§ 4. Права, обов'язки і відповідальність органів

державної податкової служби

Посадові особи органів державної податкової служби зобов'язані додержуватися Конституції, Законів України та інших норматив­них актів; прав та охоронюваних законом інтересів громадян, під­приємств, установ та організацій; забезпечувати виконання по­кладених на Державну податкову Адміністрацію функцій, повною мірою використовуючи для цього надані їм права.

Органи державної податкової служби в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право:

запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати подат­ків та зборів, дотримання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

під час проведення перевірок вимагати виготовлення плат­ником податків (уповноваженим представником платника подат­ків) і безоплатно отримувати від них засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за її наявності) копії документів, що свідчать про порушення вимог податкового законодавства або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, та пояснень з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби;

перевіряти під час проведення перевірок у платників подат­ків — фізичних осіб, а також у посадових осіб та інших працівників платників податків — юридичних осіб документи, що посвідчують особу;

одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки, у порядку встановленому законодавством, довід­ки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду — інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені тер­міни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності;

проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленому Податковим кодексом України

вимагати від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно- матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки. У разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або проводять діяльність, що підлягає ліцензуван­ню та/або патентуванню) від проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки), передбаченої абзацом першим цього пункту, або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів) застосовуються за­ходи, передбачені Податковим кодексом України;

для здійснення функцій, визначених податковим законодав­ством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому чис­лі благодійних та інших неприбуткових організацій інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної по­даткової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в по­рядку та на підставах, визначених Податковим кодексом України;

під час проведення перевірок вивчати та перевіряти первин­ні документи, які використовуються в бухгалтерському та подат­ковому обліку, інші регістри, фінансову, статистичну звітність, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого по­кладено на органи державної податкової служби;

проводити контрольні розрахункові операції до початку пере­вірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахунко­вих операцій. Товари, які було отримано службовими (посадовими) особами органів державної податкової служби під час проведення контрольної розрахункової операції, підлягають поверненню плат­нику податків у непошкодженому вигляді. У разі неможливості повернення такого товару відшкодування витрат здійснюється від­повідно до законодавства з питань захисту прав споживачів;

під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для спільного з представниками органів державної податкової служ­би зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі про­вадження ним діяльності, що перевіряється;

доступу під час проведення перевірок до територій, примі­щень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності, та/або є об'єктами опо­даткування або використовується для отримання доходів (прибут­ку) чи пов'язані з іншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;

у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем та/або про визна­ння недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів господарювання;

звертатися до суду щодо зупинення видаткових опера­цій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з вида­чі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань плат­ника податків) у випадку недопущення посадових осіб органів дер­жавної податкової служби до обстеження територій та приміщень, що використовуються для провадження господарської діяльності;

звертатися до суду, у разі якщо платник податків перешко­джає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених Податковим кодексом України, щодо зупинення видаткових опе­рацій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходять­ся в банку, та зобов'язання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого;

звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, якщо у платника податків, який має податковий борг, від­сутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податко­вого боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу;

звертатися до суду щодо стягнення коштів платника подат­ків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини;

звертатися до суду щодо стягнення з дебіторів платника по­датків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованос­ті, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби, у рахунок погашення по­даткового боргу такого платника податків;

складати стосовно платників податків — фізичних осіб та по­садових осіб платників податків — юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, визначеному законом;

виносити постанови у справах про адміністративні право­порушення у випадках, передбачених законом;

у випадках виявлення порушення вимог податкового та ін­шого законодавства України, контроль за дотриманням яких по­кладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів;

вимагати від платників податків, діяльність яких перевіря­ється, припинення дій, які перешкоджають здійсненню законних повноважень службовими (посадовими) особами органів державної податкової служби, усунення виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби та контролювати виконан­ня законних вимог службових (посадових) осіб органів державної податкової служби;

користуватися у службових справах засобами зв'язку, які належать платникам податків, з їх дозволу або дозволу посадових осіб таких платників;

залучати, у разі необхідності, фахівців, експертів та пере­кладачів;

визначати суми податкових та грошових зобов'язань плат­ників податків;

застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед держа­вою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під дер­жавну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету;

здійснювати контроль за додержанням норм законодавства з питань регулювання обігу готівки (крім банків) та порядку про­ведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відповідно до закону, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею мате­ріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, наявністю торгових патентів;

одержувати безоплатно необхідні відомості для ведення Єди­ного реєстру податкових накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб — платників податків від платників податків, а також Національного банку України та його установ — про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків та зборів (обов'язкових платежів), від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб'єктів, а також видавати ліцензії на провадження видів господарської ді­яльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, — про державну реєстрацію та видачу ліцензій суб'єктам господарської діяльності, від органів внутрішніх справ — про громадян, які при­були на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від відділів державної реєстрації актів цивільного стану — про фізичних осіб, які померли;

одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків та зборів та інформацію про екс­портно-імпортні операції, що здійснюють резиденти і нерезиденти, за формою, погодженою з Державною податковою адміністрацією України, та від органів статистики — дані, необхідні для викорис­тання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

надавати відстрочення та розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу в порядку, передбаченому законом;

застосовувати до фінансових установ, які не подали відповід­ним органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про відкриття або закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахун­ком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби, фінансові (штрафні) санк­ції у встановленому Податковим кодексом України розмірі;

за несвоєчасне виконання установами банків та іншими фі­нансово-кредитними установами рішень суду та доручень плат­ників податків про сплату податків та зборів стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день сплати) у порядку та розмірах, встановлених законами України щодо таких видів платежів;

надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків іншим органам державної влади та органам фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

звертатися у випадках, передбачених законом до суду щодо застосування санкцій, пов'язаних із забороною організації і про­ведення азартних ігор на території України;

приймати рішення про зміну основного місця обліку та пе­реведення великих платників податків на облік у спеціалізовані органи державної податкової служби та знімати їх з обліку і пере­водити до інших органів державної податкової служби;

звертатися до суду щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань, коригування від'ємного значення об'єкта оподатку­вання або інших показників податкової звітності у результаті за­стосування звичайних цін;

отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця із обов'язковим за­значенням повних даних про таку особу (прізвище, ім'я, по бать­кові, номер та серія паспорта, рік народження, місце проживання тощо) та відомості про майно (нерухоме, рухоме, кошти тощо), отримане за спадком;

звертатися до суду з заявою про вилучення оригіналів пер­винних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у випадках, передбачених Податковим кодексом України.

Посадові особи державної податкової служби зобов'язані:

дотримуватися Конституції України та діяти виключно у від­повідності із законодавством України, іншими нормативни­ми актами;

забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролю­ючі органи функцій;

забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контр­олюючих органів відповідно до їх повноважень;

не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтер­есів громадян, підприємств, установ, організацій;

коректно та уважно ставитися до платників податків, їх пред­ставників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації податкового законодавства, не принижувати їх честі та гідності;

не допускати розголошення інформації з обмеженим досту­пом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи;

надавати органам державної влади та органам місцевого са­моврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом.

За невиконання або неналежне виконання посадовими особами органів державної податкової служби своїх обов'язків вони при­тягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної і матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством. Збитки, завдані їх неправомірними діями підлягають відшкоду­ванню за рахунок коштів державного бюджету.

Нагляд за виконанням законів органами державної податкової служби здійснюється прокуратурою. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду визначаються діючим законодавством.

Судовий контроль здійснюється судом при надходженні в суд позовів з податкових інспекцій, а також при звернені громадян до суду зі скаргами на незаконні дії та рішення органів державної податкової служби.

Державний контроль за Державною податковою службою Укра­їни здійснює Уряд України, щоквартально заслуховуючи її керів­ника. Крім цього, вищестоящі органи державної податкової служби України здійснюють відомчий контроль за роботою нижчестоящих податкових органів.

При здійснені своїх повноважень органи державної податкової служби координують свою діяльність з фінансовими органами, ор­ганами служби безпеки, органами внутрішніх справ, прокуратури, статистики, митниці, установами банків, а також податковими службами інших держав тощо.