звільняє з посад начальників голо­вних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республі­ці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, їх перших заступників і заступників; призначає на посади та звільняє з посад начальників районних, районних в містах, міських управ­лінь (відділів), лінійних управлінь (відділів);

призначає на посади та звільняє з посад ректорів, перших проректорів та проректорів вищих навчальних закладів МВС Укра­їни;

затверджує положення про самостійні структурні підрозді­ли апарату Міністерства, призначає на посади та звільняє з посад керівників та заступників керівників структурних підрозділів апа­рату Міністерства та працівників патронатної служби Міністра;

відповідно до законодавства України присвоює ранги та спе­ціальні звання працівникам органів внутрішніх справ, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України;

у випадках, передбачених законодавством, звертається з по­даннями про присвоєння працівникам органів внутрішніх справ, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України, рангів та спеціальних звань;

вносить подання щодо представлення в установленому по­рядку працівників органів внутрішніх справ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзна­чення державними нагородами України;

застосовує відповідно до законодавства заходи дисциплі­нарного впливу до працівників органів внутрішніх справ, підпри­ємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України;

скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, голо­вним розпорядником яких є МВС України;

підписує накази МВС України;

скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів МВС України, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України та актам Міністерства;

організовує роботу колегії МВС України і головує на її за­сіданнях;

дає обов'язкові для виконання працівниками апарату Мі­ністерства доручення;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компе­тенції МВС України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у МВС України утворюється колегія у складі Міністра внутрішніх справ України (голова колегії), першого заступника та заступників Міністра за посадою. У разі потреби до складу колегії Міністерства можуть включатися керівники структурних підроз­ділів апарату МВС України, а також інші особи в установленому порядку. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом при­йняття відповідного наказу МВС України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у МВС України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Міністр внутрішніх справ України.