§ 5- Контроль і нагляд за діяльністю

розвідувальних органів

Контроль за діяльністю розвідувальних органів України в межах конституційних повноважень здійснюється Президентом України, в тому числі через керовану ним Раду національної безпеки і обо­рони України. Розвідувальні органи України доповідають Пре­зидентові України і звітують перед ним з питань та в порядку, що визначаються Президентом України.

Крім того, контроль за діяльністю розвідувальних органів Укра­їни здійснюється Верховною Радою України в порядку, встановле­ному Конституцією України.

Для здійснення контролю за витратою коштів Державного бю­джету України на утримання розвідувальних органів України і фінансування їх діяльності з числа членів Рахункової палати Укра­їни створюється спеціальна група. Спеціальна група Рахункової палати України має право у встановленому законом порядку отри­мувати від розвідувальних органів України документи стосовно витрат коштів Державного бюджету України, а також заслухо­вувати керівників відповідних розвідувальних органів з цих пи­тань на закритих засіданнях. Члени спеціальної групи Рахункової палати України здійснюють свої повноваження щодо контролю за фінансовою діяльністю розвідувальних органів лише за умови оформлення допуску до відомостей, які становлять державну таєм­ницю, в порядку, встановленому Законом України «Про державну таємницю». їм забороняється розкривати методи і засоби діяль­ності розвідувальних органів, розшифровувати їх співробітників, розголошувати отриману інформацію тощо.

Нагляд за додержанням розвідувальними органами України за­конів України здійснюється Генеральним прокурором України і уповноваженими ним прокурорами відповідно до Конституції та законів України.

Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або спів­робітничали з розвідувальним органом України, належність кон­кретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а також організаційно-штатна структура розвідувальних органів до пред­мету прокурорського нагляду не входять.

Контрольні питання

Надайте поняття розвідувальній діяльності.

Охарактеризуйте повноваження розвідувальних органів, яки­ми вони наділені для виконання покладених на них завдань.

Визначте правовий статус співробітників розвідувальних ор­ганів.

Охарактеризуйте механізм здійснення контролю та нагляду за діяльністю розвідувальних органів.

Розкрийте структуру розвідувальних органів України.

Визначте місце Служби зовнішньої розвідки в системі розвід­увальних органів України.

Визначте нормативно-правову базу діяльності розвідуваль­них органів.

Aequitas sequitur legem Справедливість слідує за законом (де виконується закон, там справедливість)