§ 5- Посадові особи органів державної податкової

служби, їх правовий і соціальний захист

Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Державною податковою адміністрацією України.

У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути встанов­лено випробувальний термін від шести місяців до одного року. Посадові особи органів державної податкової служби підлягають атестації, порядок якої визначається Державною податковою ад­міністрацією України. На роботу до органів державної податко­вої служби не можуть бути прийняті особи, яких було засуджено за вчинення корисливих злочинів.

Посадові особи органів державної податкової служби не мають права займатися підприємницькою діяльністю, а також працювати за сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях (крім наукової та викладацької діяльності).

Посадовим особам органів державної податкової служби при­своюються спеціальні звання:

головний державний радник податкової служби;

державний радник податкової служби І рангу, II рангу, III рангу;

радник податкової служби І рангу, II рангу, III рангу;

інспектор податкової служби І рангу, II рангу, III рангу.

Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння,

розмір надбавок за звання затверджуються Кабінетом Міністрів України. Посадовим особам і працівникам органів державної по­даткової служби видається службове посвідчення, зразок якого затверджує Державна податкова адміністрація України.

Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та май­на посадових осіб органів державної податкової служби та членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій. Невико­нання законних вимог посадової особи органу державної податкової служби, її образа, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькі дії щодо посадової особи органу державної податкової служби, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою встановлену за­коном відповідальність.

У разі загибелі посадової особи органу державної податкової служби у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї заги­блого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою, яку він займав, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею служ­бових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професій­ною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п'ятирічної заробітної плати за її останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби менш тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків їй виплачується одноразова допомога в роз­мірі однорічної заробітної плати за її останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

Рішення про виплату одноразової допомоги приймається на­чальником органу державної податкової служби за місцем роботи потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами або про припинення провадження досудового слідства у справі.

Шкода, завдана майну посадової особи органу державної подат­кової служби або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею своїх обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи орга­ну державної податкової служби або членів її сім'ї, провадиться на підставі рішення або вироку суду.

Для обліку фактичних витрат, пов'язаних з виплатою сум од­норазової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї, для органів державної податкової служби в установах банків відкриваються спеціальні рахунки.

Посадові особи органів державної податкової служби підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за їх останньою посадою, а в разі по­ранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалід­ності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, — у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).

Порядок та умови страхування посадових осіб органів державної податкової служби встановлюються Кабінетом Міністрів України.