§ 6. Завдання, структура та повноваження

податкової міліції

Підрозділи податкової міліції були утворені у складі Державної податкової адміністрації України на базі Управління по боротьбі з кримінальним приховуванням доходів від оподаткування МВС України. Діяльність Головного управління податкової міліції та його підрозділів на місцях є необхідною умовою функціонуван­ня податкової служби України та здійснення податкової політики держави взагалі.

Підрозділи податкової міліції мають особливий правовий статус, що обумовлено їх належністю до структури податкової служби із збереженням більшості функцій та положень, притаманних орга­нам міліції. Певною мірою ці підрозділи можна назвати відомчою міліцією, оскільки податкова міліція_одночасно є:

органом державної податкової служби України,

оперативно-розшуковим підрозділом,

органом дізнання і досудового слідства;

органом, що веде боротьбу з корупцією.

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по бо­ротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відпо­відних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Завданнями податкової міліції є:

запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері опо­даткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів дер­жавної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

До складу податкової міліції належать:

Головні управління (управління, відділи);

Головне слідче управління;

Управління внутрішньої безпеки Державної податкової адмі­ністрації України та підпорядковані йому регіональні підрозділи внутрішньої безпеки при державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас­тополі;

управління (відділи) (з місцем дислокації в Автономній Рес­публіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) головних управлінь Державної податкової адміністрації України;

управління (відділи) податкової міліції, слідчі підрозділи по­даткової міліції відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас­тополі;

підрозділи податкової міліції, слідчі підрозділи (групи) по­даткової міліції відповідних державних податкових інспекцій в ра­йонах, містах, районах у містах, міжрайонних, спеціалізованих та об'єднаних державних податкових інспекцій;

спеціальний структурний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції — Пер­ший заступник Голови Державної податкової адміністрації Укра­їни. Податкову міліцію в державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севасто­полі очолюють начальники управлінь податкової міліції — перші заступники голів відповідних державних податкових адміністрацій.

Повноваження податкової міліції визначаються специфікою її статусу відповідно до покладених на неї завдань. Так, податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань має наступні повноваження:

приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здій­снює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;

здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяль­ність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;

виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;

забезпечує безпеку діяльності органів державної податкової служби та їх працівників, а також захист працівників від про­типравних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків;

запобігає, виявляє, припиняє корупційні діяння або інші пра­вопорушення, пов'язані з корупцією, працівників органів держав­ної податкової служби;

складає протокол про вчинення корупційного діяння або іншо­го правопорушення, пов'язаного з корупцією, відповідно до закону;

збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень по­даткового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

Особа начальницького складу податкової міліції незалежно від займаної нею посади, місцезнаходження і часу в разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, подання до­помоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий орган внутрішніх справ.

Порядок проходження служби особами рядового та начальниць­кого складу податкової міліції визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від ЗО жовтня 1998 року «Про прохо­дження служби особами начальницького складу податкової міліції та обчислення їм вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги» та Положенням «Про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Укра­їнської PCP», затвердженим постановою Кабінету Міністрів УРСР № 114 від 29 липня 1991 року.

На службу до податкової міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які мають відповідну освіту, здатні за своїми особистими, діловими, моральними якостями та станом здоров'я виконувати обов'язки, покладені на податкову міліцію. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу до подат­кової міліції на посади начальницького складу, складають присягу на вірність Українському народові.

Особи, прийняті на службу до податкової міліції, в тому числі слухачі й курсанти навчальних закладів за спеціальностями з під­готовки кадрів податкової міліції, які перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах податкової міліції Державної податкової адміністрації України. Особи, які закінчили вищі навчальні за­клади Державної податкової адміністрації України і яким присво­єно спеціальне звання начальницького складу податкової міліції, звільняються від призову на строкову військову службу.

Особи начальницького складу податкової міліції мають форме­ний одяг та знаки розрізнення і забезпечуються ними безкоштовно. Опис і зразки форменого одягу, знаків розрізнення начальницького складу податкової міліції затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Посадова чи службова особа податкової міліції у межах повнова­жень, наданих Законом «Про державну податкову службу в Украї­ні» та іншими законами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу, передбачену законодавством, відповідальність.

При порушенні посадовою чи службовою особою податкової міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів до по­новлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитися.

Посадова чи службова особа податкової міліції, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави. Посадова чи службова особа податкової міліції, яка порушила вимоги закону або нена­лежно виконує свої обов'язки, несе відповідальність у встановле­ному порядку. Дії або рішення податкової міліції, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.

Держава гарантує правовий і соціальний захист осіб началь­ницького складу податкової міліції та членів їх сімей. На них по­ширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законами України «Про міліцію» та «Про державний захист пра­цівників суду та правоохоронних органів».

Питання для самоконтролю

Визначте завдання, які стоять перед органами державної по­даткової служби.

Назвіть основні функції Державної податкової адміністрації України.

Охарактеризуйте систему органів державної податкової служ­би.

Розкрийте систему та структуру податкової міліції.

Якими правами наділяються органи державної податкової служби для виконання покладених на них завдань?

Визначте основні завдання та функції податкової міліції.

Розкрийте правовий статус працівників податкової міліції.

Назвіть основні напрями правоохоронної діяльності подат­кової міліції.

Охарактеризуйте правову базу діяльності органів державної податкової служби.

Еі incumbit probatio, qui dicit, non qui negat Тягар доказування лежить на тому, хто стверджує, а не на тому, хто заперечує