§ 1. Поняття та система органів внутрішніх справ,

їх завдання та функції

Органи внутрішніх справ є частиною органів державної вико­навчої влади і займають одне з центральних місць в системі право­охоронних органів, оскільки виконують найбільший обсяг робіт, пов'язаний з попередженням, виявленням, припиненням і роз­криттям злочинів та інших правопорушень.

Всю систему органів внутрішніх справ України очолює Міністер­ство внутрішніх справ. Воно реалізовує державну політику у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, охорони громадсько­го порядку, забезпечення громадської безпеки, захисту об'єктів права власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, безпеки дорожнього руху, громадянства, імміграційної та паспортної роботи, протидії незаконній міграції тощо.

Таким чином, органи внутрішніх справ — це правоохоронні органи державної виконавчої влади, підпорядковані Міністерству внутрішніх справ України, що забезпечують дотримання закон­ності і правопорядку, боротьбу зі злочинністю, а також захист від протиправних посягань здоров'я, прав та свобод громадян, власності, навколишнього середовища, інтересів суспільства та держави.

Відповідно до положень Закону України «Про загальну структу­ру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України» систему органів внутрішніх справ України складають:

— Міністерство внутрішніх справ України — центральний ор­ган управління;

державні департаменти у складі Міністерства внутрішніх справ України як урядові органи державного управління за окремими напрямами службової діяльності, визначеними Кабінетом Міністрів України;

головні управління, управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, міс­тах Києві та Севастополі, управління, відділи Міністерства внутрішніх справ України на транспорті;

міські, районні управління та відділи, лінійні управління, відділи, відділення, пункти;

підрозділи судової міліції;

підрозділи місцевої міліції;

з'єднання, військові частини, підрозділи, установи внутріш­ніх військ;

навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства та установи забезпечення.

Система органів внутрішніх справ побудована відповідно до ад­міністративно-територіального устрою України, а також з ураху­ванням особливостей і функцій, характеру і обсягу виконуваних завдань.

В основу взаємовідносин вищестоящих і нижчестоящих органів внутрішніх справ покладений принцип субординації, коли перші направляють і координують діяльність останніх, і таким чином, здійснюється керівництво всією системою і забезпечується вико­нання завдань, покладених на органи внутрішніх справ, на місцях. Компетенція кожної ланки системи органів внутрішніх справ об­межується масштабами її територіальної діяльності.

Установлена законодавством компетенція органів внутрішніх справ характеризується сукупністю покладених на них завдань та функцій, а також наявністю конкретних повноважень того або іншого органу. Вона визначається загальними типовими та індивідуальними положеннями про той чи інший орган внутрішніх справ та спеціаль­ними законодавчими актами, які визначають обв'язки та права ряду органів, що функціонують в рамках системи МВС України.

Органи внутрішніх справ мають широку і складну компетенцію, яка в значній мірі пов'язана з правоохоронною діяльністю. Вони по­кликані здійснювати такі основні завдання:

охороняти права та законні інтереси громадян, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності;

забезпечувати охорону громадського порядку і громадської безпеки;

запобігати і припиняти злочини та інші правопорушення;

розкривати і розслідувати злочини та здійснювати розшук злочинців;

забезпечувати безпеку дорожнього руху;

всебічно сприяти викоріненню причин та умов злочинності;

забезпечувати суворе дотримання законності у діяльності підрозділів і посадових осіб органів внутрішніх справ.

У процесі здійснення своєї діяльності органи внутрішніх справ можуть вирішувати й інші завдання, покладені на них чинним законодавством. При цьому вони взаємодіють з іншими правоохо­ронними органами (прокуратурою, органами безпеки тощо).

Необхідно розрізняти завдання та функції органів внутрішніх справ. Завдання ОВС — це коло тих питань, обов'язок вирішення яких покладено законом на систему органів внутрішніх справ і які спрямовані на досягнення основної мети — захисту від проти­правних посягань на здоров'я, права і свободи громадян, власність, навколишнє середовище, інтереси суспільства і держави. Функ­ції ОВС — це основні напрямки, в яких органи внутрішніх справ здійснюють свою діяльність і які дозволяють вирішити поставлені перед ними завдання.

Отже, при здійсненні покладених на них завдань органи вну­трішніх справ виконують різнобічні функції, основні з них такі:

організація і забезпечення охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;

захист прав і свобод громадян, законних інтересів суспільства та держави від протиправних посягань;

організація і забезпечення безпеки дорожнього руху в на­селених пунктах та на автошляхах;

здійснення оперативно-розшукової діяльності;

проведення дізнання і досудового слідства у кримінальних справах, що віднесені законом до їх компетенції.

Крім цього, органи внутрішніх справ надають допомогу іншим правоохоронним органам у боротьбі з особливо небезпечними дер­жавними злочинами та в проведенні інших заходів по охороні дер­жавної безпеки.