§ 1. Призначення, завдання та система органів державної податкової служби

Стрімкий розвиток економічних відносин, поява нових, відмін­них від тих, що існували раніше, викликають різкий ріст нових видів економічних злочинів, провідне місце серед яких займа­ють правопорушення в сфері оподаткування з усією властивою їм специфікою. Цьому, в першу чергу, сприяє збільшення кількості суб'єктів підприємницької діяльності — платників податків (юри­дичних осіб і приватних підприємців), які дуже часто різними спо­собами роблять спроби ухилитися від сплати податків.

Для боротьби з вищевказаними та іншими правопорушеннями в Україні створена і діє державна податкова служба, яка є єдиною системою контролю за дотриманням податкового законодавства. Важливість даної служби полягає в тому, що від стабільного над­ходження в державну казну податків та інших обов'язкових пла­тежів залежить успішне функціонування держави, її подальший економічний і соціальний розвиток, добробут і розвиток місцевого самоврядування громадян тощо.

Важливе місце в діяльності державної податкової служби, як і для держави в цілому, посідає формування бюджету — грошо­вого доходу, необхідного для забезпечення діяльності держави як цілісного інституту (реалізації економічних та соціальних програм, забезпечення безпеки та обороноздатності тощо). Чи не найголовні­шим джерелом формування бюджету є податки, які сплачуються юридичними та фізичними особами (платниками податків). По­датки — це обов'язкові загальнодержавні та місцеві збори у ви­гляді податку на додану вартість, прибуткового податку, плати за землю, акцизного збору тощо, які сплачуються господарськими суб'єктами (юридичними і фізичними особами) за ставками, вста­новленими законодавством.

Однак, не всі платники податків сумлінно виконують один з най­головніших своїх обов'язків перед державою, вдаються до різних порушень податкового законодавства — від несвоєчасної сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету відпо­відного рівня до умисного ухилення від їх сплати. Зважаючи на це, держава створила систему обліку платників податків та контролю за своєчасністю і повнотою сплати нарахованих податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Цю функцію виконує центральний орган державної виконавчої влади — Державна податкова ад­міністрація України та підпорядкована їй система структурних підрозділів.

Основними завданнями, покладеними на державну податкову службу є:

— здійснення контролю за додержанням податкового законо­давства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю

сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також податкових доходів, установлених законодавством;

внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдоско­налення податкового законодавства;

прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподат­кування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів та Єди­ного банку даних про платників податків — юридичних осіб;

надання податкових консультацій;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесе­ним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

У своїй діяльності органи державної податкової служби Укра­їни керуються Конституцією і законами України та іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішен­нями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими в межах їх повноважень.

Державна податкова служба України становить собою єдину централізовану систему, побудовану за принципом багаторівневої ієрархічної організації: загальнодержавного, республікансько­го (АРК), обласного, міського та районного рівнів. Кожний рівень має специфіку інформаційного забезпечення, необхідного для ор­ганізації ефективної роботи в усіх напрямах відповідно до компе­тенції.

До системи органів державної податкової служби належать:

Державна податкова адміністрація України;

спеціалізовані державні податкові інспекції;

державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах.

У складі органів державної податкової служби знаходяться від­повідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопо­рушеннями — податкова міліція.

Державна податкова адміністрація України залежно від кіль­кості платників податків та інших місцевих умов може утворю­вати міжрайонні (на два і більше районів), спеціалізовані (на дві і більше областей для роботи з окремими категоріями платників), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

Державна податкова адміністрація України є центральним орга­ном податкової служби. Вона безпосередньо виконує і організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних подат­кових інспекцій щодо реалізації державної податкової політики з питань забезпечення належного та своєчасного збирання податків і інших платежів.

Державну податкову службу України очолює Голова Держав­ної податкової адміністрації України, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Пре­зидент України. Він стоїть на чолі державної податкової служби, за всіх обставин залишається носієм усіх функцій управління як колективом працівників, так і ввіреною йому службою в цілому та персонально відповідає за її діяльність.

Голова Державної податкової адміністрації України має заступ­ників, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, які призначаються і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України.

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, спеціалізовані та об'єднані державні податкові інспекції очолюють начальники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Держав­ної податкової адміністрації України за поданням голів відповід­них державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

У разі підпорядкування спеціалізованої державної податкової інспекції Державній податковій адміністрації України начальник такої спеціалізованої інспекції призначається на посаду і звільня­ється з посади Головою Державної податкової адміністрації Укра­їни.Начальники управлінь податкової міліції призначаються на по­саду Головою Державної податкової адміністрації України.

У Державній податковій адміністрації України та державних по­даткових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затвер­джується Кабінетом Міністрів України, а колегій державних по­даткових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі — Державною податковою адміністра­цією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають най­важливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій. Рішення колегій втілюються в життя, як правило, наказами Голів відповідних державних податкових адміністрацій.