§ 3. Основні напрямки діяльності державної

податкової служби

Усі функції, виконання яких покладено законом на органи та підрозділи державної податкової служби України, можуть бути згруповані у декілька основних напрямків діяльності:

облік платників податків;

здійснення перевірок додержання податкового законодав­ства;

застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення податкового законодавства;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесе­ним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення та розслідування.

Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правиль­ністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, на­рахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ор­гани державної податкової служби. Взяттю на облік або реєстрації в органах державної податкової служби підлягають фізичні і юри­дичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяль­ність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з Податковим кодексом України або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з Податковим кодек­сом України.

Облік платників податків в органах державної податкової служ­би ведеться за податковими номерами. Податковим номером юри­дичної особи є код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Інформація про таких платників податків, отримана для їх обліку органами державної податкової служби вноситься до Єдиного банку даних про платників податків — юри­дичних осіб.

Податковим номером фізичної особи є реєстраційний номер об­лікової картки платника податків — фізичної особи. Інформація про таких платників податків, отримана для їх обліку органами державної податкової служби вноситься до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків

Здійснення перевірок дотримання податкового законодав­ства. Органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні та фактичні перевірки.

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у примі­щенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) плат­ника податків.

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є:

своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків та зборів;

дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної по­даткової служби;

дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з пра­цівниками (найманими особами).

Документальні перевірки можуть бути плановими та позапла­новими. Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок. Періодичність проведення докумен­тальних планових перевірок платників податків визначається за­лежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім — не частіше ніж раз на два календарних роки, високим — не часті­ше одного разу на календарний рік. Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної по­даткової служби і проводиться за виключно за наявності підстав, передбачених Податковим кодексом України.

Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розта­шування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється органом державної подат­кової служби щодо дотримання норм законодавства з питань регу­лювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності до­кумента, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відповідно до закону, ліцензій, па­тентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівника­ми (найманими особами).

Застосування штрафних (фінансових) санкцій до платників податків здійснюється у випадках порушенням ним вимог подат­кового та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби, а також по­рушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Штрафна (фінансова) санкція застосовується органами держав­ної податкової служби шляхом справлення з платника податків, який допустив вищевказані порушення, плати у вигляді фіксованої суми та/або відсотків.

Важливе місце серед основних напрямків діяльності органів державної податкової служби посідає запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення та розслідуван­ня. Цей напрямок діяльності здійснюється шляхом проведення оперативно-розшукових, а також кримінально-процесуальних заходів по виявленню і розкриттю злочинів, віднесених ч. 4 ст. 112 Кри­мінально-процесуального кодексу України до підслідності органів податкової міліції, а саме: незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут марок акцизного збору чи контрольних ма­рок; фіктивне банкрутство; ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів; незаконне відкриття або викорис­тання за межами України валютних рахунків тощо.