§ 2. Функції державної податкової служби

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із:

здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повно­тою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), контролю за валютними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахун­ків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — під­приємців відповідно до закону, за наявністю ліцензій на про­вадження видів господарської діяльності, що підлягають лі­цензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

здійсненням контролю за додержанням виконавчими коміте­тами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчас­ністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

обліком платників податків та інших платежів;

виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів, супроводженням Єдиного реєстру податкових на­кладних;

проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алко­гольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютю­нових виробів, організацією виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики засто­сування законодавства, застосуванням у випадках, перед­бачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням захо­дів по вилученню та знищенню або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових ви­робів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у неза­конному обігу;

видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування, які підля­гають обов'язковому опублікуванню. У разі якщо зазначені акти є регуляторними, вони розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської ді­яльності»;

затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових плате­жів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами — суб'єктами підприємницької ді­яльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби;

в порядку, встановленому законом, надає податкові роз'яс­нення, організовує виконання цієї роботи органами державної по­даткової служби;

здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної під­готовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

організовує роботу по створенню інформаційної системи ав­томатизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;

розробляє проекти законів України та інших нормативно-правових актів щодо форм та методів проведення планових та по­запланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням законодавства;

при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, на­правляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну від­повідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

подає Міністерству фінансів України та Головному управ­лінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних до­говорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених за­конодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;

надає фізичним особам — платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до дер­жавної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб;

прогнозує та аналізує надходження податків, інших плате­жів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження по­датків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберіган­ня, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контр­олю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх тран­спортування, зберігання і реалізації;

організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за до­триманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійсню­ють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів;

вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдоско­налення податкового законодавства;

організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забез­печення охорони державної таємниці в органах державної подат­кової служби;

здійснює заходи щодо запобігання, виявлення та припи­нення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією;

забезпечує безпеку діяльності органів державної податко­вої служби та їх працівників, а також захист працівників від про­типравних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севасто­поля) виконують функції, передбачені для Державної податкової адміністрації України, крім функцій, зазначених у пунктах 2, З, 8, 11, 12, 13, 17, а також пункті 15 у частині забезпечення виготов­лення марок акцизного збору.

У разі, коли державні податкові адміністрації в Автономній Рес­публіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні по­даткові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів, вони виконують щодо цих платників ті ж функції, що й державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції.

Державні податкові інспекції в районах, містах без район­ного поділу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані спеціа­лізовані державні податкові інспекції виконують такі функції:

здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повно­тою нарахування та сплати податків та зборів;

забезпечують облік платників податків, інших платежів, пра­вильність обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб — плат­ників податків та інших обов'язкових платежів;

контролюють своєчасність подання платниками податків бух­галтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення по­датків, інших платежів;

здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законніс­тю валютних операцій, додержанням порядку проведення готів­кових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, за наявністю документа, що підтверджує державну реє­страцію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відповідно до закону, за наявністю ліцензій на провадження видів господар­ської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до за­кону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, що видають ці документи, за наявністю торгових патентів;

ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами підприєм­ницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою си­ровиною у зовнішньоекономічних відносинах та щомісяця пода­ють інформацію про це місцевим органам державної статистики; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб'єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати (по­гашення) векселів із зазначених операцій;

забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінан­сових санкцій за порушення податкового законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства, допущені посадовими особами підприємств, уста­нов, організацій та громадянами;

аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень по­даткового законодавства;

проводять перевірки фактів приховування і заниження сум податків та зборів (обов'язкових платежів);

за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з органі­зованою злочинністю проводять перевірки своєчасності подання та достовірності документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, в порядку, встановленому законом;

передають відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну від­повідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

подають до судів позови до підприємств, установ, організа­цій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках — коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державни­ми цільовими фондами за рахунок їх майна;

подають до судів позови про застосування санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України;

проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцін­кою та реалізацією у встановленому законом порядку безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;

контролюють дотримання виконавчими комітетами сіль­ських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасність і повноту перераху­вання цих сум до бюджету;

розглядають звернення громадян, підприємств, установ і органі­зацій з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень, з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій, в порядку, встановленому законом, здійснюють апеляційні процедури узгодження податкових зобов'язань;

подають відповідним фінансовим органам та органам Дер­жавного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаков­ках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами підприєм­ницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюнови­ми виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових ви­робів;

надають відповіді на запити платника податків із додержан­ням вимог, встановлених Податковим кодексом України;

організовують у межах своїх повноважень роботу щодо за­безпечення охорони державної таємниці в органах державної по­даткової служби, а також виконують інші функції, пов'язані із здійсненням відповідними підрозділами податкової міліції своїх повноважень;

при отриманні органом податкової міліції інформації у ви­падках, встановлених законом, приймають рішення про прове­дення позачергової податкової перевірки платника податку без його попереднього попередження, якщо органом податкової міліції отримано інформацію про ухилення такого платника від оподат­кування.